Akadálymentes verzió

Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JARAS00104

Az ügy rövid leírása

Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem céljából a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezéséről ellenszolgáltatás nélkül gondoskodik. Az állatmenhely az állat megőrzése során biztosítja az állatok, a környezetükben lévő emberek és a lakókörnyezet biztonságát.

Állatmenhelyet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha a jogszabályban előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Állatmenhely létesítése és működése engedélyezése során állatvédelmi hatóságként az állatmenhely tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Az állatmenhely létesítésének kérdésében az illetékes járási hivatal dönt. Az állatmenhelyet az illetékes kormányhivatal veszi nyilvántratásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Állatmenhelyet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha a jogszabályban előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Feltételek:
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;
b) az állatmenhelyen a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) állatmenhely működtetése nem sérti a köznyugalmat;
d) az állatmenhely vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik;
e) biztosított az állatmenhely tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet.

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatmenhely engedélyezése iránti kérelem tartalmazza :
a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint az állatmenhely vezetőjének nevét, címét;
b) az üzemeltetésért felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait.

Milyen iratok szükségesek?

Állatmenhely létesítési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- az üzemeltetésért felelős személy végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;
- az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
- a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról;
- az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
e) az új gazda keresésének módját az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját;
f) veszélyes állat elhelyezése esetén a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft, általános tételű eljárási illeték

Az eljárás illetékének fizetési módja attól függően változik, hogy az eljárás kezdeményezésére nem elektronikus vagy elektronikus úton került-e sor.

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel
kell megfizetni nemzetgazdasági miniszter rendeletében megjelölt számla javára

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Állatmenhely tervezett helye szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a fővárosi/megyei kormányhivatalnak címezve, az állatmenhely tervezett helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. A fellebbezési illeték 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat a jogszabályi előírások megsértését észleli az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén - határidő tűzésével - a hiányosságok pótlását rendelheti el.

Fontosabb fogalmak

Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés;
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5-6. pont, 41. §, 43. § (1)-(3) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 29. §;
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés;
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12 § (1)-(3), (5) bekezdés;
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés, 2/A. § (3) bekezdés;
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés.
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 4.§ (3) bekezdés

Kulcsszavak

állatmenhely, állatpanzió, állatotthon, állatvédelmi hatóság, veszélyes állat, működési szabályzatállatorvos, működési szabályzatállatorvos

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858