Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

Kódszám

FOLDH00054

Az ügy rövid leírása

Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a termőföldre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közérdekű használati jog – szolgalmi vagy más használati jog – jogosultja, mint igénybevevő részéről e jog olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását meghatározott ideig nem teszi lehetővé. E jog gyakorlásával járó termőföld-igénybevétel nem minősül engedélyköteles időleges más célú hasznosításnak, feltéve, hogy a jogosult a közérdekű használati joggal terhelt területen olyan tevékenységet végez, amelyre külön jogszabály, illetve jogszabály előírásai szerint az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás vagy jogerős hatósági engedély jogosítja fel. Ezen időleges más célú hasznosítás nem engedélyköteles, azonban a jogosultnak a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül, azt be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közérdekű használati jog – szolgalmi vagy más használati jog – jogosultja.

Kizáró okok: Nem szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét, az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám,
a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, a más célú hasznosítás pontos célját és tervezett időtartamát, a jogszabályon alapuló közérdekű használati jog esetén a jogszabály megjelölését, a helyreállítás érdekében elvégzendő munkák leírását, az eredeti állapot helyreállításának tervezett időpontját, ha a bejelentésig az erdeti állapot helyreállítása már megtörtént akkor annak tényét és a helyrállítás időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez mellékelni kell:
- a használati jogra vonatkozó jogszabály előírásai szerint az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodást vagy jogerős hatósági engedélyt hiteles másolatát,
- ha a bejelentésig az eredeti állpot helyreállítása megtörtént, akkor az elvégzett munkák leírását, és az azt tartalmazó jegyzéket.
az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik.
A terület eredeti állapotának érdekében elvégzendő munkálatok leírását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért egy földrészlet esetén 30 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Több földrészletre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díja mértékéről a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással.

Hol intézhetem el?

első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi, járási hivatal,
másodfokon a fővárosi, megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje


A földvédelmi eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megyei (fővárosi) kormányhivatalnak.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal, illetve megyei (fővárosi) kormányhivatal.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi történik akkor, ha a használati jog nincs bejegyezve ingatlan-nyilvántartásban?
Válasz: A termőföld igénybevétele előtt le kell folytani az időleges más célú hasznosítás engedélyezésére irányuló földvédelmi eljárást.

Kinek kell megfizetnie a földvédelmi eljárás díját?
Válasz: A díjat a bejelentésre induló eljárásban a bejelentőnek kell megfizetnie.

Mitől függ a földvédelmi járulék összege, és ki köteles a földvédelmi járulékot megfizetni?
Válasz: A földvédelmi járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege 20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni kell mindaddig, amíg a terület eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül. A földvédelmi járulékot az igénybevevő köteles megfizetni.

Mikor kell megfizetni a földvédelmi járulékot?
Válasz: Ha az eredeti állapot helyreállítása elfogadásra került, ezzel egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz a fizetendő földvédelmi járulékról. A földvédelmi járulékot ezen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni.

Milyen további kötelezettségek vannak akkor, ha az ingatlanügyi hatóság nem fogadja el az eredeti állapot helyreállítását?
Válasz: Ha az ingatlanügyi hatóság a helyreállítást nem fogadja el, határozatot hoz, melyben újabb határidő megjelölésével a helyreállítás érdekében szükséges további munkák elvégzését írja elő.

Fontosabb fogalmak

Közérdekű használati jog: az állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmakat és használati jogok.

Időleges más célú hasznosításnak minősül
, ha az érintett termőföldön: a) a lábon álló termény megsemmisül, b) terméskiesés következik be, c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik.

Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban tartanak nyilván, kivéve, ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.

Ingatlanügyi hatóság: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási/Kerületi Hivatal Földhivatali Osztálya, illetve a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya

Földvédelmi eljárás: a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás.
Az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.

Igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül - más célra hasznosító magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetve azok jogutódja.

Termőföld eredeti állapotának helyreállítása: az időlegesen, illetve az engedély nélkül más célra hasznosított termőföldnek a más célú hasznosítását közvetlenül megelőző, az ingatlan-nyilvántartásban rögzített művelési ágnak és minőségi osztálynak megfelelő állapotába történő helyreállítása;

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés , 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1), 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 1; 5; 8; 17; 18; 19; 20. pontjai, 9 - 14/A. §, 16. § (1) bekezdés b) pont, 21. § (1) bekezdés, 22. § (4) bekezdés c) pont,
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2-3. § és a melléklet,
a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 14. § (4) bek, 36-37. §, 1. melléklet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 31. § (8),
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 12. § és melléklete,
az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdés,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés,
a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

Kulcsszavak

Használati jog alapján történő időleges kivonás, vezetékjog, vízvezetési jog, bányaszolgalmi jog, közérdekű használati jog

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858