Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00013

Az ügy rövid leírása

Az állandó menazséria fenntartása során kérlemre engedélyezhető a betanított állat tartása külső kifutó nélkül.
Amennyiben a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel, a járási hivatal engedélyezheti az állat tartását külső kifutó nélkül is. Ebben az esetben a belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére jogosultak köre azonos az állandó menazséria létesítésére és működésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem jogosultjainak körével.

Kizáró okok: Állandó menazsériát természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesíthet, működtethet és tarthat fenn (a továbbiakban: fenntartó).

Milyen adatokat kell megadni?

Ha az állandó menazséria létestése során csatoltakhoz képest változás történt, a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmazni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, képviselője nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
b) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott hozzájárulással az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi ellátottságát;
d) az állat-egészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást vagy szerződést, illetve annak másolatát.

Milyen iratok szükségesek?

Ha az állandó menazséria létestése során csatoltakhoz képest változás történt, a kérelemhez az alábbiakat kell csatolni.A kérelemhez mellékelni kell:
a) a tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott listáját, az egyedek egyedi jelölésének módját, az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények méretének, felszerelésének adatait;
b) a külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához szükséges engedélyek, bizonylatok másolatát;
c) az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített Állattartási tervet, melynek tartalmaznia kell:
ca) a takarmányozási program alapelveit,
cb) a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állat-egészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,
cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,
cd) az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,
ce) a külső és belső parazitákkal történő fertőződés megelőzésének és kezelésének módjait,
cf) a kártevők elleni védekezés módjait,
cg) a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,
ch) az állatok gondozásával és betanításával kapcsolatos részletes előírásokat,
ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
cj) az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom tárolásának, kezelésének és ártalmatlanításának módját,
ck) az állatok tartási helyére, valamint az előző pontban felsorolt tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;
d) veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti mentésére vonatkozó Intézkedési tervet, melynek fajonként ki kell térnie az állatok befogására, fékentartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira;
e) az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló Felszámolási tervet, benne az állatok további elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket;
f) az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes telephelyeken használt, az állatok biztonságos elhelyezésére szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet;
g) a szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány másolatát;
h) a szállítói engedély másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

A járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel mennyivel kell megnövelni a belső férőhely méretét? A belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.

Fontosabb fogalmak

Az állandó menazséria fenntartása során kérlemre engedélyezhető a betanított állat tartása külső kifutó nélkül.
Amennyiben a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel, a járási hivatal engedélyezheti az állat tartását külső kifutó nélkül is. Ebben az esetben a belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.
Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 21. § (1) c), 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102 §116. §; 106. § (3);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. tv. 29. § (1)-(2)
a cirkuszi menazséria létesítése
és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés,3. § (4) a)-c); 3/A. §
az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1);
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés;
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1),6. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, külső kifutó nélküli állattartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858