Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00013

Az ügy rövid leírása

Az állandó menazséria fenntartása során kérlemre engedélyezhető a betanított állat tartása külső kifutó nélkül.
Amennyiben a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel, a járási hivatal engedélyezheti az állat tartását külső kifutó nélkül is. Ebben az esetben a belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére jogosultak köre azonos az állandó menazséria létesítésére és működésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem jogosultjainak körével.

Kizáró okok: Állandó menazsériát természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesíthet, működtethet és tarthat fenn (a továbbiakban: fenntartó).

Milyen adatokat kell megadni?

Ha az állandó menazséria létestése során csatoltakhoz képest változás történt, a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmazni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, képviselője nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
b) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott hozzájárulással az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi ellátottságát;
d) az állat-egészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást vagy szerződést, illetve annak másolatát.

Milyen iratok szükségesek?

Ha az állandó menazséria létestése során csatoltakhoz képest változás történt, a kérelemhez az alábbiakat kell csatolni.A kérelemhez mellékelni kell:
a) a tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott listáját, az egyedek egyedi jelölésének módját, az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények méretének, felszerelésének adatait;
b) a külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához szükséges engedélyek, bizonylatok másolatát;
c) az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített Állattartási tervet, melynek tartalmaznia kell:
ca) a takarmányozási program alapelveit,
cb) a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állat-egészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,
cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,
cd) az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,
ce) a külső és belső parazitákkal történő fertőződés megelőzésének és kezelésének módjait,
cf) a kártevők elleni védekezés módjait,
cg) a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,
ch) az állatok gondozásával és betanításával kapcsolatos részletes előírásokat,
ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
cj) az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom tárolásának, kezelésének és ártalmatlanításának módját,
ck) az állatok tartási helyére, valamint az előző pontban felsorolt tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;
d) veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti mentésére vonatkozó Intézkedési tervet, melynek fajonként ki kell térnie az állatok befogására, fékentartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira;
e) az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló Felszámolási tervet, benne az állatok további elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket;
f) az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes telephelyeken használt, az állatok biztonságos elhelyezésére szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet;
g) a szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány másolatát;
h) a szállítói engedély másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

A járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel mennyivel kell megnövelni a belső férőhely méretét? A belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.

Fontosabb fogalmak

Az állandó menazséria fenntartása során kérlemre engedélyezhető a betanított állat tartása külső kifutó nélkül.
Amennyiben a betanított állat télen folyamatosan zárt, fűtött elhelyezést igényel, a járási hivatal engedélyezheti az állat tartását külső kifutó nélkül is. Ebben az esetben a belső férőhely méretét 50%-kal növelni szükséges.
Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 21. § (1) c), 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102 §116. §; 106. § (3);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. tv. 29. § (1)-(2)
a cirkuszi menazséria létesítése
és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés,3. § (4) a)-c); 3/A. §
az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1);
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés;
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1),6. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, külső kifutó nélküli állattartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858