Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00101

Az ügy rövid leírása

Vásár csak a jegyző által kiadott vásárüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. *

Állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely – ideértve az állatbörzét és az állatárverést is –, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot – ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot – árusítanak.
Állatvásárteret, állatpiacot, állatkiállítást - a jogszabályi előírások megtartása mellett - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
Az állatvásár megtartásához a járási főállatorvos engedélye szükséges.

*[Kivétel ez alól a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Lásd: "Kereskedelmi tevékenység bejelentése" JEGYZ00603)].

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
b.) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi száma;
c.) az üzemeltető neve, címe, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
d.) a vásár elnevezése, (szak)jellege;
e.) a vásár címe, helyrajzi száma;
f.) a vásár számára kijelölt terület, alapterület;
g.) a területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.);
h.) a vásár rendezésének időpontja, időtartama, illetve a vásár napi/heti nyitvatartási ideje;
i.) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a vásár területén a felsorolt szervek(megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít

A kérelemben közlendő adatok, illetve a kérelemhez csatolandó dokumentumok elektronikus úton (például e-mailben) is benyújthatók.a tervezett állatvásár dátuma, időtartama és helyszíne,
- a létesítő, tartó neve és címe,
- a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (saját/bérelt) adatai, tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulása,
- a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolása faj és egyedszám szerint.

Milyen iratok szükségesek?

a.) a vásár méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények (pl. raktár) és nem árusítási célra kiképzett területrészek (pl. iroda) tervezett rendeltetésével, és szám szerinti meghatározásáva. Valamint a különböző útvonalak (vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak) kijelölésével; b.) a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirat, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
c.) a vásár működésének rendje.
A kérelemben közlendő adatok, illetve a kérelemhez csatolandó dokumentumok elektronikus úton (például e-mailben) is benyújthatók.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni a megjelölt számlaszámra. A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja:
- vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés: 30 000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel.

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással lehet megfizetni. Ha a technikai feltételek lehetővé teszik az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb, ha az ügyfél az ügyazonosítót megtudta, akkor a következő munkanapon kell megfizetni.

Emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?


A vásár helye szerinti települési jegyző, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, vagy a Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, és ezt követően külön eljárásban: járási főállatorvos.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalnak kell címezni és a jegyzőhöz vagy a Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezési illeték 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelemhez:
Az eljárás megindítása
Az eljárás kérelemre indul, melyet személyesen, elektronikus úton vagy postai úton lehet benyújtani az állatvásár helye szerinti járási hivatalhoz.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a tervezett állatvásár dátumát, időtartamát és helyszínét,
a vásár tartására jogosult nevét és lakcímét,
a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdoni viszonyaira vonatkozó adatokat, az tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulását,
a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolását faj és egyedszám szerint.
Az ügymenet leírása
Állatvásárteret a területileg illetékes járási hivatal által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
A járási hivatal az állatvásártér megrendezését határozat formájában engedélyezi.
Az állatvásár megtartásához a járási főállatorvos engedélyén kívül az esetlegesen még szükséges szakhatósági állásfoglalást a fővárosi/ megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától, az érintett ingatlan tulajdoni lapját a földhivataltól szerzi be a járási hivatal (utóbbi esetén csak akkor, ha azt az ügyfél nem csatolta).
Állatkiállításra vonatkozó előírások 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet alapján
1. a területet úgy kell kijelölni, hogy a felhajtásra kerülő állatok és járművek elhelyezhetőek legyenek, a közlekedésre megfelelő hely álljon rendelkezésre
2. a kiállítás területét körül kell keríteni, és a bejáratot úgy kell kialakítani, hogy azon egyidejűleg csak egy jármű vagy egymás mellett két nagy állat haladhasson át, a bejáratot zárható sorompóval ( kapuval) kell ellátni
3. ha a forgalom jelentős, akkor a területen minden állatfaj részére korláttal (kerítéssel) elkerített külön helyet kell kialakítani
4. az állat-egészségügyi szempontból kifogásolt állatok elhelyezésére a területen kívüli, bekerített és elzárható területet kell kialakítani
5. biztosítani kell víznyerő berendezést és rakodórámpát
6. a területre állatot behajtani csak a vásár illetve kiállítás megnyitása után szabad, az állatok vizsgálatát a bebocsátás előtt kell elvégezni
7. a területre csak annyi állat bocsátható be, hogy egymást, a közlekedést ne veszélyeztessék, az állatokat felügyelet nélkül hagyni tilos
8. a hatósági állatorvost az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság rendeli ki
9. a területet a vásár illetve a kiállítást követő napon meg kell tisztítani

Fontosabb fogalmak

a.) vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
b.) alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;
c.) állandó vásár: a legfeljebb 20, indokolt esetben 30 nap időtartamot meghaladó értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt is;
d.) használtcikk-vásár: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
e.) fenntartó: a vásár helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. A vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység (pl. raktározás) folytatásáért felelős;
f.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
g.) bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.
Állatvásár tartásának engedélyezése: Kérelem alapján, határozat formájában engedélyezi a vásár helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/A. § (2) bekezdés, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1-2. §, 4. § (2)-(8) bekezdés, 5. § (2)-(3) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés;
c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés, 37. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
e.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés 1. melléklet XI.17. pont;
f.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés;
g.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés
h.) a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont
i.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2), (4), (6) bekezdés
j.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
k.) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (2) bekezdés h) pont
l.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §
m.) az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
n.) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) - (2) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 63. §, 7. számú függelék
o.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont

Kulcsszavak

Állatvásár engedélyezése, főállatorvos, marhalevélállat-egészségügy, marhalevélállat-egészségügy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858