Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00102

Az ügy rövid leírása

Piac csak a jegyző által kiadott piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. *
Fontos kiemelni, hogy a helyi termelői piac üzemeltetéséhez nincs szükség piacüzemeltetési engedélyre. A helyi termelői piac a jegyzőnek történő bejelentéssel üzemeltethető. (Lásd: "Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése" JEGYZ00620).

Állatpiacot - a jogszabályi előírások be tartása mellett - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.

*[Kivétel ez alól a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Lásd: "Kereskedelmi tevékenység bejelentése" JEGYZ00603)].

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, elektronikus levelezési címe (e-mail címe), amennyiben azzal rendelkezik;
b.) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi száma;
c.) az üzemeltető neve, címe, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
d.) a piac elnevezése, (szak)jellege;
e.) a piac címe, helyrajzi száma;
f.) a piac számára kijelölt terület, alapterület;
g.) a területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.);
h.) a piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a piac napi/heti nyitvatartási ideje;
i.) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a piac területén a felsorolt szervek (megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

A kérelemben közlendő adatok, illetve a kérelemhez csatolandó dokumentumok elektronikus úton (például e-mailben) is benyújthatók.
- a létesítő, tartó neve és címe,
- a tervezett állatpiac dátuma, időtartama és helyszíne,
- a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan adatai, tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulása,
- a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolása faj és egyedszám szerint.

Milyen iratok szükségesek?

a.) a piac méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények (pl. raktár) és nem árusítási célra kiképzett területrészek (pl. mellékhelyiség) tervezett rendeltetésével, és szám szerinti meghatározásával. Valamint a különböző útvonalak ( a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak) kijelölésével; b.) a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirat, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
c.) a piac működésének rendje.
A kérelemben közlendő adatok, illetve a kérelemhez csatolandó dokumentumok elektronikus úton (például e-mailben) is benyújthatók.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni a megjelölt számlaszámra. A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja:
- vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés: 30 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel.

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással lehet megfizetni. Ha a technikai feltételek lehetővé teszik az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb ha az ügyfél az ügyazonosítót megtudta, akkor a következő munkanapon kell megfizetni.

Emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?


A piac helye szerinti települési jegyző, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, vagy a Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalnak kell címezni és a jegyzőhöz vagy a Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezési illeték 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelemhez:
Az eljárás megindítása
Az eljárás kérelemre indul, melyet személyesen, elektronikus úton vagy postai úton lehet benyújtani az állatvásár helye szerinti járási hivatalhoz.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a tervezett állatpiac dátumát, időtartamát és helyszínét,
a piac tartására jogosult nevét és lakcímét,
a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdoni viszonya (saját/bérelt)
tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulását,
a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolását faj és egyedszám szerint.
Az ügymenet leírása
Állatpiacot a területileg illetékes járási hivatal által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
Az állatpiac megtartásához szükséges szakhatósági állásfoglalást a fővárosi/ megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától, az érintett ingatlan tulajdoni lapját a földhivataltól szerzi be a járási hivatal (utóbbi esetén csak akkor, ha azt az ügyfél nem csatolta).
Ki engedélyezi az állatpiac tartását?
Kérelem alapján, határozat formájában engedélyezi a piac helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Fontosabb fogalmak

a.) piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
b.) helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;
c.) állandó piac: a 20 napot meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő piacot is. Nem tartozik ide a nagybani piaci tevékenység;
d.) használtcikk-piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
e.) fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység(pl. raktározás) folytatásáért felelős;
f.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
g.) bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.

Vonatkozó jogszabályok

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/A. § (2) bekezdés, 6/G. § c) pont;
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1-2. §, 4. § (2)-(8) bekezdés, 5. § (2)-(3) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés, 37. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés 1. melléklet XI.17. pont;
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés
A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2), (4), (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1), 63. §, 7. számú függelék

Kulcsszavak

Állatpiac engedélyezése, marhalevélállat-egészségügy, marhalevélállat-egészségügy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858