Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00103

Az ügy rövid leírása


Állatkiállítást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal által engedélyezett helyen és időben szabad tartani.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki teljesíteni tudja az állatvásárra vonatkozó általános jogszabályi előírásokat.

Milyen adatokat kell megadni?

- a tervezett állatkiállítás dátuma, időtartama és helyszíne,
- a létesítő, tartó neve és címe,
- a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (saját/bérelt) adatai, tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulása,
- a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok felsorolása faj vagy fajcsoport szerint,
- a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok származási helye (faj/fajcsoport és ország megadásával).

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézés során szükségessé válhat az érintett külterületi ingatlan használati jogának igazolása, de ilyen kötelezettséget a vonatkozó jogszabályok tételesen nem tartalmaznak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni a megjelölt számlaszámra
Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással lehet megfizetni. Ha a technikai feltételek lehetővé teszik akkor az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb ha az ügyfél az ügyazonosítót metudta, akkor a következő munkanapon kell megfizetni.

Emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, és ezt követően külön eljárásban: járási főállatorvos.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalnak címezve a döntést hozó Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelemhez

Az eljárás megindítása
Az eljárás kérelemre indul, melyet személyesen, postai úton vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. a tervezett állatkiállítás dátumát, időtartamát és helyszínét,
2. a kiállítás tartására jogosult nevét és címét,
3. a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulását,
4. a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok származási helyének megadását (faj/fajcsoport és ország megadásával)
5. a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolását faj és egyedszám szerint (a részt vevő fajok vagy fajcsoportok listájának megadása)
Az ügymenet leírása
Állatkiállítást - a jogszabályi előírások betartása mellett - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
Az állatvásár vagy kiállítás megtartásához a járási főállatorvos engedélye szükséges.
Nemzetközi részvétellel szervezett rendezvény esetén a NÉBIH(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) is részese az eljárásnak, melynek során az állategészségügyi feltételeket meghatározza.
Mivel az állatkiállítások megtarthatósága függ az aktuális állatjárványügyi helyzettől, az engedélykérelmek elbírálása minden esetben egyedi döntés.

Fontosabb fogalmak

Állatkiállítás tartásának engedélyezése: kérelem alapján, határozat formájában engedélyezi a vásár helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Vonatkozó jogszabályok

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §;
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §;
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. §, 62. § (2) bekezdés, 63. §, 7. számú függelék;
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.

Kulcsszavak

Állatkiállítás engedélyezése, főállatorvos, marhalevélállat-egészségügy, marhalevélállat-egészségügy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858