Akadálymentes verzió

Mezőgazdasági szezonális munkaválallási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

Kódszám

MUNKP00082

Az ügy rövid leírása

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása -a jogszabályban meghatározottak kivételével - munkavállalási engedélyhez kötött. A mezőgazdasági szezonális foglalkoztatás engedélyezésére a tevékenység jellegének (egyszerűen ellátható feladatok, szezonalitás) megfelelő speciális engedélyeztetési szabályok vonatkoznak. A mezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás egy naptári éven belül legfeljebb 180 napra engedélyezhető. Egy engedélyben a foglalkoztatás több részletben is meghatározható. A foglalkoztatás munkaerő kölcsönzés keretében is engedélyezhető. A rövid időtartamú, 90 napot meg nem haladó szezonális foglalkoztatás engedélyezése munkaerő-piaci vizsgálat nélkül történik. A 91-180 napig tartó szezonális foglalkoztatás iránti kérelmet ún. összevont tartózkodási engedélyezés keretében bírálja el a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, amelyben a kormányhivatal szakhatóságként működik közre. Ebben az eljárásban sem kerül sor a munkaerőpiaci vizsgálat elvégzésére.

Ki jogosult az eljárásra?

az a munkáltatót aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka pl. munkaviszony, megbízási jogviszony , tagsági jogviszony, bedolgozói jogviszony stb. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, vagy a természetes személy is) az a belföldi személy aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez, kölcsönbeadót aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárt a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

Milyen adatokat kell megadni?

foglalkoztató adatai, harmadik országbeli állampolgár adatai, ellátandó munkakör adatai, foglalkoztatás jellemzői, foglalkoztató nyilatkozatai Részletezés kapcsolódó fájl: Közlendő adatok_MUNKAP00082

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

munkaerő-piaci vizsgálat nélküli elbíráláson alapuló eljárás, 10 nap

Jogorvoslati lehetőség

az elsőfokú döntés fellebbezéssel megtámadható
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
A döntést hozó megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkavállalás engedélyezésének szabályairól az ügyfelek számára rendszeresített összefoglaló jellegű tájékoztató a Nemzeti Foglalkoztatói Szolgálat honlapján (www.afsz.munka.hu) található. Ezen tájékoztató a mezőgazdasági szezonális foglalkoztatás engedélyezésének szabályait nem tartalmazza. Részletes tájékoztató Kapcsolódó fájlokban: Tájékoztató_MUNKP00082
1. harmadik országbeli állampolgár kérhet e munkavállalási engedélyt?

Munkavállalási engedélyt az a foglalkoztató kérhet, aki harmadik országbeli állampolgárt kíván foglalkoztatni. A munkavállalási engedély meghatározott foglalkoztatónál történő foglalkoztatás engedélyezésére szól, így a munkavállalási engedélyt is a foglalkoztató kérheti meg.

2. Mi tekinthető szezonális munkának?

A mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.

Fontosabb fogalmak

1. mezőgazdaság: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, és halászati ágazat,
2. Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység
3.4 foglalkoztató: aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében közvetlenül alkalmazza ( pl. munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási jogviszony, stb.) keretében, illetve aki a harmadik országbeli állampolgár közvetlenül nem alkalmazza, de a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavégzésére, a harmadik országbeli állampolgár külföldi munkáltatójával kötött magánjogi szerződés alapján pl. kiküldetés, kirendelés keretében az ő érdekében kerül sor. Erre példa, ha egy belföldi fél külföldi munkáltatóval köt vállalkozói szerződést (pl. termény betakarításra), és a szerződés teljesítéséhez a külföldi munkáltató harmadik országbeli munkavállalói végeznek szezonális munkát, ebben az esetben is a belföldi felet kell foglalkoztatónak tekinteni, függetlenül attól, hogy a belföldi foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között valójában nem jön létre munkaviszony, vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
4. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbe adó alatt Magyarországon nyilvántartásba vett kölcsönbeadót kell érteni.
6. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
7. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár;
9. külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.§;
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés d) pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71.§, 98.§, 99.§, 102.§, 106. § (3) bekezdés;
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §;
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet;
A rendbírságból szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §

Kulcsszavak

Szezonális munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858