Akadálymentes verzió

Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

Kódszám

MUNKP00082

Az ügy rövid leírása

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása - a jogszabályban meghatározottak kivételével - munkavállalási engedélyhez kötött. A szezonális foglalkoztatás engedélyezésére a tevékenység jellegének (egyszerűen ellátható feladatok, szezonalitás) megfelelő speciális engedélyeztetési szabályok vonatkoznak. A szezonális foglalkoztatás 12 hónapon belül legfeljebb 180 napra engedélyezhető. Egy engedélyben a foglalkoztatás több részletben is meghatározható. A foglalkoztatás munkaerő kölcsönzés keretében is engedélyezhető. A szezonális foglalkoztatás engedélyezése munkaerő-piaci vizsgálat nélkül történik. A 91-180 napig tartó szezonális foglalkoztatás iránti kérelmet ún. összevont tartózkodási engedélyezés keretében bírálja el a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, amelyben a kormányhivatal szakhatóságként működik közre. Ebben az eljárásban sem kerül sor a munkaerőpiaci vizsgálat elvégzésére.

Ki jogosult az eljárásra?

az a munkáltatót aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka pl. munkaviszony, megbízási jogviszony , tagsági jogviszony, bedolgozói jogviszony stb. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, vagy a természetes személy is) az a belföldi személy aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez, kölcsönbeadót aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárt a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

Milyen adatokat kell megadni?

foglalkoztató adatai, harmadik országbeli állampolgár adatai, ellátandó munkakör adatai, foglalkoztatás jellemzői, foglalkoztató nyilatkozatai Részletezés kapcsolódó fájl: Közlendő adatok_MUNKAP00082

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

• általános illetékesség: a foglalkoztatás helye szerint
•különös illetékesség: - több megye területén lévő telephelyen történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató székhelye, - a munka természetéből adódóan több megyét érintő foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdésének helye

Ügyintézés határideje

munkaerő-piaci vizsgálat nélküli elbíráláson alapuló eljárás, 10 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, csak bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni
az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem támadható meg, bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon a döntés közlésétől számított 30 napon belül
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkavállalás engedélyezésének szabályairól az ügyfelek számára rendszeresített összefoglaló jellegű tájékoztató a Nemzeti Foglalkoztatói Szolgálat honlapján (www.afsz.munka.hu) található. Ezen tájékoztató a mezőgazdasági szezonális foglalkoztatás engedélyezésének szabályait nem tartalmazza. Részletes tájékoztató Kapcsolódó fájlokban: Tájékoztató_MUNKP00082
1. harmadik országbeli állampolgár kérhet e munkavállalási engedélyt?

Munkavállalási engedélyt az a foglalkoztató kérhet, aki harmadik országbeli állampolgárt kíván foglalkoztatni. A munkavállalási engedély meghatározott foglalkoztatónál történő foglalkoztatás engedélyezésére szól, így a munkavállalási engedélyt is a foglalkoztató kérheti meg.

2. Mi tekinthető szezonális munkának?

A mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.

Fontosabb fogalmak

1. mezőgazdaság: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, és halászati ágazat,
2. Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység
3.4 foglalkoztató: aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében közvetlenül alkalmazza ( pl. munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási jogviszony, stb.) keretében, illetve aki a harmadik országbeli állampolgár közvetlenül nem alkalmazza, de a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavégzésére, a harmadik országbeli állampolgár külföldi munkáltatójával kötött magánjogi szerződés alapján pl. kiküldetés, kirendelés keretében az ő érdekében kerül sor. Erre példa, ha egy belföldi fél külföldi munkáltatóval köt vállalkozói szerződést (pl. termény betakarításra), és a szerződés teljesítéséhez a külföldi munkáltató harmadik országbeli munkavállalói végeznek szezonális munkát, ebben az esetben is a belföldi felet kell foglalkoztatónak tekinteni, függetlenül attól, hogy a belföldi foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között valójában nem jön létre munkaviszony, vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
4. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbe adó alatt Magyarországon nyilvántartásba vett kölcsönbeadót kell érteni.
6. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
7. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár;
9. külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.§;
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés d) pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71.§, 100.§ (1) e), (2), 109.§ (1) a);
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §;
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet;
A rendbírságból szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §

Kulcsszavak

Szezonális munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858