Akadálymentes verzió

Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00085

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár magyarországi további foglalkoztatásának engedélyezésére a korábban kiadott munkavállalási engedély érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben és ugyanazon a munkavégzési helyen kerül sor akkor ez alatt a munkavállalási engedély meghosszabbítását kell érteni. A meghosszabbításra az engedélyezés szabályait kell alkalmazni, ami alapvetően azt jelenti, hogy a munkavállalási engedély meghosszabbítására az alap engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ettől eltérően az általános (munkaerő-piaci vizsgálathoz kötött) engedélyek meghosszabbítása esetén, ha a meghosszabbítás iránti kérelmet az engedély lejáratát megelőzően 15 nappal korábban benyújtják a munkavállalás munkaerő-piaci vizsgálat nélkül engedélyezhető. Ez a munkavállalási engedély meghosszabbításának tipikus formája. Csak érvényes munkavállalási engedély hosszabbítható meg. A munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékleteket nem kell csatolni. 

Ki jogosult az eljárásra?

- az a foglalkoztató (munkáltató) aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka pl. munkaviszony, megbízási jogviszony , tagsági jogviszony, bedolgozói jogviszony stb. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy a természetes személy is)
- az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez
- az a foglalkoztató aki meghatározott munkaelvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanító képzést) folytatja
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

foglalkoztató adatai, harmadik országbeli állampolgár adatai, ellátandó munkakör adatai, foglalkoztatás jellemzői, foglalkoztató nyilatkozatai Részletezés kapcsolódó fájl: Közlendő adatok_MUNKAP00085

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

általános illetékesség: a foglalkoztatás helye szerint, különös illetékesség: több megye területén lévő telephelyen történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató székhelye, a munka természetéből adódóan több megyét érintő foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdésének helye

Ügyintézés határideje


10 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, a döntéssel szemben bírósági felülvizsgálat kérhető 
az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a közléstől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkavállalási engedélyezés meghosszabbításának szabályairól az ügyfelek számára rendszeresített összefoglaló jellegű tájékoztató a Nemzeti Foglalkoztatói Szolgálat honlapján (www.munka.hu) található. Ezen tájékoztató önmagában teljes körű tájékoztatást nem ad. Részletes tájékoztató a kapcsolódó fájlban: tájékoztató_MUNKP00085
1. Mit jelent a munkavállalási engedély meghosszabbítása?

A munkavállalási engedély meghosszabbítása alatt azt kell érteni, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására  a munkavállalási engedély érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben és ugyanazon a munkavégzési helyen kerül sor.
2. Lejárt engedély meghosszabbítható e?
Nem. Ilyen esetben új kérelmet kell benyújtani a foglalkoztatónak.
3. Mikor nyújtsam be a meghosszabbítás iránti kérelmet?
A munkavállalási engedély lejártát megelőzően legfeljebb 120 nappal korábban, de legkésőbb az érvényességi idő lejárta előtt 15 nappal.

Fontosabb fogalmak

1.munkavállalási engedély meghosszabbítása: ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására – a mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kivételével – a munkavállalási engedély érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben és ugyanazon a munkavégzési helyen kerül sor.

2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;

3 foglalkoztató: az, aki részére a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, vagy a külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében végez a harmadik országbeli állampolgár a Magyarország területén munkát, ahol a harmadik országbeli állampolgár a betanító képzést folytatja;

5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §.
- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6.§, 9.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71.§, 100.§ (1) e), (2), 109.§ (1) a),
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) bekezdés g)
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Munkavállalási engedély meghosszabbítása, Munkavállalási engedély, Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858