Akadálymentes verzió

Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00088

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedélyben meghatározott magyarországi foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik, vagy engedélymentessé válik erről a foglalkoztatónak öt napon belül bejelentést kell tenni a kormányhivatalnak . A kormányhivatal a munkavállalási engedélyt visszavonja. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a kormányhivatal rendbírságot szab ki.

Ki jogosult az eljárásra?

- az a foglalkoztató (munkáltató), aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, tagsági jogviszony, bedolgozói jogviszony stb. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy a természetes személy is) - az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez - az a foglalkoztató, aki meghatározott munkaelvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanító képzést) folytatja.
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató adatai, munkavállalási engedély száma, a foglalkoztató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, a megszűnés esetén a megszűnés időpontja, az engedélymentessé válás esetén a az engedélymentességet megalapozó ok megjelölése

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

általános illetékesség: a foglalkoztatás helye szerint
különös illetékesség: - több megye területén lévő telephelyen történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató székhelye,
- a munka természetéből adódóan több megyét érintő foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdésének helye

Ügyintézés határideje

10nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető
az elsőfokú döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető a közléstől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkavállalási engedélyezés szabályairól az ügyfelek számára rendszeresített összefoglaló jellegű tájékoztató a Nemzeti Foglalkoztatói Szolgálat honlapján (www.munka.hu) található. Ezen tájékoztató a munkavállalási engedély visszavonásának szabályokat nem tartalmazza. Részletes tájékoztató a kapcsolódó fájlban: Tájékoztató_MUNKP00088
1. Mikor kell a foglalkoztatónak bejelentést tenni?
A foglalkoztató öt napon belül köteles bejelenteni az illetékes kormányhivatalnak
a) a munkavállalási engedélyhez kötött munkavállalás meghiúsulását,
b) az engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) ha az engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válik, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van a foglalkoztatás engedélymentessé válásáról.
2. Mit kell tartalmaznia a foglalkoztató bejelentésének?
A foglalkoztató bejelentésének tartalmaznia kell
az munkavállalási engedély számát,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, továbbá
a foglalkoztatás megszűnése esetén a megszűnés dátumát, illetve a
foglalkoztatás engedélymentessé válása esetén az engedélymentességet megalapozó okot
3. Hová kell benyújtani a bejelentést?
A bejelentést annál a kormányhivatalnál kell megtenni, aki az érintett munkavállalási engedélyt kiadta.

Fontosabb fogalmak

1. foglalkoztató: az, aki részére a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, vagy a külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében végez a harmadik országbeli állampolgár a Magyarország területén munkát, illetve aki a betanító képzést folytatja;
2. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
3. Munkavállalási engedély visszavonása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatási jogosultság visszavonása az abban megjelölt időponttól.
4. Munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatás a foglalkoztató, illetve a munkavállaló döntése alapján, vagy egy körülmények figyelembe vételével nem jön, illetve nem jöhet létre. A munkavállalás meghiúsulásának az időpontja az időpont, amikor a meghiúsulásra okot adó körülmény bekövetkezik (pl. a munkavállaló tartózkodási engedély iránti kérelmét elutasították, vagy a munkavállaló a foglalkoztató részére bejelenti, hogy a munkavállalási szándékától eláll).

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §.,
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71.§, 100.§ (1) e), (2), 109.§ (1) a),
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont,
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§,10.§ (4) bekezdés g) pont
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Munkavállalási engedély visszavonása Munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858