Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00088

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedélyben meghatározott magyarországi foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik, vagy engedélymentessé válik erről a foglalkoztatónak öt napon belül bejelentést kell tenni a kormányhivatalnak . A kormányhivatal a munkavállalási engedélyt visszavonja. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a kormányhivatal rendbírságot szab ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: '-az a foglalkoztató  aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.  Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy a természetes személy is); -az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez; -az a foglalkoztató aki meghatározott munkaelvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanító képzést) folytatja 

Kizáró okok: nem

Milyen iratok szükségesek?

nem releváns

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

teljes eljárás 10 nap, sommás eljárás esetén 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: az elsőfokú döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető a közléstől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nem releváns

A benyújtási határidő: nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke: nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell a foglalkoztatónak bejelentést tenni? 
A foglalkoztató öt napon belül köteles bejelenteni az illetékes kormányhivatalnak 
a) a munkavállalási engedélyhez kötött munkavállalás meghiúsulását,
b) az engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) ha az engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válik, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van a foglalkoztatás engedélymentessé válásáról.
2. Mit kell tartalmaznia a foglalkoztató bejelentésének?
A foglalkoztató bejelentésének tartalmaznia kell 
az munkavállalási engedély számát, 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, továbbá
a foglalkoztatás megszűnése esetén a megszűnés dátumát, illetve a 
foglalkoztatás engedélymentessé válása esetén az engedélymentességet megalapozó okot
3. Hová kell benyújtani a bejelentést?
A bejelentést annál a kormányhivatalnál kell megtenni, aki az érintett munkavállalási engedélyt kiadta.
4. A bejelentésnek van e formanyomtatványa?
5. A bejelentéshez kell-e valamilyen igazolást csatolni?                   

Fontosabb fogalmak

1. foglalkoztató: az, aki részére a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, vagy a külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében végez a harmadik országbeli állampolgár a Magyarország területén munkát, illetve aki a betanító képzést folytatja;
2. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
3. Munkavállalási engedély visszavonása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatási jogosultság visszavonása az abban megjelölt időponttól.
4. Munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatás a foglalkoztató, illetve a munkavállaló döntése alapján, vagy egy körülmények figyelembe vételével nem jön, illetve nem jöhet létre. A munkavállalás meghiúsulásának az időpontja az időpont, amikor a meghiúsulásra okot adó körülmény bekövetkezik (pl. a munkavállaló tartózkodási engedély iránti kérelmét elutasították, vagy a munkavállaló a foglalkoztató részére bejelenti, hogy a munkavállalási szándékától eláll).

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 10-14. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
-a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

Munkavállalási engedély visszavonása Munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858