Akadálymentes verzió

Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00014

Az ügy rövid leírása

A kormányrendeletben meghatározott kivétellel, kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése céljából
a) a telken építmény meglétére vagy hiányára,
b) a telken meglévő építmény jogszerűségére,
hatósági bizonyítványt állít ki.

Ki jogosult az eljárásra?

A hatósági bizonyítvány kiállítását az ügyfél (az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz) vagy a polgári jog szerinti jogutódja kezdeményezheti.

Nem, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a jogutódja (illetve a nevében eljáró képviselő) kérelmében meg kell hogy adja a nevét, a lakcímét, vagy székhelyét, a kérelem tárgyát - amire a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Megadható továbbá az elektronikus levélcím,  vagy a telefonos elérhetőség.

Ha a lakóépület bontása nem engedély köteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni.  A kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez dokumentumot mellékelni csak a nem engedélyköteles lakóépület bontás esetén kell.
A kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklete szerinti kitöltött adatlapot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány illetéke 10 000 forint.
Illetékmentes az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány is.

Hol intézhetem el?

Az a hatóság az illetékes építésügyben, amelynek területén az ügy tárgyát képező építési tevékenységgel érintett telek fekszik. 
1) A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
2) A járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékessége az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járásokra terjed ki..

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásáról szóló határozat ellen fellebbezésnek van helye. 
A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.
A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot
.


A kérelmezőnek a hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásáról szóló határozat ellen van lehetősége fellebbezni.
A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

A hatósági bizonyítvány kiadását megtagadó döntés elleni fellebbezést a másodfokon eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz - mint másodfokú építésügyi hatósághoz - kell címezni, de az első fokú építésügyi hatóság hoz kell előterjeszteni.

Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró hatósághoz címezve az első fokú általános építésügyi hatóságként eljáró járásszékhely települési és fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél, az elsőfokú kiemelt építésügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújtja be.


A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés illetéke 30 000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Hol lehet a kérelmet benyújtani?
Az első fokú építésügyi hatóságnál, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgálatatási Pontnál nyújthatja be.

Fontosabb fogalmak

A hatósági bizonyítvány fogalma:

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Törvény kivételes esetben lehetővé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása helyett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot.
A hatósági bizonyítvány kiadására a meghatározott hatóságok, továbbá az a hatóság is illetékes, amelynek
a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

A kormányrendeletben meghatározott kivétellel, kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése céljából, a telken építmény meglétére vagy hiányára, a telken meglévő építmény jogszerűségére, hatósági bizonyítványt állít ki.
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;
Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások az alábbi elektronikus alkalmazások:
a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,
b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,
c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),
d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentések készítő elektronikus alkalmazás,
e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,
f) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét,
g) építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR): az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,
h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak - egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő - igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását.


Vonatkozó jogszabályok

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés g) pont, 8. XIII. FEJEZET 10. § (1) bekezdés; (4) bekezdés a) pont 56. §, 70. § (2) bekezdés, 72. § (5) bekezdés

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) és (5) bekezdés, 53/A §

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. §, 35. § (1) bekezdés, 50. §, 71. §, 82. § (2) bekezdés, 82. § és 83. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) bekezdés és (7) bekezdés

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés k) pont, 2. § 2. pont, 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

első fokú általános építésügyi hatóság, első fokú kiemelt építésügyi hatóság, ÉTDR, Építésügyi hatósági bizonyítvány,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858