Akadálymentes verzió

Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00025

Az ügy rövid leírása

Aki engedély alapján végez építési tevékenységet, ha az ingatlanát eladja, vagy ha meghal (vagy mint cég megszűnik), helyette az építkezést, bontást a jogutódja folytathatja. Ezt a változást azonban a hatóságnak tudomásul kell vennie. Használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárásoknál nincs jogutódlás.
A jogutódlás megállapítására irányuló eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést nem küld, hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, szakhatóságot nem keres meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A jogutód. (Aki a polgári jog szabályai szerinti jogutód.)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfél (esetlegesen képviselője) nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárás illetéke 10 000 Ft.

Hol intézhetem el?

A kormányablak a kérelmet továbbítja:
1. a járásszékhely település és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjéhez vagy fővárosi főjegyzőhöz (általános építésügyi hatósághoz).

Vagy a:
2. járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatalhoz az alábbi ügyekben:
2.1 kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított építésügyi hatósági ügyben,
2.2 a kihirdetett veszélyhelyzetben intézkedések megtétele és az építménykárok helyreállításával összefüggő ügyekben,
2.3 a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő műemlékek és műemlék-együttesek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkén megvalósítandó közérdekű beruházások ügyében,
2.4 a jegyzőt érintő kizárási ügyben,
2.5 műemlékekkel kapcsolatos ügyben
2.6 összevont telepítési eljárásra irányuló ügyekben.

Ügyintézés határideje

Lehetőleg haladékalanul, illetve a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül veszi tudomásul a hatóság a jogutódlást.

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezési lehetőség.
A fellebbezést az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (sajátos építményfajták esetén valamely központi szervhez) címezve, az eljáró hatóságnál (a jegyzőnél, a járási hivatalnál vagy más szervnél) lehet benyújtani.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.
A döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az ügyintézési határidő jogszabályban szabályozott, a határidőn belüli eljárási kötelezettség bármely formában (akár papír, akár elektronikus formában) benyújtott kérelem esetén azonos. A benyújtás módja a határidőt nem befolyásolja.
2. Online kérelem benyújtása esetén: A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az ÉTDR nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két azonosítási mód közül lehet választani.
2.1 Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Az ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és jelszavával azonosítja magát, majd ezután be tud lépni az ÉTDR-be.
2.2 Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer, hogy e aláírásának nyilvános kulcsát megadva és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve lépjen be az ÉTDR-be.
Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután regisztrálnia kell az ÉTDR-ben, amely személyes adatainak kitöltésével és felhasználói minőségének (pld.: építtető) megjelölésével történik.
A belépés és a regisztráció megtörténte után használhatóak a rendszer szolgáltatásai, elektronikus tárhelyet lehet nyitni, amelyben gyűjthetőek: a kérelem és mellékletei az előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint innen indítható a kérelem is. A tárhelyhez hozzáférést biztosíthat az építtető más személyeknek, az építésügyi hatóságnak, a tervtanács elnökének, a polgármesternek, főpolgármesternek, vagy szakhatóságnak is. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

Fontosabb fogalmak

1. Építési telek: az a telek,
1.1 amely beépítésre szánt területen fekszik,
1.2 az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
1.3 a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
1.4 amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.
2. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
3. Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
4. ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer, az e-közigazgatás azon szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. Az elektronikus ügyintézés során a dokumentumok feltöltésére és az eljárás megindítására szolgál. Az ÉTDR használata elengedhetetlen feltétele az építésügyi hatósági ügyek intézésének akár építtetői, akár hatósági oldalon.
5. Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkező tér, a beépítetlen tetőtér kivételével.
6. Közmű: termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti ki.
7. Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület.
8. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Vonatkozó jogszabályok

1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
3. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
4. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
5. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
6. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
7településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv)

Kulcsszavak

jogutódlás, tudomásulvétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858