Akadálymentes verzió

Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00029

Az ügy rövid leírása

Az építtető az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes építésügyi hatósághoz. Az építtető a kérelmet papír alapon vagy elektronikusan az építésügyi hatóság által biztosított tárhely igénybevételével terjesztheti elő.
Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti annak vizsgálatát, hogy a tárhelyen gyűjtött dokumentumainak tartalma és a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó előírásoknak, tájékoztatást kérhet arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy további szakhatósági közreműködés, továbbá tájékoztatást kérhet az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről, kérheti a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását, valamint annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, továbbá az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását
Fontos, hogy az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozatának tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtására. Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt többször is igénybe veheti

Ki jogosult az eljárásra?

építtető

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az ügyfélnek és képviselőjének a lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget,
2. a kérelemmel érintett telek címét, helyrajziszámát, mezőgazdasági birtoktest esetében az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajziszámát, 3. a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
4. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
5. az építtető aláírását, meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentumkör, de építtető csatolhatja mindazokat a dokumentumokat, amelyek vonatkozásában az építésügyi hatósági szolgáltatást kéri.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték és díjmentes.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes első fokú építésügyi hatóságok

1) Az elsőfokú általános építésügyi hatóság:
- a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője,
­ a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője,
­ a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző,
mindazon építésügyi hatósági ügyekben eljárnak, amelyet jogszabály nem utal másik hatóság hatáskörébe (pl. sajátos építmények építését engedélyező sajátos építésügyi hatóságok). A hatóság illetékessége a járásszékhely települési önkormányzatok jegyzője esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre, illetve a fővárosi kerületi önkormányzat esetén az adott fővárosi kerületre terjed ki.
2) Elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság:
­ az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal az alábbi ügyek tekintetében:
- a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában,
- eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,
- az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása tekintetében,
- a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben,
- a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkeken megvalósítandó közérdekű beruházás ügyében,
- az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben.
3) Műemlékekkel kapcsolatos elsőfokú építésügyi hatóság:
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének II. részében meghatározott járási (fővárosi I és V.kerületi) hivatal
látja el a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat.
4) Helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetén a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző az általános építésügy hatósági feladataikon túl az első fokú építésügyi hatósági feladatokat is ellátja.
5) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi feladatokat ellátó hatóságot mindig az adott sajátos építményfajtára vonatkozó jogszabály határozza meg. (Pl. utak, vasutak és repülőtér esetén van sajátos építésügyi hatóság kijelölve). Ilyen jogszabály hiányában az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi I. és V:. kerületi) hivatal lesz az építésügyekben eljáró hatóság.

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú építésügyi hatóság – függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett – az építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az építésügyi hatóságot a szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy az engedély iránti kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg.

Online kérelem benyújtása esetén: A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az ÉTDR nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két azonosítási mód közül lehet választani.
1. Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Az ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és jelszavával azonosítja magát, majd ezután be tud lépni az ÉTDR-be.
2. Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer, hogy e-aláírásának nyilvános kulcsát megadva és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve lépjen be az ÉTDR-be.
Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután regisztrálnia kell az ÉTDR-ben, amely személyes adatainak kitöltésével és felhasználói minőségének (pld. építtető) megjelölésével történik.
A belépés és a regisztráció megtörténte után használhatóak a rendszer szolgáltatásai, elektronikus tárhelyet lehet nyitni, amelyben gyűjthetőek: a kérelem és mellékletei, az előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint innen indítható a kérelem is. A tárhelyhez hozzáférést biztosítható az építtető más személyeknek,vagy az építésügyi hatóságnak, a tervtanács elnökének, a polgármesternek, főpolgármesternek, vagy szakhatóságnak is. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

A kérelmet személyesen kívánja benyújtani, azt az a területileg illetékes járásszékhely települési és fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél (fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője), a fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, a kormányablakokban vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő, továbbá elektronikus úton is be lehet nyújtani a kérelmet.

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer,
OÉNY: Országos Építésügyi Nyilvántartás. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.
Az építésügyi hatóság szolgáltatása teljesítése során igénybe veheti az OÉNY elektronikus szolgáltatásait és adatbázisait.

Vonatkozó jogszabályok

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, 7. § (1) és (2) bekezdés, 8. § (1) és (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés,
2. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdés és (7) bekezdés

Kulcsszavak

hatósági szolgáltatás, szakmai nyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858