Akadálymentes verzió

Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00029

Az ügy rövid leírása

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti
a) annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyen (ÉTDR-ben) gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,
b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e
ba) további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy
bb) további szakhatósági közreműködés,
c) tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről,
d) a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,
e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.

Ki jogosult az eljárásra?

építtető, vagy meghatalmazottja
Nem, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az ügyfélnek és képviselőjének a lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget,
2. a kérelemmel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetében az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
3. a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
4. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
5. a kérelmező aláírását.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentumkör, de építtető csatolhatja mindazokat a dokumentumokat amelyek vonatkozásában az építésügyi hatósági szolgáltatást kéri.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték és díjmentes

Hol intézhetem el?

Az a hatóság az illetékes építésügyben, amelynek területén az ügy tárgyát képező építési tevékenységgel érintett telek fekszik.
1) A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
2) A járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékessége az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járásokra terjed ki..

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú építésügyi hatóság a kérelem benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.
nincs lehetőség sem fellebbezésre, sem bírósági úton történő jogorvoslatra, mivel a hatóság által kiadott szakmai nyilatkozat nem alakszerű döntés és tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtásában, valamint nem kötelezi az építtetőt a kérelem benyújtására sem.
nincs lehetőség fellebbezésre
nincs lehetőség fellebbezésre
nincs lehetőség fellebbezésre
nincs lehetőség fellebbezésre

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.e-epites.hu
http://www.e-epites.hu

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus
Dokumentációs Rendszer,
OÉNY: Országos Építésügyi Nyilvántartás. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer ( ÉTDR) az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

Vonatkozó jogszabályok

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §; 7. § (1) és (2) bekezdés, 8. § (1) és (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 17. § (4) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 30. §; 35. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 42. § (3) bekezdés, 72. § (1) bekezdés,

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdés és (7) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (2) bekezdés, 16. §, 21. §, 33. § (1) bekezdés, (8) bekezdés, 34. § - 39. §, 44. § (8) bekezdés, (9) bekezdés, 50. §, 56-57/B. §, 71. § - 73. §, 95. § -102. §, 116. §

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

hatósági szolgáltatás, szakmai nyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858