Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00016

Az ügy rövid leírása

Kötelező a talajjavítás:
Ha a talaj pH-értéke 5,5-6,2 közötti, szennyvíz és szennyvíziszap (külön engedélyhez kötött) felhasználása csak mésztrágya egyidejű kijuttatásával lehetséges.
A savanyú vagy a savanyodásra hajlamos talajokon a termesztett növény igényére tekintettel
a) nem savanyító hatású műtrágyát kell használni vagy a savanyító hatású műtrágyát megfelelő meszező anyaggal együtt kell alkalmazni,
b) mésztrágyázást vagy
c) talajjavítást kell végezni.
Egyéb esetekben a gazdálkodó igénye szerint lehet kérelmezni a savanyú, szikes és homoktalajok javításához a hatósági engedélyt.
A kérelem benyújtásához mellékelni kell a talajjavítást megalapozó talajvédelmi tervet, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által regisztrált, talajvédelmi szakértő készít el, terepi- és laborvizsgálatok alapján. Amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek nem földhasználója, úgy a tevékenység engedélyezéséhez a földhasználó hozzájárulása szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Kizáró okok: Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
2. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Milyen iratok szükségesek?

1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél nem földhasználója az érintett ingatlannak, akkor a földhasználónak a a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
2. Talajjavítást megalapozó talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Talajjavítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 26 000 Ft

Hol intézhetem el?

A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az eljáró hatóság vezetője – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A járási hivatal által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.  

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes járási hivatal Növény- és Talajvésdelmi Osztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50%-a, azaz itt 13 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi a különbség fenntartó meszezés és talajjavító meszezés között?
Válasz: 2 t/ha CaCO3 hatóanyag kijuttatása felett talajjavításról beszélünk, amelyhez szükséges a hatóság engedélye. 2 t/ha hatóanyag kijuttatása alatt fenntartó meszezés történik, amihez nem kell a hatóság engedélye.
2. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel?
Válasz: NÉBIH által vezetett szakértői névjegyzékben: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html
3. Milyen anyag használható fel talajjavításra?
Válasz: A NÉBIH honlapján elérhető, engedélyezett, felhasználható termésnövelő okiratok tárában szereplő készítmények, elérhetőség: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/eng_term

Fontosabb fogalmak

Talajjavítás: a savanyú, szikes és homoktalajok termőképességének javítása talajjavító anyagok (pl. mész, gipsz) meghatározott dózis szerinti adagolásával.
Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó, talajvédelmi szakértő által a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet követelményei szerint elkészített szakanyag.
Talajvédelmi szakértő: az a talajvédelmi hatóságnál nyilvántartásba vett személy, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, továbbá szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül a jogszabályban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett.
Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván

Vonatkozó jogszabályok

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 31. §, 37. §, 49. § (1) bekezdés a), 49. § (3) bekezdés, 49. § (4) bekezdés, 51/A. §
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés, 33. §, 71. § (1)-(2) bekezdés , 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
• 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1. § (1) bekezdés a), 1. melléklet, 2. melléklet 2.1.,
• 50/2001. (IV. 30.) Korm rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának szabályairól 10. § (3) bekezdés
• 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 52. §
• 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet, 12.1.1., 12.18.
• 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 2. § 6. pont, 3. §
• 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 1. §
• 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Talajjavítás, meszezés, mésztrágyázás, savanyú talaj, homokos talaj, szikes talaj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858