Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00017

Az ügy rövid leírása

A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához.
A mezőgazdasági célú tereprendezések esetében alapvető irányelv, hogy – kivételes esetektől eltekintve – földtömeg egyenleggel (azaz jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) megoldhatók legyenek.
Ha a tervezett tevékenységhez a tervezett helyi letermelés kisebb, mint ami a feltöltéshez szükséges, a feltöltéshez felhasználni kívánt földet meg kell mintázni, laboratóriumban megvizsgálni és a tervben minősíteni szükséges. A feltöltés pótlásához felhasználandó föld minősége az eredetivel megegyező vagy annál jobb fizikai és kémiai talajtulajdonságokkal rendelkező lehet.
Jelentős földtöbblet letermeléssel járó tervezett tevékenység esetén be kell mutatni a földtöbblet keletkezésének indokát. Ha a mezőgazdasági igényeket kielégítő felszín kialakítása ezt nem teszi szükségessé, a földmunkák elvégzése nem javasolható.
Mezőgazdasági célú tereprendezésnek kell tekinteni
– az erózió elleni védekezés földművei kialakításának,
– a szintvonalas művelést akadályozó tereptárgyak megszüntetésének,
– a talajművelés, növényápolás és betakarítás gépeinek jó minőségű munkavégzéséhez, biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez igényelt felszíni forma kialakításának,
– a káros vízbőségből származó felszíni vízösszefolyások megszüntetésének,
– a növénykultúra biztonságos termesztéséhez szükséges légmozgást biztosító felszíni forma létrehozásának,
– a felületi öntözés gépeinek és eszközeinek zavartalan és biztonságos működését biztosító felszíni forma létrehozásának,
– a gazdasági növények eredményes termesztését biztosító termőréteg létrehozásának
– felszínalakító földmunkáit.
Mezőgazdasági célú tereprendezés csak abban az esetben javasolható, ha az nem jár termőterület csökkenéssel, kivéve a teraszírozást.
Mezőgazdasági célú tereprendezést kizáró okok:
– ha a tereprendezést követően 1,5 m-nél magasabban helyezkedne el az átlagos talajvízszint (ez a tervezett hasznosítástól függően változhat),
– ha a tereprendezést követően a felső 1 m-es rétegben mészkőpad, homokkő, kő vagy kavicsréteg, valamint szikes, sós továbbá, glejes talajszint helyezkedne el,
– ha tereprendezés után a terület termékenysége csökkenne.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Kizáró okok: Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Milyen iratok szükségesek?

1. A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezéséhez, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
2. Mezőgazdasági célú tereprendezést megalapozó talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
4. Kiviteli terv

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 73 000 Ft.

Hol intézhetem el?

talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az eljáró hatóság vezetője – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A járási hivatal által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes járási hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50%-a, azaz itt 36 500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi a különbség az építési engedélyezési hatóság engedélyéhez kötött tereprendezés, és a talajvédelmi hatóság engedélyéhez kötött mezőgazdasági célú tereprendezés között?
Válasz: Ha a tervezett munkálatokk az eredeti terepszinthez képest 1 m szintkülönbséget meghaladnak, akkor az építésügyi hatóság hatásköre az engedélyezés. Ebben az eljárásban az engedélyező hatóság hivatalból keresi meg a szakhatóságot (talajvédelmi hatóságot).
2. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel?
Válasz: NÉBIH által vezetett szakértői névjegyzékben: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html

Fontosabb fogalmak

Mezőgazdasági célú tereprendezés: A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához.
Földtömeg egyenleg: jelentős földhiány vagy földtöbblet nélküli állapot.
Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó, talajvédelmi szakértő által a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet követelményei szerint elkészített szakanyag.
Talajvédelmi szakértő: az a talajvédelmi hatóságnál nyilvántartásba vett személy, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, továbbá szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül a jogszabályban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett.
Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván

Vonatkozó jogszabályok

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 31. §, 37. §, 49. § (1) bekezdés b), 49. § (3) bekezdés, 49. § (5) bekezdés, 51/A. §
•2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés, 33. §, 71. § (1) bekezdés , 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
• 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1. § (1) bekezdés b) , 1. melléklet, 2. melléklet 2.2.
• 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
• 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet, 12.1.2., 12.18.
• 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 1. §
• 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

földmunka, tereprendezés, mezőgazdasági célú tereprendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858