Akadálymentes verzió

Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelentése iránti kérelem: A talajvédelmi hatóság (a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya) bejelentése szükséges termőföld területen hígtrágya mezőgazdasági felhasználásához.

Kódszám

NOVTA00021

Az ügy rövid leírása

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a hígtrágya mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján, illetve a kijuttatási technológiát, a felhasználható hígtrágya mennyiségét, a felhasználás feltételeit, különös tekintettel a külön jogszabályban előírt várakozási időkre, védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető növények köre, stb.), az ellenőrzés idejére, gyakoriságára.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Milyen iratok szükségesek?

1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél nem földhasználója az érintett ingatlannak, akkor a öldhasználónak a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
2. Hígtrágya termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
A megyei kormányhivatali szervek által hozott első fokú döntés esetén – a (2) bekezdés bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jár el. A kivétel nem érinti a Növény- és Talajvédelmi Osztályok eljárásait. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.
Illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvésdelmi Osztálya
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
1. Bejelentésköteles-e az almozásos állattartásnál keletkező, elfolyó trágyalé termőföldön történő elhelyezése?
Válasz: Igen, a jogszabály szerint a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik.
2. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel?
Válasz: NÉBIH által vezetett szakértői névjegyzékben: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html

Fontosabb fogalmak


Hígtrágya: Hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből áll és kizárólag hidraulikusan szállítható. Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék és technológiai víznek az alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazállapotú része, a trágyalé is.
Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó, talajvédelmi szakértő által a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet követelményei szerint elkészített szakanyag.
Talajvédelmi szakértő: az a talajvédelmi hatóságnál nyilvántartásba vett személy, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, továbbá szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül a jogszabályban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett.
Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván

Vonatkozó jogszabályok

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 31. §, 37. §, 49. § (1) bekezdés d), 49. § (3) bekezdés, 49. § (4) bekezdés, 51/A. §
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés, 33. §, 71. § (1) bekezdés , 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1. § (1) bekezdés g), 1. melléklet, 2. melléklet 2.7., 5. melléklet 5.2.1.
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 3. § (1) bekezdés 
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 1. §
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 4. § (1) bekezdés
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 1. számú melléklet
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Hígtrágya, trágyalé, kijuttatás, termőföldön történő felhasználás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858