Akadálymentes verzió

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem: A talajvédelmi hatóság (a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya) engedélye szükséges termőföldön történő nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásához.

Kódszám

NOVTA00022

Az ügy rövid leírása

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a hulladék anyag mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, a területnek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti sérülékenységi kategóriáját; a terület érintettségét a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján, illetve a kijuttatási technológiát, a felhasználható hulladékanyag mennyiségét, a felhasználás feltételeit, különös tekintettel a külön jogszabályban előírt várakozási időkre, védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető növények köre, stb.), az ellenőrzés idejére, gyakoriságára.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Milyen iratok szükségesek?

1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél az érintett ingatlannak, akkor a földhivatalnál bejegyzett földhasználónak a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.
2.Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
4. Hulladék származásának igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználása engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 144 000 Ft.
Szakhatósági díjak:
Területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (14 000 Ft),
megyei, fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (27 700)

Hol intézhetem el?

A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az eljáró hatóság vezetője – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
A megyei kormányhivatali szervek által hozott első fokú döntés esetén – a (2) bekezdés bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jár el. A kivétel nem érinti a Növény- és Talajvédelmi Osztályok eljárásait. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.
Illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvésdelmi Osztálya
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50%-a, azaz itt 72 000 Ft.
Másodfokú szakhatósági díjak:
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 7 000 Ft,
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve megyei, fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete 27 700 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
1.Mi alapján minősül a hulladék veszélyes hulladéknak?
Válasz: Ha nem szerepel a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 1. számú mellékletében szereplő hulladékok között.
2.Mi alapján minősül a növényi vagy állati hulladék nem mezőgazdasági eredetűnek?
Válasz: Ha ipari, feldolgozási folyamaton átesett hulladék pl. élelmiszeripari melléktermékek, cefre, biogáz erőművek fermentumai. stb..
3. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel?
Válasz: NÉBIH által vezetett szakértői névjegyzékben: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html

Fontosabb fogalmak

Veszélyes hulladék: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 1. számú mellékletében szereplő hulladékok.
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék: ipari, feldolgozási folyamaton átesett nem veszélyes hulladék pl. élelmiszeripari melléktermékek, cefre, biogáz erőművek fermentumai. stb.
Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó, talajvédelmi szakértő által a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet követelményei szerint elkészített szakanyag.
Talajvédelmi szakértő: az a talajvédelmi hatóságnál nyilvántartásba vett személy, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, továbbá szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül a jogszabályban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett.
Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Vonatkozó jogszabályok

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 31. § 37. §, 49. § (1) bekezdés f), 49. § (3) bekezdés, 49. § (5) bekezdés, 51/A. §
•2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés, 33. §, 71. § (1) bekezdés , 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
• 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 4. §, 8. §
• 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1. § (1) bekezdés j), 1. melléklet, 2. melléklet 2.11, 5. melléklet 5.2.3.
• 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról
• 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 3. § (1) bekezdés
• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet, 12.1.7., 12.18.
• 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 1. §
• 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 4. § (1) bekezdés
• 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 6/A. § (2) bekezdés, 1. melléklet VI. 3.1.
• 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdés, 1. melléklet XI.13.
• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 1. számú melléklet
• 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék, cefre, fermentum, kijuttatás, termőföldön történő felhasználás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858