Akadálymentes verzió

Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00024

Az ügy rövid leírása

A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítéséről hatósági bizonyítványt ad ki. Az igazolásra - többek között - jogi eljárások, pályázatok elbírálása esetén lehet szükség. A talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és egyéb bizonyítvány kiállítása díjköteles.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az igazolás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
2. Általános adatok:
a kérelmező neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Milyen iratok szükségesek?

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és egyéb bizonyítvány kiállítása: 12 000 Ft

Hol intézhetem el?

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik.

Ügyintézés határideje

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik
Nincsen lehetőség fellebbezésre
Nincsen lehetőség fellebbezésre
Nincsen lehetőség fellebbezésre
Nincsen lehetőség fellebbezésre

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
1. A kérelmezőnek kell-e bizonyítania a talajvédő termőföldhasználatot?
Válasz: nem, ezt a hatóság vizsgálja.
2. Van-e lehetőség a hatósági nyilvántartásba bejegyzett iratokról (pl. nitrát-adatlap, a területre vonatkozó hatósági engedély) másolat igénylésére?
Válasz: az ügyfélnek is megküldött iratokról lehetséges - pótlólagos - másolat kérése.

Fontosabb fogalmak

A talajvédő termőföldhasználat követelményei: A földhasználó a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást köteles folytatni. Köteles megakadályozni az eróziót, a savanyodást, szikesedést, tömörödést, továbbá köteles gondoskodnia a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzéséről. A földhasználó köteles a termőföldet a minőségét rontó talajidegen anyagoktól megóvni.

Vonatkozó jogszabályok

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 52. § (2) bekezdés
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés, 33. §, 71. § (1) bekezdés , 83. § 
 • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bek.
 • 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet 12.1.10.
• 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

talajvédő termőföldhasználat, talajvédelmi hatósági bizonyítvány, talajvédelmi hatósági igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858