Akadálymentes verzió

Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00028

Az ügy rövid leírása

A talajvédelmi hatóság vizsgálja, hogy a tervezett beruházás érint-e termőföldet. Ha igen, 400 m2-t meghaladó mértékű beruházás esetén, végleges más célú terület igénybevételnél humuszgazdálkodási fejezettel kiegészített humuszmentési terv, továbbá a beruházás műszaki dokumentációjának vizsgálata alapján adja meg a hatóság az előzetes szakhatósági hozzájárulást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.
4. Beruházás műszaki dokumentációjának megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe

Milyen iratok szükségesek?

1. Beruházás műszaki dokumentációja
2.Talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vonatkozó szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja : 50 000 Ft.

Hol intézhetem el?

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg
A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Engedélyező hatóság: területileg illetékes építésügyi hatóság
Engedélyező hatóság: területileg illetékes építésügyi hatóság
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
A szakhatósági hozzájárulást másodfokon vizsgáló Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogorvoslati igazgatási szolgáltatási díja megegyezik a szakhatósági díj 50%-val (25 000 Ft).

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
Hogyan vehetem fel a kapcsolatot jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel?
Válasz: NÉBIH által vezetett szakértői névjegyzékben: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto/talajv_szakert_cikk.html

Fontosabb fogalmak

Humuszos termőréteg: A humuszos talajréteg annak minősége alapján mentésre érdemes:
a) minden esetben, ha
– mélysége legalább 20 cm,
– humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,
– talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz,
– kémhatása nem szélsőséges, azaz a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, valamint
– a talaj, vízben oldható sótartalma 0,15%-nál kisebb;
b) feltételesen, ha
– humusztartalma

Vonatkozó jogszabályok

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 9. §, 50. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b)
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 15-16. § , 21. § (1) bekezdés, 33. § (8) bekezdés, 44. § (8)-(9) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. §
• 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 6. melléklet 2. pont
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §  
• 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 3. § (1) bekezdés
• 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1. § (1) bekezdés d), 1. melléklet, 2. melléklet 2.4.
• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet 12.3.2., 12.18

Kulcsszavak

Építési engedély, összevont építési engedély, engedély hatályának meghosszabbítása, fennmaradási engedélyezési eljárás, előzetes szakhatósági,humuszmentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858