Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00034

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) kérelme alapján a nyugellátás, baleseti járadék visszafizetését, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozást méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet, ha a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, körülményeket, amelyből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, illetve azokat az adatokat, melyek szerint a követelés megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
Szükséges továbbá közölni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Illetékmentesség engedélyezhető, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és a kérelmező ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkezik.

Milyen iratok szükségesek?

Igazolás a kérelmező, és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók keresőtevékenységéből származó jövedelemről.

Illetékmentességi kérelem esetén:
  • a saját, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak a 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolása,
  • egyéb jövedelem esetén az erről szóló postai szelvény, bankszámlakivonat, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentum,
  • amennyiben a kérelmezőnek, vagy a hozzátartozónak nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelmezőnek erről kell nyilatkoznia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, jelenleg 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

Ha a követelést kormányhivatal, vagy járási hivatal írta elő, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal vezetőjének,
ha a követelést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ írta elő, akkor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ vezetőjének kell címezni.
A postai cím mindkét esetben: 1916 Budapest.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki gyakorolja a méltányosságot? Ha a követelést kormányhivatal, vagy járási hivatal írta elő, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes  kormányhivatal vezetője, ha a követelést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ írta elő, akkor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ vezetője.

Milyen esetekben van lehetőség méltányosság gyakorlására? Ha a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy ha a követelés megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Részletfizetés, fizetési halasztás abban az esetben engedélyezhető, ha a követelés későbbi teljesítése a körülményekből valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. A fizetési kedvezmény feltételhez is köthető.

A fizetési kedvezmény érvényét veszíti és a tartozás - annak járulékaival együtt - egy összegben esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a fizetési kedvezmény engedélyezése során meghatározott feltételeket nem teljesíti.

A mulasztási bírság mérséklésénél vagy elengedésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát, gyakoriságát. Nincs helye a mulasztási bírság mérséklésének vagy elengedésének, ha a mulasztás a kötelezett szándékos magatartásának a következménye.

Rendkívüli esetben elengedhető a tartozás? Igen, a kérelem alapján meghatározott feltételek teljesülése esetén a nyugellátás visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelés, valamint a mulasztási bírságtartozás méltányosságból elengedhető, vagy mérsékelhető, illetve részletfizetés, vagy fizetési halasztás engedélyezhető.

Fontosabb fogalmak

Méltányosság gyakorlása: a nyugellátás, baleseti járadék visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelés, a mulasztási bírságtartozás mérséklése vagy elengedése, illetve részletfizetés vagy fizetési halasztás - méltányosságból történő - engedélyezése.
Fizetési kedvezmény: részletfizetés, fizetési halasztás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2-3. §
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 94. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdés,  40. § (1) bekezdés, 50. §, 71-73. §, 159. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. §, 73/A. §,
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm.rendelet,

Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés, 81. § (2) bekezdés,  94. § (1)-(4) bekezdés, 95. § (4) bekezdés, 96. §,

Kulcsszavak

méltányosság, tartozás elengedés, részletfizetés, fizetési kedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858