Akadálymentes verzió

Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00034

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) kérelme alapján a nyugellátás, baleseti járadék visszafizetését, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozást méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet, ha a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely foglalkoztató, egyéb szerv és magánszemély, akivel szemben nyugellátás, baleseti járadék visszafizetését, megtérítést és ezek késedelmi pótléka címén követelést, valamint mulasztási bírság tartozást állapítottak meg, illetve ezek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, körülményeket, amelyből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, illetve azokat az adatokat, melyek szerint a követelés megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
Szükséges továbbá közölni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, jelenleg 3000 Ft. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, a hatáskörébe tartozó ügyekben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vezetője.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 94. § rendelkezései alapján a tartozás mérséklése, elengedése, illetőleg a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki gyakorolja a méltányosságot? Az igénylő (kérelmező) lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szervének vezetője.

Milyen esetekben van lehetőség méltányosság gyakorlására? Ha a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy ha a követelés megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Részletfizetés, fizetési halasztás abban az esetben engedélyezhető, ha a követelés későbbi teljesítése a körülményekből valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. A fizetési kedvezmény feltételhez is köthető.

A fizetési kedvezmény érvényét veszíti és a tartozás - annak járulékaival együtt - egy összegben esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a fizetési kedvezmény engedélyezése során meghatározott feltételeket nem teljesíti.

A mulasztási bírság mérséklésénél vagy elengedésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát, gyakoriságát. Nincs helye a mulasztási bírság mérséklésének vagy elengedésének, ha a mulasztás a kötelezett szándékos magatartásának a következménye.

Rendkívüli esetben elengedhető a tartozás? Igen, a kérelem alapján meghatározott feltételek teljesülése esetén a nyugellátás visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelés, valamint a mulasztási bírságtartozás méltányosságból elengedhető, vagy mérsékelhető, illetve részletfizetés, vagy fizetési halasztás engedélyezhető.

Fontosabb fogalmak

Méltányosság gyakorlása: a nyugellátás, baleseti járadék visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelés, a mulasztási bírságtartozás mérséklése vagy elengedése, illetve részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezése.
Fizetési kedvezmény: részletfizetés, fizetési halasztás, ami abban az esetben engedélyezhető, ha a követelés (pl.: nyugellátás visszafizetése) későbbi teljesítése a körülményekből valószínűsíthető.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdés ,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2-3. §
Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés h) pontja, 32. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 71-73. §, 159. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. §, 73/A. §,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-167. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés 81. § (2) bekezdés, 84-93. §, 94. § (1)-(4) bekezdés, 95. § (4) bekezdés, 96. §,

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja:  https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Kulcsszavak

méltányosság, tartozás elengedés, részletfizetés, fizetési kedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858