Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00044

Az ügy rövid leírása

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Az ingatlan-nyilvántartás egyúttal tartalmazza az adott földterület művelési ágának megjelölését is. Természeti területen a gyep és a nádas művelési ágú terület művelési ágának megváltoztatása csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. Ezen eljárás a gyep és a nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezésére irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok: Az ügyfélnek valamilyen jogcímen jogosultnak kell lennie arra, hogy a művelési ág megváltoztatását kérelmezhesse, pl. tulajdonos, földhasználó).

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme.
Jogszabály további kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg.

Milyen iratok szükségesek?

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a meghatalmazást csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 10.000 Ft. A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala
Ha a természeti terület egyúttal helyi jelentőségű védett természeti terület is, az eljáró hatóság a területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek van fellebbezési joga

Jogorvoslati lehetőség részletei: Ha a határozatot a megyei kormányhivatal járási hivatala hozta: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 5.000 Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell az első fokú hatóság részére megfizetni

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A természeti terület azonos a védett természeti területtel, vagy a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos, mindhárom önálló, de előfordulhat, hogy ezek közül valamelyek egybeesnek, tehát egy terület lehet egyszerre pl. természeti terület, védett természeti terület és Natura 2000 terület is.
Kérdés: mennyi az ügyintézési idő? Válasz: 3 hónap
Kérdés: milyen összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni? Válasz: 10.000 Ft-ot
Kérdés: függ az igazgatási-szolgáltatási díj mértéke a terület nagyságától? Válasz: nem függ
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély? Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § alapján: A természetközeli állapotban lévő
a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld;
b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt;
c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. A természeti terület nem azonos a védett természeti területtel.
Hatásbecslési eljárás: valamely tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatásának vizsgálata, annak megállapítása, hogy a terv, ill. beruházás a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással jár-e. A hatásbecslést a természetvédelmi hatóság folytatja le, a kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció alapján.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. §, 21. § (1) bekezdés a) pont, 76. §; A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

Természeti terület, természetközeli állapot, gyep és nádas, művelési ág megváltoztatása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858