Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

Kódszám

OKTVF00046

Az ügy rövid leírása

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes természeti területek védetté nyilváníthatóak. A védetté nyilvánítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Védett természeti területen található erdőben fakitermelés csak a törvényben meghatározott okból vagy esetekben (növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben), a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. Ezen eljárás a fakitermelésre vonatkozó engedély megszerzésére irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Védett természeti területen fakitermelés engedélyezésére irányuló kérelmet csak az erdőgazdálkodó terjeszthet elő. Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság (a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága) által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Emellett a tényállás tisztázása szükségessé teszi a következő adatok megjelölését:
- a fakitermelés indoka,
- az érintett erdő művelési ágú terület azonosítását szolgáló adatok,
- a kivágni tervezett fák meghatározott adatait (így pl. a pontos elhelyezkedésük, fajuk, törzsátmerőjük)

Milyen iratok szükségesek?

jogszabály kötelezően csatolandó mellékleteket, dokumentumokat nem állapít meg

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

Illetékbélyeggel kell megfizetni az illetéket főszabály szerint.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Emellett a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)
A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

Országos jelentőségű védett természeti terület esetén a területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala.
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezni lehet a 2. fokon eljáró szervhez, az elsőfokon eljáró szervhez benyújtott fellebbezéssel.

Jogorvoslati lehetőség részletei: az ügyfélnek van fellebbezési joga

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ha a határozatot megyei kormányhivatal járási hivatala hozta: Pest Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Országos jelentőségű védett természeti terület esetén az elsőfokon eljáró megyei kormányhivatal járási hivatalához.

A benyújtási határidő: Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az első fokon eljáró települési önkormányzat jegyzőjéhez, illetve a fővárosban a főjegyzőhöz.

A fellebbezési illeték mértéke: a döntés közlésétől számított 15 napon belül

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A védett természeti terület azonos a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos
Kérdés: mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap. Kérdés: összegű illetéket kell fizetni: Válasz: 5.000 Ft-ot
Kérdés: függ az illeték mértéke az erőterületnagyságától Válasz: nem függ
Kérdés: Meddig tart a vegetációs időszak? Válasz: jellemzően minden évben márciustól szeptemberig
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

Védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emék részét képező földrészlet, vagy ex lege terület (pl.: láp)
Erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 6.§ alapján nyílvántartott erdő
Vegetációs időszak: jellemzően minden év márciusától szeptemberéig tartó időtartam.
Havária: az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy környezetet.
Hatásbecslési eljárás: valamely tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatásának vizsgálata, annak megállapítása, hogy a terv, ill. beruházás a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással jár-e. A hatásbecslést a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a megyei kormányhivatal járási hivatala) folytatja le, a kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció alapján.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 33. § (4) bekezdése, 76. §;
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése, 2. melléklet;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1), (4) bekezdései, melléklet XIII. pont 1. alpont, XIII. pont 2. a) alpont
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény 6. §-a;
az adott védett természeti területnek a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerinti természetvédelmi kezelési terve

Kulcsszavak

védett természeti terület, erdő, fakitermelés, vegetációs időszak, havária helyzet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858