Akadálymentes verzió

Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00053

Az ügy rövid leírása

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védetté nyilváníthatóak. Ilyen védett természeti területen bizonyos, a törvényben meghatározott tevékenységek csak az illetékes hatóság engedélyével történhetek. Ezek közé tartozik a védett természeti területen található gyep öntözése is.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.
Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme.
Jogszabály további kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg.

Milyen iratok szükségesek?

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 5.500 Ft. A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. Számlaszámok: 1. Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01494549-00000000
2. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000
7. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000
10. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000
12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
14. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000
15. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
17. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
18. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000
19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
20. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

az ügy tárgyát képező ingatlan fekvése

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

az ügyfélnek van fellebbezési joga
Ha a határozatot területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) hozta: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Országos jelentőségű védett természeti terület esetén az elsőfokon eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala).
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az első fokon eljáró települési önkormányzat jegyzőjéhez, illetve a fővárosban a főjegyzőhöz.
a döntés közlésétől számított 15 napon belül
2.750 Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell az első fokú hatóság részére megfizetni

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs ilyen tájékoztató
Kérdés: A védett természeti terület azonos a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos
Kérdés: Mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap
Kérdés: Mekkora összegű igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 5.500 Ft-ot
Kérdés: Függ az igazgatási-szolgáltatási díj mértéke az öntözni kívánt terület nagyságától? Válasz: nem függ
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

Védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék részét képező földrészlet, vagy ex-lege terület (pl.: láp)
Gyep: gyepgazdálkodásra szolgáló földterület, gyűjtőfogalom (rét és legelő) Öntözés: az az agrotechnikai eljárás, amikor műszaki berendezések segítségével különböző
vízforrásból vizet juttatunk ki a termőterületre.
Hatásbecslési eljárás: valamely tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatásának vizsgálata, annak megállapítása, hogy a terv, ill. beruházás a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással jár-e. A hatásbecslést területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) folytatja le, a kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció alapján.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bekezdés b) pontja, 76.§; a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2.§, 1. melléklet I/23.2.1. pont, 2. melléklet; Az adott védett természeti területnek a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerinti természetvédelmi kezelési terve

Kulcsszavak

védett természeti terület, rét, legelő, gyep, öntözés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858