Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00068

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védett természeti területen növényvédő szert, bioregulátort, vagy egyéb irtószert, a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagokat kíván felhasználni, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve, amennyiben a terület helyi jelentőségű védettség alatt áll, a jegyzőhöz, a fővárosban a főjegyzőhöz kérelmet szükséges benyújtania.
Az eljárásért a kérelem benyújtásával egyidejűleg 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a kérelem benyújtásával egyidejűleg az illetékes felügyelőség részére kérjük megküldeni.
A tevékenység csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!
Növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és járványhelyzet elhárítása során, tárgyi eljárás lefolytatása helyett, a természetvédelmi hatóságnak egyidejűleg be kell jelenteni a felhasználandó készítmény fajtáját.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.

Kizáró okok: képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 40 000 Ft.
Megfizetésének módja: az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a vonatkozó jogszabály 2. mellékletében meghatározott előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.
A nemzeti park igazgatóságok tárgyi ügyben díjfizetési mentesség illeti meg.
Egyéb, tipikusan előforduló eljárási költség nincs.

Hol intézhetem el?

országos jelentőségű védett természeti terület esetén a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) / helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző, a fővárosban a főjegyző
Az egyes kormányhivatalok megnevezését és illetékességi területét kapcsolódó fájl tartalmazza.

Ügyintézés határideje

3 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: ha a határozatot a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) hozta: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve a jegyző, főváros esetében a főjegyző.Minden esetben az elsőfokú határozatot hozó hatóság részére.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított tizenöt nap

A benyújtási határidő: a díjtétel 50%-a, azaz 20 000 Ft;

A fellebbezési illeték mértéke: Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A természeti terület azonos a védett természeti területtel, vagy a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos
Kérdés: mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap
Kérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 40.000 Ft-ot
Kérdés: függ az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a terület nagyságától Válasz: nem függ
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek;
védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
növényvédőszer: azon szerek, amelyek – abban a formában, ahogy eljutnak a felhasználóhoz – hatóanyagokból, védőanyagokból vagy kölcsönhatásfokozókból állnak vagy ilyet tartalmaznak, és amelyek rendeltetésszerű felhasználása a következők egyike:
a) növények vagy növényi termékek védelme valamennyi károsító szervezettel szemben, vagy az ilyen szervezetek működésének megakadályozása, kivéve, ha e szerek fő rendeltetése nem a növények vagy növényi termékek védelme, hanem higiéniai célzatú;
b) a növények élettani folyamatainak befolyásolása, mint például a növekedést befolyásoló anyagok, kivéve a tápanyagokat;
c) a növényi termékek tartósítása, amennyiben ezek az anyagok vagy növényvédő szerek nem képezik a tartósítószerekre vonatkozó különös közösségi rendelkezések tárgyát
d) nemkívánatos növények vagy növényrészek elpusztítása, nem számítva az algákat, kivéve, ha a szereket talajban vagy vízben, növényvédelmi célból alkalmazzák;
e) növények nemkívánatos növekedésének visszaszorítása vagy megakadályozása, nem számítva az algákat, kivéve, ha a szereket talajban vagy vízben, növényvédelmi célból alkalmazzák.

Vonatkozó jogszabályok

lásd: V. Kapcsolódó fájlok: jogszabalyhelyek_OKTVF00068.doc
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontja, 38. § (1) bekezdés g) pont, 38. § (3) bekezdése; a a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet

Kulcsszavak

védett terület, növényvédőszer, vegyi anyag felhasználás, készítmény, karantén, bejelentés, fertőzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858