Akadálymentes verzió

Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00071

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védett természeti területen járművel kíván közlekedni, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) szükséges kérelmet benyújtania, illetve, amennyiben a terület helyi jelentőségű védettség alatt áll, a jegyzőhöz, a fővárosban a főjegyzőhöz.
Az eljárásért a kérelem benyújtásával egyidejűleg 42 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a kérelem benyújtásával egyidejűleg az illetékes kormányhivatal részére kérjük megküldeni.
A tevékenység csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!
Nem kell engedélyt kérni az arra kijelölt utakon történő, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járműveivel történő közlekedéshez.
Az erdőben járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.
Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

Ki jogosult az eljárásra?

A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.
képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 42 000 Ft.
Megfizetésének módja: az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a vonatkozó jogszabály 7. mellékletében meghatározott előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.
Egyéb, tipikusan előforduló eljárási költség nincs.

Hol intézhetem el?

ahol az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolni kívánják

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezésre van lehetőség
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
A megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve a jegyző, főváros esetében a főjegyző.
Minden esetben az elsőfokú határozatot hozó hatóság részére.
kézhezvételtől számított tizenöt nap
A díjtétel 50%-a, azaz 21 000 Ft
Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nem áll rendelkezésre
lásd: V. Kapcsolódó fájlok: gyik_OKTVF00071.doc

Fontosabb fogalmak

Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.
Védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

védett terület, jármű, közlekedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858