Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00091

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja olyan engedély kiadása, amely arra jogosítja fel az ügyfelet, hogy egy védett növénytársulás megóvása, védelme, fenntartás érdekében a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló kormányrendelet által egyébként tilalmazott tevékenységet folytasson. (A tiltott tevékenységek listáját lásd: kapcsolódó fájl: tiltott tevékenység.doc) A kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez kell benyújtani. A tevékenység az engedély jogerőre emelkedése után kezdhető meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.

Kizáró okok: képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg, irányadók a Ket 34§-36.§ rendelkezései.az az ügyfélnek a neve, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefax száma vagy telefonos elérhetősége, jogi személy és jogi személyiség nélküli gt. esetében székhelye és a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: gyep feltörése esetén: 50 000 Ft/megkezdett hektár;
gyep felülvetése esetén: 5 500 Ft;
növényvédőszerek, vegyi anyagok felhasználása esetén: 40 000 Ft.
A nemzeti park igazgatósgok tárgyi ügyben díjfizetési mentességben részesülnek.
Az eljárási illeték mértéke: 5000 Ft.
Megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával.
Tipikusan előforduló egyéb eljárási költség nem merül fel.

Hol intézhetem el?

Országos jelentőségű védelem esetén a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), helyi jelentőségű védelem esetén: a jegyző, főváros esetében a főjegyző.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

A fellebbezési illeték mértéke: Országos jelentőségű védett természeti terület esetén az elsőfokon eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala).

Fontosabb fogalmak


természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek;
védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
betelepített élő szervezet: amely az ember tudatos tevékenysége folytán vált a hazai élővilág részévé

Vonatkozó jogszabályok


A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet,
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
Az adott védett természeti területnek a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerinti természetvédelmi kezelési terve. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 21.§ (1) bekezdés c) pont, 34-36.§, 50.§ (1) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§, 99.§, 102.§.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § b), g) pont, 8. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

tiltott tevékenység, Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, védett növénytársulás, fenntartás, cönológia

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858