Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00116

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja olyan engedély kiadása, mely arra jogosítja fel az ügyfelet, hogy valamely védett állatfaj egyedét háziasítsa. Az eljárásértilletéket kell fizetni. A kérelmet a természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A háziasítás az engedély jogerőre emelkedése után kezdhető meg. A háziasítás hasznosításnak minősül, így az erre vonatkozó formanyomtatványon szükséges benyújtani a kérelmet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: képviseletre van lehetőség

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmezőre vonatkozó adatok:
Kérelmező neve, címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely), költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely), természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy vizsgabizonyítványának típusa és száma, természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma.
A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok:
Tudományos fajnév, magyar fajnév, egyedi azonosító száma (amennyiben már van), ivar (amennyiben megállapítható), az egyedek száma.
Tevékenységre vonatkozó adatok:
Tevékenység helye, ideje, célja, módszere, természetvédelmi, illetve a közérdek kifejtése, tartási körülmények leírása.
Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén:
Nőstény és hím szülőállat egyedi azonosítója.
Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése.
A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag a következő adatokat kell megadni:
Kérelmező neve, címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely), tudományos fajnév, magyar fajnév, egyedi azonosító száma (amennyiben már van), ivar (amennyiben megállapítható), az egyedek száma, nőstény és hím szülőállat egyedi azonosítója, a tevékenység célja, módszere.

Milyen iratok szükségesek?

Az illetékbélyeget a kérelemhez mellékelni kell.
– egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
– a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
– szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
– a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
– solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata,
– solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot igazoló dokumentum (a tartási engedély másolata),– a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
– kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok,
– a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata.
A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az első francia bekezdése szerinti dokumentumokat kell becsatolni.
Az engedély megadásához a kérelmező
a) a természetvédelmi hatóság részére hatósági nyilatkozattal igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

Alapesetben a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal).

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Általános esetben van lehetőség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú döntést meghozó hatósághoz.

A benyújtási határidő: Fellebbezés esetén a döntés közlésétől (kézhezvételtől) számított tizenöt nap

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

lásd még: V. Kapcsolódó fájlok (5. munkalap): gyik_OKTVF00116.doc

• Nem tudom kifizetni az eljárási díjat, lehet költségmentességet kérni?
A költségmentességről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §-a és a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezik
• Hány példányban kell benyújtani a kérelmet?
A kérelmet egy példányban kell benyújtani.
• Mennyi idő alatt kapom meg az engedélyt?
Az ügyintézési idő legfeljebb 70 nap.
• Hol kell befizetni a díjat?
Illetékbélyeggel az irat beküldésekor.
• Visszakapom a díjat, ha visszavonom a kérelmemet?
A díj megfizetése a kérelem visszavonása esetén is kötelező, függetlenül a visszavonás időpontjától.
• Hol tudok utánanézni, hogy pontosan mik az eljárásra vonatkozó szabályok?
Az eljárásra vonatkozó szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a természetvédelmi hatósághoz ahol a munkatársak készségesen segítenek Önnek.
• Miért kell formanyomtatványt benyújtanom?
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § fe) pontja alapján a háziasítás hasznosításnak minősül és a 17. § (1) bek. szerint a kérelmet a 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon szükséges benyújtani.

Fontosabb fogalmak

védelem: a védelemben részesülő állatfaj egyedének vagy állományának megőrzését, fennmaradását és fenntartását szolgáló tevékenység vagy intézkedés;
természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetőleg az adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét, állományát veszélyeztető helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket
közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
hasznosítás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének – a bemutatás kivételével történő – bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja, így különösen
fa) elpusztítás, gyűjtés, befogás, csere, adásvétel, eladásra történő szállítás, eladásra történő felkínálás, külföldre vitel, onnan történő behozatal, az országon való átszállítás,
fb) tenyésztés,
fc) élettelen egyed kikészítése, preparálása,
fd) visszatelepítés, betelepítés, állomány-szabályozás, hazai állatfaj állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése,
fe) háziasítás,
ff) állományok közötti mesterséges géncsere,
fg) kutatás;

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése, 43.§ (2) bekezdés m) pontja, 76. §(1) bekezdése, 78/B.§ (2)-(4) bekezdései, 80. § (1) bekezdés e) pontja; a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ff) pontja, 4. § (6) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés, 17.§ (1) és (3) bekezdései, 21. § (1)-(2) bekezdései, 4. sz. melléklete; a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15. §, 21. § (1) bekezdés c) pontja, 34-36.§-ok, 37. 21 (3) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 50. §, 76.§ (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése, XIII. számú melléklet 1. és 2. a) pontja, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése; , 1995. évi LIII. törvény 64/A. §-a, 66. § (3) bekezdése; a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (1)-(3) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdése, 330. § (2) bekezdése; a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet; a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet.

Kulcsszavak

védett állat, természetvédelmi oltalom, hibrid, hasznosítás, háziasítás, sólyom, solymászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858