Akadálymentes verzió

Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00126

Az ügy rövid leírása

A barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet. Röviden: a barlang mások számára ellenérték (pénz) fejében nyújtott szolgáltatás, vagy más gazdasági tevékenység. A hasznosítás lehet a barlang száraz (légteres) járatainak igénybevételével nyújtott szolgáltatás, (pl.: kalandtúra Pál-völgyi-barlangrendszerben), vagy a barlang víz alatti járatainak igénybevételével nyújtott szolgáltatás (pl.: búvároktatás)

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyindításra jogosult a barlang vagyonkezelője működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, (a továbbiakban: NPI), illetőleg az a természetes személy, vagy átlátható szervezet, aki az NPI által kiírt, a barlang hasznosításra irányuló pályázatot megnyerte, és ezáltal a NPI a törvényben meghatározott kizárólagos hasznosításának jogát szerződéssel, e harmadik személy részére továbbengedte.
Nincs ilyen korlátozó szabályozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

a) a tervezett hasznosítási tevékenység leírása

b) idegenforgalmi hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzat, melynek kötelező elemei:
-a barlang általános leírása,
-a hasznosítási tevékenység célja, módja,
-a túrákkal kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint
-a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.

c) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát;

d) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, a következőket:
• a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;
• a búvármerülésben részt vevő személyek számát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
• merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
• búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
• ha a merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát
• a merülésvezető a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettségét vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi minősítésnek megfelelő búvárképesítését igazoló dokumentum fénymásolatát; továbbá a búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolásának és barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosításának fénymásolatát;
• Az oktató merülés vezetőjének neve, a szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és érvényes felelősségbiztosításának fénymásolatát;
• búvároktatásra vonatkozóan a merülések gyakoriságát.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj 60 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton szükséges teljesíteni. (NPI díjmentességet élvez).

Hol intézhetem el?

Az ügy tárgyát képező barlang bejáratának elhelyezkedése.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.
Pest Megyei Kormányhivatal
Az illetékes kormányhivatalhoz.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
Mi számít barlangnak? Válasz: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Mit jelent, hogy ex lege védett a barlang? Válasz: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti.
Ki a vagyonkezelő? Válasz: a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Mit jelent a hasznosítás? Válasz: a barlang, barlangszakasz igénybevételével végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Mi a búvármerülés útján történő hasznosítás? Válasz: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai).

Miért nem kérelmezhetem a NPI bevonása nélkül a hasznosítást? Válasz: a barlangok a nemzeti vagyon, egyben állami vagyon részét képezik. A vonatkozó jogszabályok alapján az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége a barlang hasznosítása. Jogszabály, vagy szerződés alapján e jogát átengedheti harmadik személynek. A harmadik személy e jogot nyílt, vagy a jogszabályban meghatározott esetekben zárt pályázat eljárás útján nyerheti meg.
Mi az az üzemeltetés? Válasz: ha NPI a hasznosítás jogát nem engedi át harmadik személy részére, az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala az NPI részére adja meg az engedélyt. A barlang üzemeltetésére pályázati felhívást kezdeményezhet, így harmadik fél a nyertessége esetén az üzemeltetésben részt vehet.

Fontosabb fogalmak

Barlang: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Ex lege védett barlang: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha adott üreg megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti.
Vagyonkezelő: a területileg illetékes NPI, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Barlang hasznosítása: a barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Barlang búvármerülés útján történő hasznosítása: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai).
Búvároktatás céljára történő barlanghasznosítás : a barlang használatával ellenszolgáltatásért végzett oktatói tevékenység. Barlang száraz járata: a barlang levegővel telt, ún. légteres járatai. Barlang víz alatti járata: a barlang kizárólag merülés útján megközelíthető vízzel telt járatai.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pont, 48. §-a, , 51. § (1) bekezdés a) pont, 68. § (1) és (9) bekezdés, 76. § (1) bekezdése. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja, 18/A. §-a, 18/B. § (1) és (2) bekezdése, 18/C. § (1) (2) és (3) bekezdés, 18/D. §-a, 18/E. §-a. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet . A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 3. § 10. pont, 4. § (1) bekezdés j) pont, 12. § (1) bekezdés k) pont. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) és 24. § (1) bekezdés. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet, 46. sorszám 1. alszám, 3. § (1) és 4. § (1) bekezdés, valamint 2. § (4) bekezdése. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pont, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 72.§ (2) bekezdés, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

barlang, hasznosítás, pályázat, vagyonkezelő, üzemeltetés, búvár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858