Akadálymentes verzió

Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00132

Az ügy rövid leírása

Barlang védettsége kiterjed a teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetére, képződményeire, formakincsére. A barlangi képződmények rendszerint a barlangot magában foglaló kőzet felületén található, jellegzetes formakincsű barlangi képződmény(ek) (pl.: cseppkövek, ásványkiválások, oldásformák). A Magyarország területén található védett természeti értéknek minősülő barlangból származó barlangi képződmények külföldre juttatásának engedélyezéséhez annak igazolása szükséges, hogy a képződmények jogszerűen vannak a kérelmező birtokában.

Ki jogosult az eljárásra?

A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve a vagyonkezelő nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: NPI.).
Nincs ilyen korlátozó szabályozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye (amennyiben van: telefonszám, faxszám, e-mail cím), az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot. Ezenkívül a jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét, azonban szükséges csatolni annak igazolását, hogy a képződmények jogszerűen vannak a kérelmező birtokában. Ki kell térni az érintett képződmények típusára, mennyiségére és méretére, származási helyére, kimentésének illetve birtokba kerülésének időpontjára. Mellékelni kell a képződmények tételes azonosítására alkalmas leírást és fényképeket. Meg kell adni az érintett képződmények típusát, mennyiségét és méretét, származási helyét, kimentésének illetve birtokba kerülésének időpontját, a célországot, valamint a külföldre vitel célját és időtartamát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatás szolgáltatási díja 60.000 Ft.

Hol intézhetem el?

Az ügy tárgyát képező barlang bejáratának elhelyezkedése.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.
Pest Megyei Kormányhivatal
Az illetékes kormányhivatalhoz.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
Mi számít barlangnak? Válasz: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Mi az hogy ex lege védett barlang? Válasz: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti.
Ki a vagyonkezelő? Válasz: a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló központi költségvetési szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Mi minősül barlangi képződménynek? Válasz: Rendszerint a barlangot magában foglaló kőzet felületén található, jellegzetes formakincsű képződmény(ek) (pl.: cseppkövek, ásványkiválások, oldásformák).
Mikor kell a barlangi képződmények külföldre juttatásának engedélyezését kérni? Válasz: Amennyiben Magyarország területén található védett természeti értéknek minősülő barlangból, a barlang védetté nyilvánítását követően eltávolított, igazolhatóan jogszerűen birtokban lévő barlangi képződményeket Magyarország határain kívülre kívánják juttatni.

Fontosabb fogalmak

Barlang: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Ex lege védett barlang: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti. A barlang védettsége kiterjed bejáratára, teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetére, képződményeire, formakincsére, bármilyen halmazállapotú kitöltésére.
Barlangi képződmények: rendszerint a barlangot magában foglaló kőzet felületén található, jellegzetes formakincsű képződmény(ek) (pl.: cseppkövek, ásványkiválások, oldásformák).
Barlangi képződmények külföldre juttatása: a barlangi képződmény Magyarország területén kívülre történő vitele.
Vagyonkezelő: a barlangi képződmény származási helye szerinti működési területű nemzeti park igazgatóság, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló központi költségvetési szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 48. §-a, 51. § (1) bekezdés c) pontja, 68. § (1) és (9) bekezdése, 76. § (1) bekezdése. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet18/B. § (1) bekezdése, a 18/C. § (1), (2) és (3) bekezdése, 18/E. §-a. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet , A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

barlang, barlangi képződmény, külföldre juttatás, vagyonkezelő,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858