Akadálymentes verzió

Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00135

Az ügy rövid leírása

Ismeretlen barlangok, barlangszakaszok továbbá a már ismert járatok, járatszakaszok tudományos megismerése, a barlang és környezeti tényezőinek felmérése, valamint dokumentálása céljából végzett helyszíni tevékenység vagy a barlang állapotára fizikai hatással bíró egyéb tudományos célú tevékenység.

Ki jogosult az eljárásra?

A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, kaphat engedélyt, aki vagy akinek a kutatásért felelős személye (a továbbiakban együtt: kutatásvezető) rendelkezik barlangi kutatásvezetői képzettséggel. (A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak , a továbbiakban: NPI) nem kell engedélyt kérnie, ha a kutatást maga végzi.). A kormányhivatal a barlang és a kutatás jellegére, továbbá a kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel a kutatásvezetői képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, ha a kutatásért felelős személy vagy a kutatásban résztvevők közül legalább egy személy rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a felmentés élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a kutatásvezető számára a kutatásvezetői képzettségi feltétel alól felmentés nem adható.
A kutatás céljából végzendő búvármerülés esetén a merülésvezetőnek barlangi kutatásvezetői képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy - amennyiben a jogszabályban meghatározott eseti felmentés feltételei nem állnak fenn - a merülésben ilyen képzettségű személynek is részt kell vennie.
Nincs ilyen korlátozó szabályozás.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelemben meg kell jelölnie a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát, illetve amennyiben van, akkor a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
A tervezett gyűjtés részletes leírását tartalmazó tervet 2 példányban, továbbá a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról.
A gyűjtési célú barlangi búvármerülésekre a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 16. § előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket (melynek mértéke 5000 Ft), vagy az illetékmentességi nyilatkozatot kell csatolni. Az eljárási illeték megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; átutalással; egyéb módon.Teljes személyes illetékmentességben részesül többek közt a költségvetési szerv, egyesület, köztestület, amennyiben az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hol intézhetem el?

Az ügy tárgyát képező barlang bejáratának elhelyezkedése.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.
Pest Megyei Kormányhivatal
Az illetékes természetvédelmi hatóság.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
10.000 Ft illetéket kell az első fokú hatóság részére megfizetni vagy az illetékmentességi nyilatkozatot csatolni

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre.
Mi számít barlangnak? Válasz: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték. Mi az hogy ex lege védett barlang? Válasz: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha adott üreg megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti. Ki a vagyonkezelő? Válasz: a területileg illetékes NPI, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Mi minősül kutatásnak? Válasz: ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárása (feltáró kutatása), továbbá a már ismert járatok, járatszakaszok tudományos megismerése, a barlang és környezeti tényezőinek felmérése, dokumentálása helyszíni tevékenység vagy a barlang állapotára fizikai hatással bíró egyéb tudományos célú tevékenység keretében.
Mit jelent az eseti felmentés? Válasz: A kormányhivatal a barlang és a kutatás jellegére, továbbá a kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel a kutatásvezetői képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, ha a kutatásért felelős személy vagy a kutatásban résztvevők közül legalább egy személy rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a felmentés ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a kutatásvezető számára felmentés nem adható.
Meddig kell benyújtani a kutatási jelentést? Válasz: ha a kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év február 15-éig kell benyújtani kormányhivatal és a NPI részére,a melyet a NPI 30 napon belül továbbít az Országos Barlangnyilvántartást vezető Földművelésügyi Minisztérium számára. A jelentési kötelezettség írásban vagy elektronikus formában teljesíthető.A jelentési kötelezettség elektronikus formában is teljesíthető.
Mi történik, ha nem jelentek a kutatásról előrehaladásáról? Válasz: a kutatási engedély visszavonható. Ki szerezheti meg a kutatásvezetői igazolványt? Válasz: az a nagykorú, cselekvőképes személy szerezhet kutatásvezetői igazolványt, aki
a) barlangi túravezető esetén legalább alapfokú és bármely szakiskolai, barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai és barlangi túravezető végzettséggel rendelkezik,
b) a KTM rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati képzésen részt vett,
c) a képzést követően sikeres vizsgát tett.

Fontosabb fogalmak

Barlang: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték. Ex lege védett barlang: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha adott üreg megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti. Vagyonkezelő: a működési terület szerinti NPI, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Barlang száraz járata: a barlang levegővel telt, ún. légteres járatai.
Barlang víz alatti járata: a barlang kizárólag merülés útján megközelíthető vízzel telt járatai Barlang kutatása: ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárása (feltáró kutatása), továbbá a már ismert járatok, járatszakaszok tudományos megismerése, a barlang és környezeti tényezőinek felmérése, dokumentálása helyszíni tevékenység vagy a barlang állapotára fizikai hatással bíró egyéb tudományos célú tevékenység keretében.
Eseti felmentés: A kormányhivatal a barlang és a kutatás jellegére, továbbá a kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel a kutatásvezetői képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, , ha a kutatásért felelős személy vagy a kutatásban résztvevők közül legalább egy személy rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a felmentés az élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a kutatásvezető számára felmentés nem adható.
Kutatási jelentés: A barlangi kutatási engedély jogosultja a kutatás előrehaladásáról köteles a kutatási engedélyben meghatározott időszakonként és szempontok szerint tájékoztatni a kormányhivatalet és az igazgatóságot (kutatási jelentés). Ha a kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év február 15-éig kell benyújtani, amelyet az igazgatóság 30 napon belül továbbít a Nyilvántartást vezető Minisztérium számára. A jelentési kötelezettség írásban vagy elektronikus formában teljesíthető.
Kutatásvezetői igazolvány: Barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzettséget az a nagykorú, cselekvőképes személy szerezhet, aki
-barlangi túravezető esetén legalább alapfokú és bármely szakiskolai, barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai és barlangi túravezető végzettséggel rendelkezik,
- a KTM rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati képzésen részt vett,
-a képzést követően sikeres vizsgát tett.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont, 48. §-a, 51. § (3) bekezdés a) pont, 68. § (1) és (9) bekezdés, 76. § (1) bekezdése. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 18/C. § (1) és (4) bekezdése , illetve 18/B. § (1) és (4) bekezdés.

Kulcsszavak

barlang, gyűjtés, kutatás, vagyonkezelő, jelentés, felmentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858