Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00151

Az ügy rövid leírása

Aki természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó védelemben részesülő veszélyes állatot (különösen veszélyes, közepesen veszélyes, vagy elővigyázatosságot igénylő állatot) kíván tartani, a természetvédelmi hatóság engedélyét kell megszereznie, illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj esetén azt be kel jelentenie. A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet (a továbbiakban: R.)
Állattartó az, aki az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: R. 4. § (2) Különösen veszélyes állatfaj egyede kizárólag

Kizáró okok: a) állatkertben, és

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező személyére vonatkozó adatok, a kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok, a kérelmezett tevékenység leírása, mellékelendő igazolások,
a veszélyes állatokra vonatkozó tartási feltételek és biztonsági előírásoknak való megfelelés igazolása, a behozatal céljának megjelölése.

Milyen iratok szükségesek?

Az egyed származását igazoló dokumentumok, tartási feltételek és biztonsági előírásoknak való megfelelés igazolása, a szomszédok beleegyező nyilatkozata, a tartáshoz szükséges képzettség igazolása, szükség esetén a működéshez szükséges engedély, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata, hatósági bizonyítvány arról ,hogy a kérelmezővel szemben nem állnak fenn az 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) - (3) bekezdésében foglalt kizáró okok [így nem szerezhet engedélyt: aa)a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás vagy természetkárosítás,
ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott természetkárosítás, állatkínzás, orvvadászat, orvhalászat vagy tiltott állatviadal szervezése
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította,
b) aki barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
Nem szerezhet jogosultságot az a személy sem,
a) akit a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vontak, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig vagy
b) akit természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtottak, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.]
Továbbá amennyiben meghatalmazott jár el, csatolni kell a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40-40/A. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően elkészített meghatalmazást.

. A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatalához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal külön jogszabályban meghatározott előzetes engedélye is szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

10.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

Védett állatok esetén: a kormányhivatal, fokozottan védett állatok esetén: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF), a Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó (CITES) állatok esetén: a Földművelésügyi Minisztérium (VM). (Megjegyzés: az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok esetén a védett állatfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.)

Ügyintézés határideje

Speciális határidő: 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben első fokú hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség járt el, úgy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF), amennyiben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) járt el, úgy a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Védett állatok esetén a kormányhivatalhoz, fokozottan védett állatok esetén az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (OKTF).

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mi minősül természetes személy számára a veszélyes állat tartásához szükséges képesítésnek? Válasz: .R. 7. §:a) állatgondozó, állategészségügyi, állattenyésztő, vadgazdálkodási középfokú szakmai végzettségek valamelyikével,
b) biológus, zoológus, állatorvos, állattenyésztő, vadgazdálkodási, biológia szakos tanári felsőfokú szakmai végzettségek valamelyikével,
c) állatkertben, vadasparkban, cirkuszban, kisállat-kereskedésben vagy kísérleti állatot tenyésztő, beszállító és felhasználó intézményben (a továbbiakban együtt: intézmény) a veszélyes állatok tartása területén szerzett legalább öt éves, a munkáltató által igazolt szakmai tapasztalattal, vagy
d) az adott fajcsoport tekintetében legalább öt év folyamatos, tartási engedéllyel igazolt tartási gyakorlattal
kell rendelkeznie.
Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak már tartott állatokra? Válasz: R. 25. §: (1) Az e rendelet hatálybalépésekor – a (2) bekezdés kivételével – engedéllyel tartott, illetve e rendelet hatálybalépése előtt nem engedélyköteles
a) különösen és közepesen veszélyes hüllők, madarak és emlősök egyedeit egyedi azonosítóval kell megjelölni, és ezt követően,
b) az a) pontba nem tartozó különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedeire
2016. március 1-jéig e rendelet szerinti tartási engedélykérelmet kell benyújtani a természetvédelmi hatóságnak.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor állatkertben engedéllyel tartott, illetve e rendelet hatálybalépésekor állatkertben tartott, de a rendelet hatályba lépése előtt nem engedélyköteles különösen vagy közepesen veszélyes hüllők, madarak és emlősök egyedeit egyedi azonosítóval kell ellátni és a jelölés tényét 2016. március 1-jéig igazolni kell a természetvédelmi hatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti veszélyes állatok további tartására e rendelet előírásait kell alkalmazni 2016. június 1-jétől azzal, hogy az állat tartójának nem kell rendelkeznie
a) az 5. § (6) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozattal, továbbá
b) az e rendelet hatályba lépése előtt nem engedélyköteles közepesen és különösen veszélyes állatok esetében a 7. § szerinti képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal.
(4) Az (1) bekezdés szerinti különösen veszélyes állatok szaporítása a cirkuszi menazsériában és az intézményben tartott állatok kivételével tilos.

Fontosabb fogalmak

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajok körét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az állattartó fogalma: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. A veszélyes állatok körét a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendeletmellékletei tartalmazzák. Ld. 5. sz. munkalap

Vonatkozó jogszabályok

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 20. § (8) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 22. § (1)-(2) bekezdés, 23. §; a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés, 2. számú melléklet; a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdés; a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4. § (4) bekezdés; A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet ; A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló14/2015. (III.31.) FM. rendelet I. fejezet 29. 8. pont; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3) bekezdés, (8) bekezdés, 37.§ (3) bekezdés, 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) - (3) bekezdés, 18. §;.

Kulcsszavak

veszélyes állat, a veszélyes állatok köre, állattartó, tartási feltételek, biztonsági előírások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858