Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00187

Az ügy rövid leírása

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó védett természeti területnek azokon a helyein, ahol védett (fokozottan védett) növények találhatók, a gépi nádaratás, közlekedés tilos. A természetvédelmi hatóság a gépi nádaratást, közlekedést kivételesen engedélyezheti, ha az a természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét , azonban szükséges csatolni tevékenység végzésével kapcsolatos minden releváns információt, különösen a behajtás indokát, járművek típusát, számát, rendszámát, a közlekedés útvonalát, időtartamát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték, illetve 42 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton szükséges teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró természetvédelmi hatóság a helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője,országos jelentőségű védett természeti terület érintettsége esetén a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 10 000 Ft illeték, illetve 21 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számit nádasnak? Válasz: Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található, amelynek meghatározó fajai időszakosan vagy állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is.
Ki az illetékes engedélyező hatóság? Válasz: A Kormányhivatal illetékességét a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete határozza meg. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az érintett települési önkormányzat jegyzője.
Nád aratás kinek a feladata? Válasz: Nádgazdálkodásról az ingatlan tulajdonosa, kincstári tulajdon esetében a vagyonkezelő köteles gondoskodni.
Országos jelentőségű védett természeti területen lévő nádas esetében, is ezen Korm. rendelet alapján kell kérelmezni/lefolytatni a nádaratás engedélyezését? Válasz: Nem, országos jelentőségű védett természeti területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének f) pontja alapján engedélyezi a nádaratást az illetékes kormányhivatal.
Honnan lehet megtudni, hogy a tevékenységgel érintett ingatlan országos/helyi jelentőségű védett természeti terület érint? Válasz: A NPI, mint természetvédelmi kezelő napra kész adatokkal rendelkezik és információt tud adni (mind a helyi, mind az országos jelentőségű védett területek tekintetében, továbbá a védetté nyilvánító jogszabályokban vannak pontos adatok. Tájékozódásként jó iránymutató lehet az érintett ingatlan tulajdoni lapja, továbbá a Természetvédelmi Információs Rendszerben elérhető térképek (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm), de ezek frissítése eltérő lehet.

Fontosabb fogalmak

Jogi partvonal: a siófoki vízmérce 0 pontjához képest plusz 1 m azaz, 104,41 mBf vízszint által kimetszett szintvonal.
Nádas: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található, amelynek meghatározó fajai időszakosan vagy állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is.
Védett természeti terület: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.
Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
Természetvédelmi kezelő: a területileg illetékes NPI, aki ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
Helyi jelentőségű védett természeti terület: Helyi jelentőségű védett természeti terület eknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének f) és j) pontjai, 76. § (1) bekezdése. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet Melléklete, 2.§ -a, 3. §-a, 4.§-a, 5.§-a, 6.§-a, 7.§-a, 8.§ (4) bekezdése, 10.§ (3) bekezdése. A környezetvédelmi, természetvédelmihatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet. A 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. számú melléklet, I. fejezet 23. sorszám 10. pontja és 2. § (5) bekezdése és 3. § (1) (2) bekezdése . Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény Az eljárás során a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet [a továbbiakban: 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet], a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás [a továbbiakban: KÖM utasítás]. Az eljárásra A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 74/A. §-a 78. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdése, 107. § (2) bekezdése.

Kulcsszavak

nád, Balaton,nádas közlekedés,védett természeti terület, természetvédelmi kezelő, gépi nádaratás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858