Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00189

Az ügy rövid leírása

Magyarországon a természetvédelmi oltalom alatt álló (védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) állatfajok egyedének, hibridjének tartásához természetvédelmi hatósági engedély szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve;
2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely);
3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve;
4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely);
5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy vizsgabizonyítványának típusa és száma;
6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma;

A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok
7. Tudományos fajnév;
8. Magyar fajnév;
9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van);
10. Ivar (amennyiben megállapítható);
11. Az egyedek száma;

Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén
12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója;
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója;

A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység helye;
14.2. A tevékenység ideje;
14.3. A tevékenység célja;
14.4. A tevékenység módszere;
14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése;
14.6. A tartási körülmények leírása;
14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése;

Milyen iratok szükségesek?

Az igaztási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát. Meghatalmazást, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el.
Hatósági bizonyítványt annak bizonyítására, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn (ehelyett kérheti, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv az ennek igazolására vonatkozó adatokat továbbítsa a hatóság részére).

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiak:

- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye,
vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala. A többi fokozottan védett állatfaj esetén a Pest Megyei Kormányhivatal. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség jár el elsőfokon.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség elsőfokú eljárása esetén fellebbezésre nincs lehetőség.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Általános esetben van lehetség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Pest Megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő: Az első fokon eljáró, területileg illetékes kormányhivatalhoz

A fellebbezési illeték mértéke: a döntés közlésétől számított 15 napon

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít védett állatfajnak? Válasz: A védelemben részesülő állatfajokat az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. és 8. számú melléklete tartalmazza.
Mit szükséges benyújtani az engedélykérelemhez? Válasz: A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiakat:
- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata.
Milyen esetekben engedélyezhető védett állatfaj egyedének tartása? Válasz: Védelemben részesülő állatfaj egyedének tartása költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet részére engedélyezhető, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) felelős személyt foglalkoztat; valamint
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban az adott faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
Védelemben részesülő állatfaj egyedének a tartása természetes személy részére akkor engedélyezhető, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) nagykorú;
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban az adott faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
Természetes személy fokozottan védett állatfajok egyedének tartására - a természetvédelmi érdekből végzett kutatás, valamint a solymászati tevékenység, sérült egyed tartása kivételével - engedélyt nem kaphat. Megjegyzés: Sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, védelemben részesülő állatfaj egyede esetén, ha az egyed természetvédelmi és tudományos célra, bemutatásra, valamint hasznosításra alkalmas, a természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító költségvetési szervnél, illetőleg költségvetési szerv által megbízott vagy felhatalmazott, e célra alkalmas intézménynél lehet elhelyezni és tartását engedélyezni, ha ilyen elhelyezésre nincs lehetőség, az egyed a természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító közhasznú szervezetnél, illetőleg természetes személynél is elhelyezhető és tartása engedélyezhető.
Kell -e engedély fogságban született egyed tartására? Válasz: Igen, A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja alapján nem lehet különbséget tenni a fogságban született és a vadonból származó egyedek között.
Mely védett állatfajok trófeájának tartásához nem szükséges külön engedély, amennyiben a tulajdonos a jogszerű megszerzést igazolja? Válasz: A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus), az európai bölény (Bison bonasus), a sarki hófajd (Lagopus lagopus), a barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), a vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kőszáli kecske (Capra ibex),a spanyol kecske (Capra pyrenaica), a barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartásához.
Mennyi az ügyintézési idő? Válasz: 70 nap
A kérelmet hova kell benyújtani? Válasz: Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal. A többi fokozottan védett állatfaj esetén az OKTF-hez. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében az illetékes kormányhivatalhoz.

Fontosabb fogalmak

Közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
Természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetőleg az adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét, állományát veszélyeztető helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket;
Felelős személy: a védelemben részesülő állatfaj egyedének gondozását, ellátását felügyelő személy. Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és a végzettségének megfelelő szakterületen eltöltött legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik:
– tudományegyetemen vagy főiskolán biológiai vagy ökológiai szakterületen, állatorvosi egyetemi (MSc) vagy állat-egészségügyi főiskolai szintű végzettség, felsőoktatási intézményben szerzett természetvédelmi, mezőgazdasági, állattenyésztési, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási egyetemi, főiskolai, illetve alap (BSc) vagy mester (MSc) végzettség,
– vagy a felsorolt szakterületeken szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés.
Egyed: élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontj, 76. § (1) bekezdés, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) és c) pontja, 3. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6 § (1) bekezdése, 8. §-a, 17. § (1) és (2) bekezdés, 1. és 4. számú melléklete;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (10) - (12) bekezdései, 2. és 8. számú melléklete;
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás
Az eljárásra továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók. Többek között: 26. § c) pontja, 28/B. §-a, 29. § (3) bekezdés b) pont, 30. §-a, 31. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 40. § (1) bekezdés, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 68. §-a, 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 72.§ (2) bekezdés, 73/A.§-a, 78. §-a, 86. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 109. §-a és 160. §-a.; környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 8/A. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, XIII. számú melléklet 2. a) pont

Kulcsszavak

védett állat, tartás, trófea

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858