Akadálymentes verzió

Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00215

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet-ben felsorolt fokozottan védett fajok egyedeit szaporítani akarja, az engedély köteles. A szaporítás a védelemben részesülő állatfaj egyedeinek hasznosítása Az engedélyt a természetvédelmi hatóság állítja ki

Ki jogosult az eljárásra?

költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet , természetes személy


Nem csak személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező személyére vonatkozó adatok; Kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok; A kérelmezett tevékenység leírása; dokumentum mellékletek

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani, a formanyomtatvány kérelmezett hasznosítási módnak megfelelő, értelemszerű kitöltésével. Díj megfizetését igazoló bizonylat, meghatalmazás meghatalmazott esetén./egyed származását igazoló dokumentumok (megszerzés jogszerűségének igazolása) / a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata / szakképzettség, szakmai gyakorlat igazolása, tartás helye szerinti ingatlantulajdonos hozzájárulása/solymászmadár esetén: érvényes vadászjegy másolata, szaporulat elhelyezést biztosító szándéknyilatkozat, kutatás esetén kutatási terv / felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5.500.- Ft csekk, postai út , átutalás

Hol intézhetem el?

Fokozottan védett állatfaj egyedének birtokban szaporítási engedélye ügyében országos hatáskörű szerv jár el, a kérelmező lakóhelyétől függetlenül, országos illetékesség Ket. Általános szabályai szerint

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a határozat csak bírósági úton támadható meg
Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához kell címezni.
Amennyiben a döntés csak bírósági úton támadható meg, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.
ha van helye fellebbezésnek, az első fokon eljáró hatósághoz
A döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül.
Bírósági felülvizsgálat esetén: közléstől számított 30 nap.
A díjtétel 50%-a, azaz 2. 750 Ft
Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a. A bírósági eljárás illetéke 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen feltételei vannak a fokozottan védett állat szapiorításának, tenyésztésének? A szaporításra vonatkozó engedély a szaporulat bírtokban tartására is vonatkozik? (348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet)/// A szaporítás hasznosításnak minősül és a szaporulatra külön tartási engedélyt kell kérni. a szaporulat elhelyezését biztosítani kell.

Fontosabb fogalmak

Fokozottan védett állat: 13/2001.(V.9.) KöM rendelet mellékletében felsorolt fajok / Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. / Tartás.:a hasznosítás, a bemutatás és a mentési szállítás kivételével a védelemben részesülő állatfaj egyedének birtokban vagy élőállat gyűjteményben tartása - ideértve az eladásra történő tartást, valamint az egyed gondozását, országhatáron belüli, nem eladásra történő szállítását, idomítását, továbbá preparátumának birtokban tartását is; /Közérdek:) közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (1) bekezdése, 1. melléklet 29. pont, 7., 7.1., 7.2. alpont.

Kulcsszavak

Fokozottan védett állat, tartás, szaporítás, közérdek, hasznosítás solymászmadár, természetvédelmi hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858