Akadálymentes verzió

Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00222

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet-ben felsorolt fokozottan védett fajok egyedét el akarja cserélni, az engedély köteles. A fokozottan védett állat egyedének cseréje hasznosításnak minősül Az engedélyt a természetvédelmi hatóság állítja ki

Ki jogosult az eljárásra?

költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet , természetes személy


Nem csak személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező személyére vonatkozó adatok; Kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok; A kérelmezett tevékenység leírása; dokumentum mellékletek

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani, a formanyomtatvány kérelmezett hasznosítási módnak megfelelő, értelemszerű kitöltésével. Díj megfizetését igazoló bizonylat, meghatalmazás meghatalmazott esetén./egyed származását igazoló dokumentumok (megszerzés jogszerűségének igazolása) / a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata / szakképzettség, szakmai gyakorlat igazolása, tartás helye szerinti ingatlantulajdonos hozzájárulása / solymászmadár esetén: érvényes vadászjegy másolata, szaporulat elhelyezést biztosító szándéknyilatkozat,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1-10. egyed 10.600.-Ft 10 egyed felett 40.000.- Ft csekk, postai út , átutalás

Hol intézhetem el?

Fokozottan védett állatfaj egyedének cseréjének(hasznosításának) engedélye ügyében országos hatáskörű szerv jár el, a kérelmező lakóhelyétől függetlenül, országos illetékesség Ket. Általános szabályai szerint

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a határozat csak bírósági úton támadható meg
Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez kell címezni.
Amennyiben a döntés csak bírósági úton támadható meg, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.
ha van helye fellebbezésnek, Az első fokon eljáró hatósághoz
A döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül.
Bírósági felülvizsgálat esetén: közléstől számított 30 nap.
A díjtétel 50%-a.
Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a. A bírósági eljárás illetéke 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Az engedéllyel történt szállítás során (a szállításra való felkészítéskor) az állatok elcserélődtek, azonos fajú, jellemzőjű állatok más nyílvántartási számúak. Szükséges-e az állatok kicserélése. Nem szükséges, az azonosító számok helyesbítésével az engedély módosítható. Az állatok kicserélése estén a tartási engedélyt meg kell kérni, a tartás feltételeit az engedély szerint biztosítani kell.

Fontosabb fogalmak

Fokozottan védett állat: 13/2001.(V.9.) KöM rendelet mellékletében felsorolt fajok / Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. / Tartás.:a hasznosítás, a bemutatás és a mentési szállítás kivételével a védelemben részesülő állatfaj egyedének birtokban vagy élőállat gyűjteményben tartása - ideértve az eladásra történő tartást, valamint az egyed gondozását, országhatáron belüli, nem eladásra történő szállítását, idomítását, továbbá preparátumának birtokban tartását is; /Közérdek:) közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (1) bekezdése, 1. melléklet 29. pont, 7., 7.1., 7.2. alpont.

Kulcsszavak

Fokozottan védett állat, tartás, egyedek cseréje, közérdek, solymászmadár, természetvédelmi hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858