Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem. Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre." /> Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem. Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre." />
Akadálymentes verzió

Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem. Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Kódszám

OKTVF00244

Az ügy rövid leírása

A hulladék előkezelése a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőző előkészítő műveletek egyike, mely része a hulladék kezelésének. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján hulladékkal kapcsolatos kezelési művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. Az eljárás során a hatóság, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, engedélyezi a hulladék kérelemben foglaltak szerinti előkezelési tevékenységek végzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre.
Kizáró ok: Nem adható hulladékgazdálkodási engedély annak akinek önkormányzatnál és/vagy az állami adóhatóságnál végrehajtható köz-adótartozása van.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát);
b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírását;
c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, az 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét;
d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;
e) a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
f) a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;
g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:
ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,
gb) a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,
gc) a kezelés anyagmérlegét,
gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,
ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;
i) a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó igazolást; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
j) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
k) szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);
l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
m) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
o) nyilatkozatot arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
A tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény vonatkozásában a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását. Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése esetén 240.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj.
Hulladék előkezelésének engedélyezése - ha a hasznosítási és az ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek - 180.000 Ft 
Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.
Az ügyhöz kapcsolódó egyes szakhatósági eljárásoknak külön díjai vannak, melyeket az eljárás igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg kell megfizetni. Amennyiben ez nem, vagy csak részben történik meg, az első fokon eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, és a szakhatóság megkeresése csak a hiány pótlását követően történik meg.
A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az akinek a nevére az engedély szól.

Az eljárási díjra jogosult szervek:
az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró kormányhivatal
a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró szakhatóság

Hol intézhetem el?

Alapesetben a területileg illetékes kormányhivatal jár el.
Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként.
Ha a kérelmezőnek több kormányhivatal illetékességi területén van hulladékkezelő létesítménye, a megelőzés szabályai irányadók.
Ha azonban a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, abban az esetben a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal az illetékes.
Illetékesség: a kérelmezett tevékenység végzésének helyeSzakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 7. mellékletének alapján.Felügyeleti szerv: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő: 45 napAz eljáró hatóság az eljárás végén határozatot ad ki.


Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a határozattal szemben fellebbezhet, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek kell címezni, és az első fokon eljárt kormányhivatalhoz kell benyújtani 15 napon belül.A fellebbezési illeték mértéke: az első fokon megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele, azaz 120.000 Ft vagy 90.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Gyakori kérdések:
1. Mennyi egy hulladékgazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb., 2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.Működéssel kapcsolatos problémák: a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges információk hiánya, különös tekintettel annak megadására, hogy a telephelyen mennyi ideig történik a veszélyes hulladék átadásig gyűjtése.Kapcsolódó ügyek: OKTVF00241 Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00242 Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00243 Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem.Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség tartozik. A nyilvántartás tárgya: a Hatósági Nyilvántartás esetén: a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozatok
a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: a környezetvédelmi ügyfél és a környezetvédelmi objektum.
A nyilvántartás tárgyának azonosítója Hatósági Nyilvántartás esetén: a határozatszám a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ).A nyilvántartott adatok köre: a Hatósági Nyilvántartás adatai: határozatszám; ügykör; KÜJ azonosító; KTJ azonosító; a határozat tárgya; a határozatban hozott intézkedések felsorolása; a határozat érvényességi ideje; a bírság összege; a végrehajtás előírt dátuma; a kiadmányozás dátuma; a határozattervezet készítőjének megnevezése; a megjegyzés, amely a környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki, technológiai alapadatokat, a környezethasználat főbb jellemzőit, a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza; a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége; jogorvoslat kezdeményezésére vonatkozó adatok, a jogorvoslat eredménye; a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó adat; lefolytatott hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás adatai: a környezetvédelmi ügyfeleknek és környezetvédelmi objektumoknak a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványokon megjelölt adatai.

Az ügyhöz kapcsolódó országos egységes nyilvántartás lekérdezhetősége: az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapján a közérdekű környezeti adatok lekérdezhetőek.

Fontosabb fogalmak

1. előkezelés fogalma: A hulladék válogatása, átcsomagolása és fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járó tevékenység, amely a hasznosítást vagy ártalmatlanítást elősegítő, megelőző előkészítő művelet. 
2. A hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési tevékenységek fogalmának elhatárolása. Az új fogalom meghatározása szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység magában foglalja hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését. Tehát a hulladékgazdálkodási tevékenység tágabb fogalom a kezelésnél. A hulladékkezelés a hulladék hasznosítását, ártalmatlanítását és ezen tevékenységek megelőző előkészítését (előkezelést) foglalja magába.
3. veszélyes hulladék: a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

veszélyes hulladék, előkezelés, hulladékgazdálkodási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858