Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem -papír alapú-, Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
" /> Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem -papír alapú-, Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
" />
Akadálymentes verzió

Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem -papír alapú-, Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Kódszám

OKTVF00245

Az ügy rövid leírása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján veszélyes hulladékot más hulladékkal vagy anyaggal csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet összekeverni. Az eljárás során a hatóság, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, engedélyezi a veszélyes hulladék kérelemben foglaltak szerinti keverését.

Ki jogosult az eljárásra?

Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Nem adható hulladékgazdálkodási engedély annak akinek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben végrehajtható köztartozása van.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát);
b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírását;
c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, az 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét;
d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;
e) a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
f) a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;
g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:
ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,
gb) a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,
gc) a kezelés anyagmérlegét,
gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,
ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;
i) a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó igazolást; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
j) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
k) szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);
l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
m) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
o) nyilatkozatot arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

Az ügyintézés folyamata:
1. hatáskör és illetékesség meglétének ellenőrzése, 
2. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése, 
3. annak ellenőrzése, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárást folytattak-e le a végezni kívánt tevékenységre vonatkozóan 
4. jogszabály által előírt kötelező mellékletek meglétének ellenőrzése, 
5. hiánypótlásra felszólítás és az illetékes szakhatóságok megkeresése, 
6. szervezeten belüli szakosztályok véleményeinek beszerzése, 
7. újabb hiánypótlásra felszólítás amennyiben szükséges, 
8. szakvélemények koordinálása és a határozat kiadmányozásra előkészítése

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
A tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény vonatkozásában a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását. Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

750 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj. Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.
Az ügyhöz kapcsolódó egyes szakhatósági eljárásoknak külön díjai vannak, melyeket az eljárás igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg kell megfizetni. Amennyiben ez nem, vagy csak részben történik meg, az első fokon eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, és a szakhatóság megkeresése csak a hiány pótlását követően történik meg.

A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az, akinek a nevére az engedély szól.

Eljárási díjra jogosult szervek:
az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró kormányhivatal
a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró szakhatóság

Hol intézhetem el?

Alapesetben a területileg illetékes kormányhivatal jár el.
Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként.
Ha a kérelmezőnek több kormányhivatal illetékességi területén van hulladékkezelő létesítménye, a megelőzés szabályai irányadók.
Ha azonban a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, abban az esetben a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal az illetékes.
Illetékesség: a kérelmezett tevékenység végzésének helyeSzakhatóságok: Szakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 7. mellékletének alapján.Felügyeleti szerv: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.

Ügyintézés határideje

45 nap. Az eljárás végén az eljáró hatóság határozatot hoz, mely ellen az ügyfél fellebbezéssel élhet.


Jogorvoslati lehetőség

az eljáró hatóság határozata ellen az ügyfél 15 napon belül írásban fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek kell címezni, és az eljáró hatósághoz benyújtani.
Fellebbezési illeték mértéke: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Gyakori kérdések:
1. Keverés, mint önálló hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezhető-e? Nem, a keverési tevékenység engedélyezésére csak előkezelési, ártalmatlanítási tevékenység részeként engedélyezhető. 
2. Mennyi egy hulladékgazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb., 
3. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.Kapcsolódó ügyek:OKTVF00241 Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00242 Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00243 Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00244 Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelemAz ügyhöz nyilvántartási kötelezettség tartozik. A nyilvántartás tárgya: a Hatósági Nyilvántartás esetén: a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: a környezetvédelmi ügyfél és a környezetvédelmi objektum.A nyilvántartás tárgyának egyedi azonosítói: 1. Hatósági Nyilvántartás esetén: a határozatszám, 2. Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ).A nyilvántartott adatok köre:a Hatósági Nyilvántartás adatai: határozatszám; ügykör; KÜJ azonosító; KTJ azonosító; a határozat tárgya; a határozatban hozott intézkedések felsorolása; a határozat érvényességi ideje; a bírság összege; a végrehajtás előírt dátuma; a kiadmányozás dátuma; a határozattervezet készítőjének megnevezése; a megjegyzés, amely a környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki, technológiai alapadatokat, a környezethasználat főbb jellemzőit, a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza; a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége; jogorvoslat kezdeményezésére vonatkozó adatok, a jogorvoslat eredménye; a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó adat; lefolytatott hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás adatai: a környezetvédelmi ügyfeleknek és környezetvédelmi objektumoknak a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványokon megjelölt adatai.Az országos, egységes nyilvántartási rendszer:Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR), Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), melynek működtetője a Földművelésügyi Minisztérium.A nyilvántartás lekérdezhetősége: az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapján a közérdekű környezeti adatok lekérdezhetőek.

Fontosabb fogalmak

veszélyes hulladék: a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.
keverés: Kettő vagy több típusú hulladék egymással történő elegyítése annak érdekében, hogy a keverék a környezetre kisebb hatást gyakoroljon, mint az egymástól elkülönített hulladékok önállóan, feltéve, hogy a kisebb hatás nem a veszélyességi tényezők koncentráció csökkenése miatt alakul ki.

Kulcsszavak: veszélyes hulladék, kezelés, előkezelés, ártalmatlanítás, keverés, hígítás, hulladékgazdálkodási engedély

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés, 1. melléklet 5.sorszám és a 11. sorszám, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 16. § és 17. §, 18.§, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §, 9. §, 10. §, 11.§, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet 109. sorszám; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

veszélyes hulladék, kezelés, előkezelés, ártalmatlanítás, keverés, hígítás, hulladékgazdálkodási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858