Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
" /> Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
" />
Akadálymentes verzió

Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00247

Az ügy rövid leírása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladék kereskedője és közvetítője nyilvántartásba vétel alapján végezheti a tevékenységét. Ha azonban a kereskedőnek vagy a közvetítőnek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába is kerül, abban az esetben csak akkor végezheti a tevékenységét, ha hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az eljárás során a hatóság, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, engedélyezi a hulladék kereskedelmére vagy közvetítésére irányuló tevékenység végzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.Nem adható hulladékgazdálkodási engedély annak akinek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben végrehajtható köztartozása van.

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (KÜJ), környezetvédelmi területi jelét (KTJ), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát;
b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;
c) a közvetítésbe, kereskedelembe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);
d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
e) a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását)

Milyen iratok szükségesek?

a kérelemhez csatolni kell
a) a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
b) a tervezett tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolatát
b) a hulladék szállításához, közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz, közvetítéshez, kereskedelemhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát;
d) a hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
e) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
f) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
g) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
h) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén a közvetítési, a kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;
i) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
j) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Kereskedelem, közvetítés vagy szállítás engedélyezése: 120.000 Ft.
A háromból két tevékenység engedélyezése együtt: 140.000 Ft
Mindhárom tevékenység engedélyezése együtt: 160.000 Ft
Mindhárom tevékenység és egyúttal előkezelés engedélyezése: 160.000 Ft.
A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az akinek a nevére az engedély szól.Az eljárási díjra jogosult szervek:az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró kormányhivatal
a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró szakhatóság.

Hol intézhetem el?

Alapesetben a területileg illetékes kormányhivatal jár el.
Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el.
Illetékesség: a kérelmezett tevékenység végzésének helye.Szakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 8. mellékletének alapjánFelügyeleti szerv: a kormányhivatalok felügyeleti szerve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség;
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felügyeleti szerve a Földművelésügyi Minisztérium

Ügyintézés határideje

45 napAz eljáró hatóság az eljárás végén határozatot hoz.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben első fokon kormányhivatal járt el, úgy az általa kiadott határozata ellen az ügyfélnek fellebbezési jogosultsága van 15 napon belül. 
A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, az első fokon eljárt kormányhivatalhoz kell benyújtani.
A fellebbezési illeték mértéke: az első fokon megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele, azaz 60.000, 70.000, 80.000 vagy 80.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. hatáskör és illetékesség meglétének ellenőrzése, 2. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése, 3. jogszabály által előírt kötelező mellékletek meglétének ellenőrzése, 4. hiánypótlásra felszólítás és az illetékes szakhatóságok megkeresése, 5. szervezeten belüli szakosztályok véleményeinek beszerzése, 6. újabb hiánypótlásra felszólítás amennyiben szükséges, 7. szakvélemények koordinálása és a határozat kiadmányozásra előkészítése.

Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Gyakran ismétlődő kérdések:
1. Mennyi egy hulladékgazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb.,
2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.
Kapcsolódó ügyek:OKTVF00241 Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00248 Nem veszélyes hulladék szállítás engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00249 Nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00250 Nem veszélyes hulladék hasznosítás engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00251 Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem.Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség tartozik. A nyilvántartás tárgya: a Hatósági Nyilvántartás esetén: a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozatok
a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: a környezetvédelmi ügyfél és a környezetvédelmi objektum
A nyilvántartott adatok köre: a Hatósági Nyilvántartás adatai: határozatszám; ügykör; KÜJ azonosító; KTJ azonosító; a határozat tárgya; a határozatban hozott intézkedések felsorolása; a határozat érvényességi ideje; a bírság összege; a végrehajtás előírt dátuma; a kiadmányozás dátuma; a határozattervezet készítőjének megnevezése; a megjegyzés, amely a környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki, technológiai alapadatokat, a környezethasználat főbb jellemzőit, a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza; a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége; jogorvoslat kezdeményezésére vonatkozó adatok, a jogorvoslat eredménye; a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó adat; lefolytatott hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás adatai: a környezetvédelmi ügyfeleknek és környezetvédelmi objektumoknak a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványokon megjelölt adatai.Az ügyhöz kapcsolódó egységes országos nyilvántartás vezetését biztosító informatikai rendszer: Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR), Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR).A nyilvántartás központilag történik, melynek a Földművelésügyi Minisztérium a működtetője.A nyilvántartásból az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) http://okir.kvvm.hu/ honlapján a közérdekű környezeti adatok lekérdezhetőek.

Fontosabb fogalmak

nem veszélyes hulladék: minden olyan hulladék, amely a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik
kereskedő: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
közvetítő: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
kulcsszavak: nem veszélyes hulladék, települési hulladék, kereskedelem, közvetítés, hulladékgazdálkodási engedély

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés, az 1. melléklet 4.1-4.4 sorszám, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 35. és 38. pont, 14. § (1) bekezdés, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §, 7. §, 10. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

(OKIR) http://okir.kvvm.hu/ honlap 

Kulcsszavak

nem veszélyes hulladék, települési hulladék, kereskedelem, közvetítés, hulladékgazdálkodási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858