Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
" /> Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
" />
Akadálymentes verzió

Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00248

Az ügy rövid leírása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján hulladék üzletszerű szállítása csak hulladékgazdálkodási engedéllyel történhet. Az eljárás során a hatóság, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, engedélyezi a hulladék szállítására irányuló tevékenység végzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre.Nem adható hulladékgazdálkodási engedély annak akinek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben végrehajtható köztartozása van.

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (KÜJ), környezetvédelmi területi jelét (KTJ), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát;
b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;
c) a szállításba bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);
d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
e) a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását)

Milyen iratok szükségesek?

a kérelemhez csatolni kell
a) a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
b) a tervezett tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolatát
b) a hulladék szállításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát;
d) a hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
e) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
f) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
g) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
h) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;
i) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;
j) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
k) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Kereskedelem, közvetítés vagy szállítás engedélyezése: 120.000 Ft.
A háromból két tevékenység engedélyezése együtt: 140.000 Ft
Mindhárom tevékenység engedélyezése együtt: 160.000 Ft
MInd három tevékenység és egyúttal előkezelés engedélyezése: 160.000 Ft.
Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

 A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az akinek a nevére az engedély szól.

Az eljárási díjra jogosult szervek: az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró kormányhivatal
a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja esetén: az eljáró szakhatóság

Hol intézhetem el?

Hatáskörrel rendelkező hatóság:
Alapesetben a területileg illetékes kormányhivatal jár el.
Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el.
Illetékesség: a kérelmezett tevékenység végzésének helyeSzakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 8. mellékletének alapján.Felügyeleti szerv: a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek felügyeleti szerve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség;
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felügyeleti szerve a Földművelésügyi Minisztérium

Ügyintézés határideje

45 napAz eljáró hatóság az eljárás végén határozatot ad ki. 

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre, amennyiben első fokon kormányhivatal járt el. Fellebbez 15 napon belül.A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, és az első fokon eljárt kormányhivatalnak kell benyújtani.Fellebbezési illeték mértéke: az első fokon megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele, azaz 60.000, 70.000, 80.000 vagy 80.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyintézés folyamata: 1. hatáskör és illetékesség meglétének ellenőrzése, 2. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése, 3. jogszabály által előírt kötelező mellékletek meglétének ellenőrzése, 4. hiánypótlásra felszólítás és az illetékes szakhatóságok megkeresése, 5. szervezeten belüli szakosztályok véleményeinek beszerzése, 6. újabb hiánypótlásra felszólítás amennyiben szükséges, 7. szakvélemények koordinálása és a határozat kiadmányozásra előkészítése

Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Gyakran ismétlődő kérdések: 1. Mennyi egy hulladékgazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkeresésétől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb.,
2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Felmerülő problémák:
A hulladék országhatáron át történő szállításának feltételeit külön jogszabály határozza meg. A benyújtott kérelem elbírálásához szükséges információk hiánya, különös tekintettel annak megadására, hogy a kérelemben megadott mennyiségű hulladékot milyen munkarendben, hogyan kívánják szállítani, illetve annak igazolása, hogy a kérelemben megadott hulladékmennyiség szállítására rendelkeznek-e elegendő szállítógépjármű-kapacitással.

Kapcsolódó ügyek: OKTVF00247 Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00249 Nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00250 Nem veszélyes hulladék hasznosítás engedélyezése iránti kérelem, OKTVF00251 Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem.

Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség tartozik.
A nyilvántartás tárgya: a Hatósági Nyilvántartás esetén: a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: a környezetvédelmi ügyfél és a környezetvédelmi objektum.
A nyilvántartott adatok köre:a Hatósági Nyilvántartás adatai: határozatszám; ügykör; KÜJ azonosító; KTJ azonosító; a határozat tárgya; a határozatban hozott intézkedések felsorolása; a határozat érvényességi ideje; a bírság összege; a végrehajtás előírt dátuma; a kiadmányozás dátuma; a határozattervezet készítőjének megnevezése; a megjegyzés, amely a környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki, technológiai alapadatokat, a környezethasználat főbb jellemzőit, a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza; a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége; jogorvoslat kezdeményezésére vonatkozó adatok, a jogorvoslat eredménye; a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó adat; lefolytatott hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás adatai: a környezetvédelmi ügyfeleknek és környezetvédelmi objektumoknak a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványokon megjelölt adatai. 
A nyilvántartás országosan egységes és központilag történik.
A nyilvántartás vezetésére használt rendszer: Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR), Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), melynek működtetője a Földművelésügyi Minisztérium.
A nyilvántartás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapján a közérdekű környezeti adatok lekérdezhetőek.


Fontosabb fogalmak

nem veszélyes hulladék: minden olyan hulladék, amely a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik
szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
Kulcsszavak: nem veszélyes hulladék, települési hulladék, szállítás, hulladékgazdálkodási engedély.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapja: (OKIR) http://okir.kvvm.hu/

Kulcsszavak

nem veszélyes hulladék, települési hulladék, szállítás, hulladékgazdálkodási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858