Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00248

Az ügy rövid leírása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján hulladék üzletszerű szállítása csak hulladékgazdálkodási engedéllyel történhet. Az eljárás során a hatóság, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, engedélyezi a hulladék szállítására irányuló tevékenység végzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre.

Kizáró okok: nemleges

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (KÜJ), környezetvédelmi területi jelét (KTJ), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát;
b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;
c) a szállításba bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);
d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
e) a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását)

Milyen iratok szükségesek?

a kérelemhez csatolni kell
a) a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
b) a tervezett tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolatát
b) a hulladék szállításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát;
d) a hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
e) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;
f) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
g) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
h) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;
i) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;
j) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
k) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Kereskedelem, közvetítés vagy szállítás engedélyezése: 120.000 Ft.
A háromból két tevékenység engedélyezése együtt: 140.000 Ft
Mindhárom tevékenység engedélyezése együtt: 160.000 Ft
MIndhárom tevékenység és egyúttal előkezelés engedélyezése: 160.000 Ft.
Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.

Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el.

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre, amennyiben elsőfokon kormányhivatal járt el

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokon eljárt kormányhivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokon megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele, azaz 60.000, 70.000, 80.000 vagy 80.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi egy hulladéggazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkeresésétől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb.,
2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Fontosabb fogalmak

nem veszélyes hulladék: minden olyan hulladék, amely a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik
szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés, az 1. melléklet 4.1-4.4 sorszáma, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 41. pont, 14. § (1) bekezdés, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §, 7. §, 10. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

nem veszélyes hulladék, települési hulladék, szállítás, hulladékgazdálkodási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858