Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem.
Az ügyben elektronikus ügyintézés nem lehetséges.
Az ügyhöz más ügytípus nem kapcsolódik.

" /> Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem.
Az ügyben elektronikus ügyintézés nem lehetséges.
Az ügyhöz más ügytípus nem kapcsolódik.

" />
Akadálymentes verzió

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem.
Az ügyben elektronikus ügyintézés nem lehetséges.
Az ügyhöz más ügytípus nem kapcsolódik.

Kódszám

OKTVF00252

Az ügy rövid leírása

A bezárt hulladéklerakó rekultivációjára, valamint utógondozására csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével kerülhet sor. Ez az eljárás ennek az engedélynek a megszerzésére irányul.
A rekultiváció: Bezárt hulladéklerakó környezeti veszélyességének csökkentése, lezárása műszaki védelem és monitoring rendszer kiépítésével, továbbá a munkálatok befejezését követő karbantartása és megfigyelése.

Ki jogosult az eljárásra?

Bezárt hulladéklerakó üzemeltetője.Nincs kizáró ok, az eljárás megindítására mindenki jogosult.

Milyen adatokat kell megadni?

Különösen a rekultiváció környezeti kockázatainak bemutatása; a munkálatok ütemezése; felső és átmeneti záróréteg szerkezetének kialakításának módja; utógondozáshoz szükséges monitoring rendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának leírása; hulladéklerakó-gáz illetve csurgalékvíz, csapadékvíz kezelésének leírása és az ezekre vonatkozó adatok.

Milyen iratok szükségesek?

igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata, meghatalmazás, ha az ügyfél nem személyesen jár el, rekultivációs terv.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási költség: 200 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.
A befizetésről bizonylat kiállítás történik. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az akinek a nevére az engedély szól.

Eljárási díjra jogosult szervek:
első fokon: a területileg illetékes kormányhivatal
másodfokon: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Hol intézhetem el?

A hatáskörrel rendelkező hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.
Illetékesség: a hulladéklerakó elhelyezkedése szerint.Szakhatóságok: nincs eljáró szakhatóság az eljárás során.Felügyeleti szerv: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.A hatósági eljárás folyamata:
1. hatáskör és illetékesség meglétének ellenőrzése, 2. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése, 3. jogszabály által előírt kötelező mellékletek meglétének ellenőrzése, 4. hiánypótlásra felszólítás, 5. szervezeten belüli szakosztályok véleményeinek beszerzése, 6. újabb hiánypótlásra felszólítás amennyiben szükséges, 7. szakvélemények koordinálása és a határozat kiadmányozásra előkészítése.

Ügyintézés határideje

45 napAz eljárás végén az első fokú hatóság határozatot ad  ki. Az ügyfélnek a határozattal szemben fellebbezési lehetősége van 15 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

A határozat elleni fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell 15 napon belül benyújtani.

A  fellebbezési illeték mértéke: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Gyakran ismétlődő kérdések:
1. A rekultivációs kötelezettséggel érintett ingatlan eladásával mentesülhetek-e a reklultivációs kötelezettség végrehajtása alól? Főszabály szerint nem, csak akkor ha az ingatlan adás-vételével egyidőben a rekultivációs kötelezettség is átadásra, illetve átvállalásra került., 2. Mennyi egy rekultivációra vonatkozó kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a felfüggesztés időtartama, stb., 3. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.Előforduló esetleges probléma:Az üzemeltető személye nem minden esetben azonos a rekultiválandó terület tulajdonosával, illetve a terület adás-vételével a rekultivációs kötelezettségtől nem mentesül az eladó. A rekultiváció kötelezettje mindig az marad, akinek a nevére a rekultivációs engedély, határozat szól.Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség kapcsolódik.A nyilvántartás tárgya: Hatósági Nyilvántartás esetén: a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozatok.Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: a környezetvédelmi ügyfél és a környezetvédelmi objektum.

A nyilvántartás tárgyának egyedi azonosítói:
Hatósági Nyilvántartás esetén: a határozatszám.
Környezetvédelmi Alapnyilvántartás esetén: környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ).

A nyilvántartott adatok köre: 
a Hatósági Nyilvántartás adatai: határozatszám; ügykör; KÜJ azonosító; KTJ azonosító; a határozat tárgya; a határozatban hozott intézkedések felsorolása; a határozat érvényességi ideje; a bírság összege; a végrehajtás előírt dátuma; a kiadmányozás dátuma; a határozattervezet készítőjének megnevezése; a megjegyzés, amely a környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki, technológiai alapadatokat, a környezethasználat főbb jellemzőit, a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza; a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége; jogorvoslat kezdeményezésére vonatkozó adatok, a jogorvoslat eredménye; a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó adat; lefolytatott hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartás adatai: a környezetvédelmi ügyfeleknek és környezetvédelmi objektumoknak a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványokon megjelölt adatai.

A nyilvántartás vezetése országosan egységes és központilag történik.
Az országosan egységes nyilvántartás vezetésére használt informatikai rendszer:
Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR), Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), melynek működtetője a Földművelésügyi Minisztérium.

Az országosan egységes nyilvántartás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapján a közérdekű környezeti adatok lekérdezhetőek.

Fontosabb fogalmak

rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel;

utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat;
Kulcsszavak: hulladéklerakó, rekultiváció, utógondozás.

Vonatkozó jogszabályok

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (8) bekezdés; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet; 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés, 1. melléklet 10. sorszáma; hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §, 4. számú melléklete; 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Lekérdezésre az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) http://okir.kvvm.hu/ honlapon van lehetőség.

Kulcsszavak

hulladéklerakó, rekultiváció, utógondozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858