Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem
" /> Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem
" />
Akadálymentes verzió

Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00253

Az ügy rövid leírása

Növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszköz- hulladékok kezelésére szolgáló gyűjtőhely működtetési szabályait, helyeit az összegyűjtő egységes üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A gyűjtőhely működésének külön jogszabály szerinti engedélyezéséhez a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni az üzemeltetési szabályzatot.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyben eljárhat az ügyfél, vagy helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is jogosult az ügy indítására.Az eljárásból kizáró ok: nincs.Az adott ügyben az ügyfél személyesen, illetve képviselője, vagy meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor mellékelni kell a meghatalmazásra vonatkozó irat eredeti, vagy hitelesített másolatát.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az eljárásban közölnie kell a Környezetvédelmi ügyfél jelet (KÜJ), Környezetvédelmi területi jelet (KTJ).

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézés során az ügyfélnek csatolnia kell: meghatalmazást, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el. Üzemeltetési szabályzat jóváhagyási dokumentációt, eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az eljárási díj 40.000,-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken postai úton vagy banki átutalással. A területileg illetékes kormányhivatal számlaszáma a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletében található.
A befizetett díjról a területileg illetékes kormányhivatal számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a befizetőnek.

Az eljárási díjra jogosult szerv: a területileg illetékes Kormányhivatal („Kapcsolódó fájlok" Számlaszámok_OKTVF00253_2016.doc).

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással(csekk) postai úton kell teljesíteni, hivatkozva az ügyre illetve fizetési felhívás esetén az iktató számra.
Az eljárási díj fizetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendszer: INNOSMART BUDGET SYSTEM, IBSystem v.2.0 Integrált költségvetési rendszer.Hol intézhetem el?

Eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.Illetékesség: a gyűjtőhely fekvése szerint.Az eljárásban nincs szakhatóság.Felügyeleti szerv: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.

Ügyintézés határideje

21 nap az ügyintézési határidő, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az eljárás eredménye határozat formában a létesítmény működési/üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a határozattal szemben fellebbezést nyújthat be 15 napon belül.

A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) kell címezni, és az elsőfokú döntést hozó területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, kézhezvételtől számított 15 napon belül.
A fellebbezési illeték mértéke: a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja, a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügy nem intézhető helyben az ügyfélszolgálaton. Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Az eljárás folyamata: A kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalnak meg kell küldeni . A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és a befizetést igazoló csekket vagy bizonylatot mellékelni kell a kérelemhez. A kérelem elektronikus iktatásra kerül. Az ügyintézési határidő hiánypótlás nélkül 21 nap . A befizetésről számla kiállítása történik.
Amennyiben az ügyfél az eljárási díjat nem fizeti be, és/vagy nem igazolja a befizetést, a hatóság hiánypótlásban szólítja erre fel, valamint nem megfelelő tartalmú dokumentációnál is hiánypótlás kerül kiadmányozásra. Hiánypótlás beérkezését követően a dokumentáció érdemi elbírálása történik. Az eljárás eredménye határozat formában a létesítmény működési/üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.
Tájékoztatót a növényvédőszerrel szennyezett csomagoló eszköz-hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelemhez a "Kapcsolódó fájlok" Tájékoztató nhull_OKTVF00253_2016.doc tartalmazza.Gyakran ismétlődő kérdések: Milyen veszélyhelyzetekkel kell számolni a havária terv elkészítésénél? Válasz: Az üzemelés során potenciálisan fellépő veszélyhelyzeteket kell vizsgálni. Így különösen hulladékátadási / átvételi szabályok megsértése, illetéktelen behatolás, bűncselekmény, munkabaleset bekövetkezése, a szél által elhordott anyagok, tűzesetek.Az ügyben használt szakrendszerek: Környezetvédelmi Alap Nyilvántartó Rendszer (KAR) telephelyek, ügyfelek azonosítására. Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Információs rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek alrendszere (ENG) a (FAVI-ENG) Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) információ gyűjtés, statisztika készítés.A szakrendszer országosan egységes típusú. KAR, FAVI-ENG, HNYR. A nyilvántartás vezetése országosan egységes.Az ügyben használatos szakrendszerek: KAR fejlesztő neve: Helion Mérnöki tanácsadó és Szolgáltató Kft., versio szám: 1.2.6.0
FAVI-ENG fejlesztő neve: Helion Mérnöki tanácsadó és Szolgáltató Kft., versio szám: HNYR fejlesztő neve: Helion Mérnöki tanácsadó és Szolgáltató Kft., versio szám: 2.2.0.9.
Az országosan egységes szakrendszert egy központ szerver biztosítja, melyet a Földművelésügyi Minisztérium működteti. A szakrendszer nem rendelkezik egy külön iratkezelést támogató modullal.Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség kapcsolódik. (KAR, FAVI-ENG, HNYR). A nyilvántartás tárgya: Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) Felszín alatti Víz és Földtani Közeg Információs Rendszer Engedély köteles tevékenységekre (FAVI-ENG) Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR). A nyilvántartás tárgyához kapcsolódó egyedi azonosítók: KAR (az ügyfelek KÜJ /Környezetvédelmi ügyfél jel/ és KTJ /Környezetvédelmi területi jel/ azonosítóinak rögzítésére és karbantartására alkalmas), FAVI-ENG (engedélyköteles tevékenységek nyilvántartási rendszere a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, önálló alkalmazásként futtatható) HNYR a környezethasználat feltételeivel és engedélyezésével összefüggő határozatokat (a területi szervek határozatait) képes nyilvántartani és ezen adatok alapján különböző információkat kigyűjteni és statisztikát készíteni.A nyilvántartott adatok köre: KAR (Üzemeltető adatai: KÜJ, adószám, cím, telefonszám, telephely adatok: KTJ, cím, helyrajzi szám), FAVI-ENG (a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről adatok) HNYR (engedélyezett tevékenység adatai).A nyilvántartás vezetésére használt informatikai rendszer: Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Információs rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek alrendszere (ENG) a (FAVI-ENG) Hatósági nyilvántartó rendszer (HNYR).A nyilvántartó rendszerek központi adatbázissal rendelkeznek. A felügyelőségek az illetékességi területeken belül rögzítik az adatokat az országos rendszerben.Szerver oldal: A központi nyilvántartás működtetője: a Földművelésügyi Minisztérium, Kliens oldal: az illetékes kormányhivatalok.A nyilvántartás lekérdezhetősége: a Hatósági Nyilvántartás bizonyos adatai nyilvánosak, az interneten bárki számára lekérdezhetőek.

Fontosabb fogalmak

Szennyezett csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak.
Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.
Összegyűjtő: a csomagolóeszköz-hulladék kezelésére kötelezett vagy a kötelezett által megbízott természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, koordináló szervezet, aki a csomagolóeszköz-hulladék gyűjtőhelyről (átvevőtől) történő begyűjtését, esetleges kezelését, illetve azok ártalmatlanító, hasznosító helyre történő szállítását végzi, illetve végezteti.
Kulcsszavak: növényvédő szer, csomagoló eszköz, gyűjtés, gyűjtőhely, hulladék, üzemeltetési szabályzat.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

A Hatósági Nyilvántartás bizonyos adatai nyilvánosak, az interneten bárki számára lekérdezhetőek.

Kulcsszavak

növényvédő szer, csomagoló eszköz, gyűjtés, gyűjtőhely, hulladék, üzemeltetési szabályzat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858