Akadálymentes verzió

Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00253

Az ügy rövid leírása


Növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszköz- hulladékok kezelésére szolgáló gyűjtőhely működtetési szabályait, helyeit az összegyűjtő egységes üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A gyűjtőhely működésének külön jogszabály szerinti engedélyezéséhez a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni az üzemeltetési szabályzatot.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfél, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is jogosult az ügy indítására.
Az adott ügyben az ügyfél személyesen, illetve képviselője, meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor mellékelni kell a meghatalmazásra vonatkozó irat eredeti, vagy hitelesített másolatát.

Milyen adatokat kell megadni?

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), Környezetvédelmi területi jel (KTJ),

Milyen iratok szükségesek?

Meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el. Üzemeltetési szabályzat jóváhagyási dokumentáció, eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az eljárási díj 40.000,-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken postai úton vagy banki átutalással. A területileg illetékes kormányhivatal számlaszáma a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletében található.

Hol intézhetem el?

a gyűjtőhely fekvése szerint

Ügyintézés határideje

21 nap az ügyintézési határidő, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség

Az Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül


Fellebbezési illeték a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj feleAz Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belülAz Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belülA jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja, a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztatót a növényvédőszerrel szennyezett csomagoló eszköz-hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelemhez a "Kapcsolódó fájlok" Tájékoztató nhull_OKTVF00253_2016.doc tartalmazza.
Kérdés: Milyen veszélyhelyzetekkel kell számolni a havária terv elkészítésénél? Válasz: Az üzemelés során potencionálisan fellépő veszélyhelyzeteket kell vizsgálni. Így különösen hulladékátadási / átvételi szabályok megsértése, illetéktelen behatolás, bűncselekmény, munkabaleset bekövetkezése, a szél által elhordott anyagok, tűzesetek

Fontosabb fogalmak

Szennyezett csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak.
Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.
Összegyűjtő: a csomagolóeszköz-hulladék kezelésére kötelezett vagy a kötelezett által megbízott természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, koordináló szervezet, aki a csomagolóeszköz-hulladék gyűjtőhelyről (átvevőtől) történő begyűjtését, esetleges kezelését, illetve azok ártalmatlanító, hasznosító helyre történő szállítását végzi, illetve végezteti.

Vonatkozó jogszabályok

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 6.§ (3) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (3) c) , (5) bekezdései, 98. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. § (2), 1. sz. melléklet 23.sorszám 7. alszám.

Kulcsszavak

növényvédő szer, csomagoló eszköz, gyűjtés, gyűjtőhely, hulladék, üzemeltetési szabályzat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858