Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00254

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján.
A hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat.
1. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásban,
2. az 1. pont alá nem tartozó esetekben a létesítési engedélyezési eljárásban történő szakhatósági hozzájárulás során, vagy levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálatakor
3. az 1. és 2. pont kivételével külön levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban
a levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki, aki légszennyező forrást üzemeltet

Kizáró okok: Az adott ügyben az ügyfél személyesen, illetve képviselője, meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor mellékelni kell a meghatalmazásra vonatkozó irat eredeti, vagy hitelesített másolatát.

Milyen adatokat kell megadni?

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), Környezetvédelmi területi jel (KTJ), levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) adattartalma valamint a légszennyező pontforrás illetve diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklet alapján.

Milyen iratok szükségesek?

Meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el. Engedélyezési dokumentáció a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklete alapján, eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap illetve, az alapbejelentés adattartamához képest bekövetkezett változás jelentés, emisszió mérési jegyzőkönyv (amennyiben rendelkezésre áll, az utolsó mérésről).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: jelenleg 32.000,-Ft/pontforrás illetve 32.000,-Ft/diffúz forrás. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken postai úton vagy banki átutalással.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amely a megtámadott döntést hozta (elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A kézhezvételtől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz légszennyező forrásonként 16 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kinek / minek kell rendelkeznie KÜJ / KTJ számmal?
Válasz: A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 2.§ (3) és (4) bekezdései szerint a közigazgatási eljárás során - amennyiben ezek az azonosítók még nem állnak rendelkezésre - az eljárás alanyait KÜJ, az érintett környezetvédelmi objektumokat KTJ azonosítóval kell ellátni. Környezetvédelmi adatszolgáltatást kizárólag KÜJ, KTJ azonosító birtokában lehet teljesíteni. A környezetvédelmi azonosítókat a hatóság az ügyfél kérelmére adja ki.

Fontosabb fogalmak

légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók;
diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg;
helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 14-15 pont, 7. melléklet ;a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII:23.) Korm rend. 36.§ (1) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 33. § (1) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja , (5) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bek., 99.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

légszennyező forrás, légszennyező pontforrás, pontforrás, diffúz forrás, emisszió mérés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858