Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00259

Az ügy rövid leírása

A környezethasználó, azaz az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a környezetnek vagy alamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenység megvalósítását tervezi , előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, amennyiben a tervezett tevékenység a jogszabályban meghatározott mellékletekben szerepel.
A környezethasználó akkor is kérhet ilyen engedélyt, ha a végezni kívánt tevékenység a jogszabály mellékletében szerepel, azonban az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti.
Az eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai jelentősek-e vagy sem. Amennyiben igen, úgy a tevékenység megkezdéséhez további környezetvédelmi tárgyú engedélyt(eket) is be kell szerezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A környezethasználó, vagy az általa meghatalmazott, képviseleti joggal felruházott személy.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A környezethasználó azonosító adatai: neve, KSH száma, székhelye, KÜJ száma.
A tervezett tevékenység célja, a tevékenység számításba vett változatai és alapadatai. (jogszabály 4. számú melléklete szerint).
A minősített adat, üzleti titkot képező adat elkülönített megjelölése és olyan információkkal való helyettesítése, amely nyilvánosságra hozható.
A technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termékek minősítési okiratai (ha a minősítés már megtörtént).
Az országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem (2 nyomtatott példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón). Engedélyezési tervdokumentáció a jogszabály 4. számú melléklete szerint ( 2 nyomtatott példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón). Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló eredeti bizonylat vagy másolata. Meghatalmazás, amennyiben nem az ügyfél jár el. Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 250.000,- Ft. Az eljárási díj megfizetésének mődja: átutalási megbízással , vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Ügyintézés határideje

30 nap
45 nap, ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amely a megtámadott döntést hozta (elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Kézhezvételt követő 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 125.000 Ft. Természetes személyek és civil szervezetek esetén - ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a, azaz 2 500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mennyi az igazgatási szolgáltatási díj?
Válasz: az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 250 000 Ft.
Kérdés: Milyen számlaszámra kell befizetni az igazgatási szolgáltatási díjat?
Válasz: Az eljáró hatóság díját (a jogorvoslati eljárásért befizetett díjat is) az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, jogszabályban meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy postai úton, csekken befizetni. A számlaszámot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. melléklete tartalmazza.
Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: A kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap, illetve közmeghallgatás esetén 45 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlás és a szakhatósági eljárás (a leggyakrabban előforduló esetek) ideje, így annak tartamával az eljárás időtartama hosszabb lehet.
Kérdés: Van-e a hatóságnál lehetőség egyeztetésre, konzultációra?
Válasz: Igen, akár személyesen, akár telefonon, akár írásban (e-mailen is).
Kérdés: Milyen szakértőt kell az eljárásban alkalmazni?
Válasz: Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező szakértő készítheti el a dokumentációt.

Fontosabb fogalmak

Környezethasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenység megvalósítását tervezi.
Összetartozó tevékenység: az engedélyezni kívánt, előzetes vizsgálati eljárás hatálya alá tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely az előzetes vizsgálati eljárás küszöbértékének alá esik, azonban megkezdése esetén az engedélyezni kívánt tevékenységgel együtt a meghatározott küszöbérték teljesül.
Hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezhet.
Érintett nyilvánosság: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a döntés kihat, vagy kihathat, vagy aki a döntésben egyébként érdekelt (ideértve a környezetvédelmi szervezeteket is ).

Vonatkozó jogszabályok

a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdés; a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet 8. §, 28. §, 5. melléklet; a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bek. a) pont, 29. § (3) bek. b) pont, 33. § (1),(5), 34. § (1), (3), 35. § (1), 37. § (3), 40. § (1),(2), 71. § (1) bekezdés; a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §, 4. §, 5. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 106. § (3) bekezdés; a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 95/A. §; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 35. pont, 7. melléklet; Ket 44. § (4) bek.

Kulcsszavak

előzetes vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858