Akadálymentes verzió

Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00265

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket ad, minden olyan gazdasági tevékenységet végző személynek (üzemeltetőnek), aki zajt okoz, és ezzel a védendő környezetet, és a hatásterületen élőket zavarja. Például: kis -és nagykereskedelmi, -vendéglátó, -sport, -szórakoztató, üzemi és -szabadidős tevékenységek, épületek építése, egyéb létesítmények, berendezések stb. vonatkozásában.

Ki jogosult az eljárásra?

A környezeti zajforrás üzemeltetője, vagy az általa meghatalmazott, képviseleti joggal felruházott személy.
nem csak személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező (üzemeltető) neve, KSH száma, székhelye, KÜJ száma, Üzemi, szabadidős zajforrás megnevezése, címe, a telephely EOV koordinátái, KTJ száma, a zajforrás rövid leírása ( technológia, a folytatott tevékenység), a zajforrás működési rendje (műszak vagy nyitvatartási, működési idő, szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend). Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások) A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem. Illetékkötelezettség esetén illetékbélyeg, illetve igazgatási szolgáltatási díjfizetés esetén a befizetésről szóló eredeti bizonylat vagy másolata. Meghatalmazás, amennyiben nem az ügyfél jár el. Engedélyezési tervdokumentáció. Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint b) a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jegyző eljárásaiban 5000 forint illeték, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásaiban igazgatási szolgáltatási díj:
A zajforrás üzemeltetője alapján: egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv esetében 112 500 forint, minden egyéb esetben 150 000 forint. Az eljárási díj megfizetésének mődja: átutalási megbízással , vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton

Hol intézhetem el?

Az ügyfél telephelye, ahol a zajkibocsátással járó tevékenységet végzi, vagy az építmény jellege (honvédelmi és katonai célú) szerint speciális illetékesség.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezési lehetőség.
A jegyző eljárásaiban az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.
A kormányhivatalok eljárásaiban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
A jegyző eljárásaiban települési önkormányzat jegyzője, főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal esetében a kormányhivatalhoz.
Kézhezvételt követő 15 napon belül.
A jegyző eljárásaiban az alapeljárás illetékének kétszerese, azaz 10000 forint illeték,
A kormányhivatal eljárásaiban a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Kérdés: Mennyi az igazgatási szolgáltatási díj?
Válasz: A jegyző eljárásaiban nem kell díjat fizetni, hanem a kérelmen 5 000 forint illetékbélyeget kell leróni.
A környezetvédelmihatáskörben eljáró kormányhivatal eljárásaiban igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség van:
a zajforrás üzemeltetője alapján:
egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv esetében 112 500 forint,
minden egyéb esetben 150 000 forint.

Kérdés: Milyen számlaszámra kell befizetni a díjat?
Válasz: A díjat (a jogorvoslati eljárásért befizetett díjat is) az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezett, jogszabályban meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy postai úton, csekken befizetni.

Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: A kérlem benyújtását követő naptól számított 21 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlás (a leggyakrabban előforduló eset) ideje, így annak tartamával az eljárás
időtartama hosszabb lehet.

Kérdés: Van-e a hatóságnál lehetőség egyeztetésre, konzultációra?
Válasz: Igen, írásban (e-mailben is), szóban (telefonon vagy az ügyfélszolgálaton) is.

Fontosabb fogalmak

környezeti zaj:a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető,
szabadidős zajforrás: környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény és ilyen célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép,
üzemi zajforrás: környezeti zajt előidéző termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt előidéző telephely, berendezés, gép, ideértve a telephelyen belüli járműhasználat,rakodás,
környezeti zajforrás üzemeltetője:a vasúti társaság, a közút kezelője, a vízi út fenntartója, a repülőtér üzemben tartója, az üzemi vagy szabadidős zajforrást jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy,
védendő környezet: a védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása, vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj mértékét korlátozni kell,
védendő terület: a településrendezési terv szerinti lakó-,üdülő-,vegyes terület, oktatási, egészségügyi létesítmények, temetők területe, közkert, közpark, gazdasági területnek az a része, ahol védendő épület helyezkedik el, védendő épület, helyiség: pl. kórtermek, lakószobák, étkezőhelyiség, éttermek, szállodák, vendéglátó helyiségek, várótermek,
védendő homlokzat: zajtól védendő épületnek az a homlokzata, amely zajtól védendő helyiséget határol.
hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás következhet be a környezethasználat során (a környezeti zajforrás hatásterületét méréssel, vagy számítással kell meghatározni, a vélelmezett hatásterület a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteren belüli terület).

Vonatkozó jogszabályok

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és 2. számú melléklete, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet és 2. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1),(3),(4) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bek. b) pont, 33. § (1),(5), 34. § (1). (3), 37. § (3), 40. § (1),(2), 71. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 106. § (3) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1),(2) bekezdés, Melléklet XIII. fejezet; a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 95/A. §; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

zaj, határérték, zajkibocsátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858