Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00265

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket ad, minden olyan gazdasági tevékenységet végző személynek (üzemeltetőnek), aki zajt okoz, és ezzel a védendő környezetet, és a hatásterületen élőket zavarja. Például: kis -és nagykereskedelmi, -vendéglátó, -sport, -szórakoztató, üzemi és -szabadidős tevékenységek, épületek építése, egyéb létesítmények, berendezések stb. vonatkozásában.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A környezeti zajforrás üzemeltetője, vagy az általa meghatalmazott, képviseleti joggal felruházott személy.

Kizáró okok: nem csak személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező (üzemeltető) neve, KSH száma, székhelye, KÜJ száma, Üzemi, szabadidős zajforrás megnevezése, címe, a telephely EOV koordinátái, KTJ száma, a zajforrás rövid leírása ( technológia, a folytatott tevékenység), a zajforrás működési rendje (műszak vagy nyitvatartási, működési idő, szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend). Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások) A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem. Illetékkötelezettség esetén illetékbélyeg, illetve igazgatási szolgáltatási díjfizetés esetén a befizetésről szóló eredeti bizonylat vagy másolata. Meghatalmazás, amennyiben nem az ügyfél jár el. Engedélyezési tervdokumentáció. Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint b) a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jegyző eljárásaiban 5000 forint illeték, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásaiban igazgatási szolgáltatási díj:
A zajforrás üzemeltetője alapján: egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv esetében 112 500 forint, minden egyéb esetben 150 000 forint. Az eljárási díj megfizetésének mődja: átutalási megbízással , vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton

Hol intézhetem el?

1. Az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző ) gyakorolja az alábbi ügyekben:
1.1. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint alábbi ügyek esetén: 41 épületek építése, 42 egyéb építmények építése, 43 speciális szaképítés, 45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, 46 nagykereskedelem, 47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár), 55 szálláshely szolgáltatás, 56 vendéglátás, 73 reklám, piackutatás, 81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, 90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység, 93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység. (284/2007. Korm. rendelet 1. melléklete alapján)
1.2. A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben.
1.3. A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben valamennyi, az adott épületen belüli tevékenységnél, illetve az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1.1. pontban meghatározott tevékenységeknél (284/2007. Korm. rendelet 1. melléklete alapján).
2. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal gyakorolja az első fokú hatósági jogkört
2.1. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá a 284/2007. Korm. rendelet 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,
2.2. valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,
2.3. a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.
3. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában.


Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A jegyző eljárásaiban az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A kormányhivatalok eljárásaiban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jegyző eljárásaiban települési önkormányzat jegyzője, főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző

A benyújtási határidő: A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal esetében a kormányhivatalhoz.

A fellebbezési illeték mértéke: Kézhezvételt követő 15 napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mennyi az igazgatási szolgáltatási díj?
Válasz: A jegyző eljárásaiban nem kell díjat fizetni, hanem a kérelmen 5 000 forint illetékbélyeget kell leróni.
A környezetvédelmihatáskörben eljáró kormányhivatal eljárásaiban igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség van:
a zajforrás üzemeltetője alapján:
egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv esetében 112 500 forint,
minden egyéb esetben 150 000 forint.

Kérdés: Milyen számlaszámra kell befizetni a díjat?
Válasz: A díjat (a jogorvoslati eljárásért befizetett díjat is) az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezett, jogszabályban meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy postai úton, csekken befizetni.

Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: A kérlem benyújtását követő naptól számított 21 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlás (a leggyakrabban előforduló eset) ideje, így annak tartamával az eljárás
időtartama hosszabb lehet.

Kérdés: Van-e a hatóságnál lehetőség egyeztetésre, konzultációra?
Válasz: Igen, írásban (e-mailben is), szóban (telefonon vagy az ügyfélszolgálaton) is.

Fontosabb fogalmak

környezeti zaj:a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető,
szabadidős zajforrás: környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény és ilyen célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép,
üzemi zajforrás: környezeti zajt előidéző termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt előidéző telephely, berendezés, gép, ideértve a telephelyen belüli járműhasználat,rakodás,
környezeti zajforrás üzemeltetője:a vasúti társaság, a közút kezelője, a vízi út fenntartója, a repülőtér üzemben tartója, az üzemi vagy szabadidős zajforrást jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy,
védendő környezet: a védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása, vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj mértékét korlátozni kell,
védendő terület: a településrendezési terv szerinti lakó-,üdülő-,vegyes terület, oktatási, egészségügyi létesítmények, temetők területe, közkert, közpark, gazdasági területnek az a része, ahol védendő épület helyezkedik el, védendő épület, helyiség: pl. kórtermek, lakószobák, étkezőhelyiség, éttermek, szállodák, vendéglátó helyiségek, várótermek,
védendő homlokzat: zajtól védendő épületnek az a homlokzata, amely zajtól védendő helyiséget határol.
hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás következhet be a környezethasználat során (a környezeti zajforrás hatásterületét méréssel, vagy számítással kell meghatározni, a vélelmezett hatásterület a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteren belüli terület).

Vonatkozó jogszabályok

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és 2. számú melléklete, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet és 2. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1),(3),(4) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bek. b) pont, 33. § (1),(5), 34. § (1). (3), 37. § (3), 40. § (1),(2), 71. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 106. § (3) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1),(2) bekezdés, Melléklet XIII. fejezet; a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 95/A. §; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

zaj, határérték, zajkibocsátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858