Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00266

Az ügy rövid leírása

Közvetítő szervezetnek minősül a gyártók illetőleg forgalmazók által létrehozott és az OKTF által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: ügyfél csak a közvetítő szervezet lehet, azaz a gyártók, forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott nonprofit gazdasági társaság

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

Honlapon található formanyomtatvány szerint

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint
e) igazolás az alábbiakról:
Nyilvántartásba az a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,
a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén,
b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű - legalább 30 millió forint összegű - alaptőkével rendelkezik, valamint
c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. A díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Hol intézhetem el?

Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül

A benyújtási határidő: A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Eljárás díja? -600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj Mikor kell a kérelmet benyújtani? - A tevékenység megkezdése előtt, ugyanis a nyilvántartásba vétel feltétel. Milyen formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet? Nincsen formakényszer, a rendeletben megadott adatokat kell a kérelemben feltüntetni.

Fontosabb fogalmak

közvetítő szervezet: az a gyártók vagy forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak

Vonatkozó jogszabályok

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 29. §; az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 13. §; a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 8. §, 9. §; az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 12. §; A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) 326. § (7) 330. § (2); A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) (3) 71. § (1); A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet; a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet; A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 8. §, 11. §

Kulcsszavak

közvetítő szervezet, gyártó, forgalmazó, nonprofit gazdasági társaság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858