A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
" /> A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
" />
Akadálymentes verzió

A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00266

Az ügy rövid leírása

Közvetítő szervezetnek minősül a gyártók illetőleg forgalmazók által létrehozott és az OKTF által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél csak a közvetítő szervezet lehet, azaz a gyártók, forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott nonprofit gazdasági társaság.Kizáró ok: Amely kérelmező gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el. Nem adható hulladékgazdálkodási, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély annak, továbbá nem vehető nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben köztartozása van.Az ügyben az ügyfél nem csak személyesen járhat el, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

Honlapon található formanyomtatvány szerint.

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint
e) igazolás az alábbiakról:
Nyilvántartásba az a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,
a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén,
b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű - legalább 30 millió forint összegű - alaptőkével rendelkezik, valamint
c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.
Az eljáró hatóság által beszerzendő dokumentumok:
Ha a kérelmező a kötelezően csatolandó, bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja, az OKTF a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz adatszolgáltatási kérelemmel fordul.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. A díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.A befizetett díjról az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség számlát állít ki, és a befizetést követő 15 napon belül megküldi a kérelmezőnek.Az eljárási díjra jogosult szerv: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.Az eljárási díj megfizetési módja: az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 10032000-00287261-00000000 számú számlájára.Az eljárási díj megfizetésére szolgáló pénzügyi rendszer: Forrás-SQL integrált gazdálkodási szoftver.


Hol intézhetem el?

Az ügyben azonnali döntéshozatalra nincs lehetőség, mert a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.Hatáskörrel rendelkező szerv: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség.illetékesség: országos illetékesség.Felügyeleti szerv: Földművelésügyi Minisztérium.

Ügyintézés határideje

21 napAz eljárás eredménye: Nyilvántartásba vételről szóló határozat.Vonatkozó jogszabályhelyekA közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 71. § (1)

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen fellebbezni nem lehet, a döntés csak bírósági úton támadható.
A határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez kell benyújtani. 
Benyújtási határidő: A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft.


Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Közvetítő szervezetnek minősül:  a gyártók illetőleg forgalmazók által létrehozott és az OKTF által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek a jogszabályokban foglalt adatokat és dokumentumokat tartalmaznia kell. Kérelmezőnek meg kell fizetnie az igazgatási szolgáltatási díjat.Gyakran ismétlődő kérdések: Eljárás díja? 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.Mikor kell a kérelmet benyújtani? A tevékenység megkezdése előtt, ugyanis a nyilvántartásba vétel feltétel. Milyen formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet? Nincsen formakényszer, a rendeletben megadott adatokat kell a kérelemben feltüntet.Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.A nyilvántartás tárgya: a közvetítő szervezet.A nyilvántartás tárgyának egyedi azonosítója: a nyilvántartási szám.A nyilvántartott adatok köre: név, telephely, székhely, adószám, a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma; a kötelezettség teljesítésének módja;Az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is; a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája;

A nyilvántartás vezetése országosan egységes.

A nyilvántartás vezetésére használt informatikai rendszer: Hatósági Nyilvántartó Rendszer.

A nyilvántartás központilag történik.

A központi nyilvántartás működtetője: a Földművelésügyi Minisztérium.

Az országosan egységes nyilvántartás lekérdezhetősége: Az adatbázishoz csak a regisztrált ügyintézők férnek hozzá.


Fontosabb fogalmak

közvetítő szervezet: az a gyártók vagy forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak.

Kulcsszavak: közvetítő szervezet, gyártó, forgalmazó, nonprofit gazdasági társaság.

Kulcsszavak

közvetítő szervezet, gyártó, forgalmazó, nonprofit gazdasági társaság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858