Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Veszélyes hulladék szállításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem (egyszerűsített bejelentés)

Kódszám

OKTVF00271

Az ügy rövid leírása

Olyan a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontjában meghatározott tevékenységek, melyeket a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladékkal végeznek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve, a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője, a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a jogszabályban felsorolt előírásokat kell alkalmazni.

Milyen iratok szükségesek?

a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást; a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője); a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött; a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel; a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját; a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

50 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.

Ügyintézés határideje

a nyilvántartásba vételi eljárásban nincs határidő meghatározva

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs fellebbezési lehetőség, mivel a hatóság nem ad ki határozatot, végzést.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vételére vonatkozik a bejelentési (egyszerűsített bejelentés) kötelezettség? Egyszerűsített bejelentés alapján csak a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve, a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője, a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint a köztisztasági tevékenységet végző szervezet végezheti a tevékenységet?

Fontosabb fogalmak

Ha a hulladék szállításáról a kereskedő és a közvetítő saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre és a közvetítőre a szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (2) bekezdés, 1. melléklet 3. sorszám; a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontja, 13. § (1) bekezdése és 1. melléklete; valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2-5. §, 7. § (1) bekezdés a)-d), g), i)-k) és p) pontjai és 7/A. §

Kulcsszavak

nyilvántartásba vétel, bejelentés alapján, saját hulladék, alkalmi, szállítás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858