Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem.

Kódszám

TORZS00016

Az ügy rövid leírása

A hatóság és az ügyfél, valamint az ügyfelek közötti vita rendezés érdekében a hatóság közvetítőt vehet igénybe. A hatósági közvetítőt - kérelmére - a lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági közvetítők.
Hatósági közvetítő az lehet, aki
1. magyar állampolgár vagy Magyarországon a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik (pl. az EU tagállamának állampolgára),
2. felsőfokú végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai oklevéllel), vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik,
3. hatósági közvetítői vizsgát, vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel rendelkezik.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakcíme,
2. A kérelmező telefonszáma, e-mail címe vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli elérhetősége,
3. A kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének száma és kelte, valamint az oklevél kiállítójának megnevezése,
4. A kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezése,
5. A hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszáma, a közigazgatási szakvizsga-bizonyítvány száma vagy az azzal egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezése és száma

Milyen iratok szükségesek?

Bár a jogszabály nem írja elő konkrétan, hogy a kérelem mellékleteként a hatósági közvetítők nyilvántartásába kerülés feltételeit milyen okirattal kell igazolni, de ha a későbbiekben a hatósági közvetítőt kirendelő hatóság megállapítja, hogy a kirendelt hatósági közvetítő a tevékenység gyakorlása feltételeinek nem felel meg (pl. mert nincs felsőfokú végzettsége), értesíti a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt, amely a közvetítői tevékenység folytatását - a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig - megtiltja. Célszerű ezért a kérelem mellékleteként az adatokat igazolni (pl. oklevél hitelesített másolatával).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. Az eljárás illetéke 3 000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet illetékbélyegen kell megfizetni.
2. A hatósági közvetítői vizsga díja a mindenkori köztisztviselői illetményalap (2015-ben 38 650 Ft) TB járulékkal növelt összegének 15%-a.

Hol intézhetem el?

A kérelmező lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhivatal határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kell címezni, de az eljárt hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles, az illeték mértéke 5 000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet illetékbélyegen kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A hatósági közvetítői vizsgára a jelentkezést formanyomtatványon kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

1. Hatósági közvetítő: olyan magánszemély, aki a hatóság és az ügyfél, vagy az ügyfelek egymás közötti vita rendezésében közvetítőként vesz részt. A hatósági közvetítő gondoskodik arról, hogy az érintettek hiteles, szakszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak mind az eljárás céljáról, mind az annak megvalósulása kapcsán várható következményekről, illetve az esetleges kedvezőtlen változások (hatások) megelőzésére vagy mérséklésére irányuló intézkedésekről. A hatósági közvetítő tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben irányadó jogszabályok rendelkezéseiről, az anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályokban meghatározott jogaikról. A hatósági közvetítő közvetít a hatóság és az ügyfelek, illetve az ellenérdekű ügyfelek között annak érdekében, hogy az eljárás céljának eléréséhez kölcsönösen elfogadható megoldási módot találjanak. A hatósági közvetítő összegyűjti és rendszerezett formában a hatóság rendelkezésére bocsátja az ügyfelektől beérkezett, az eljárás tárgyára vonatkozó észrevételeket. A hatóság - ha törvény azt nem zárja ki vagy nem korlátozza - lehetővé teszi a hatósági közvetítő számára eljárási feladatainak ellátásához szükséges mértékben az iratokba való betekintést, továbbá megad számára minden olyan segítséget, amely szükséges a tevékenységének ellátásához. A hatósági közvetítő köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott védett adatot, és köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről. Ha a hatósági közvetítő a neki felróható okból nem teljesíti feladatát, eljárási bírsággal sújtható, és a felmerült költségek viselésére kötelezhető. A hatósági közvetítőt munkájáért díj illeti meg, és a költségviselés szabályai szerint igényt tarthat költségeinek megtérítésére.
2. Természetes azonosító adat: családi és utónév, születési hely és idő, anya születési családi és utóneve.
3. Közigazgatási szakvizsgával egyenértékű a jogi szakvizsga, valamint a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés.

Vonatkozó jogszabályok

1. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,
2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) - (2) bekezdése, valamint 73. § (1), (4), és (6) bekezdése,
3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

Kulcsszavak

Hatósági eljárás, hatósági közvetítő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858