Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

Kódszám

ANYKV00002

Az ügy rövid leírása

A halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Ki jogosult az eljárásra?

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.
Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. Hivatalból kell anyakönyvezni a halálesetet, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.
Ha a haláleset mozgó járművön történt, annak anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek működési területén a holttestet a járműről leemelték.
Talált holttest esetében az anyakönyvi bejegyzésre az az anyakönyvvezető illetékes, akinek működési területén a holttestet megtalálták.
Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Milyen adatokat kell megadni?

Az elhalt:
– neme (férfi, nő),
– születési családi és utóneve, házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– apjának születési családi és utóneve,
– anyjának születési családi és utóneve,
– családi állapota,
– ha házas vagy bejegyzett élettárs volt, utolsó házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje (év, hó, nap),
– az elhalt állampolgársága
- lakóhelye,
A túlélő házastárs vagy bejegyzett élettársra vonatkozozóan:
-születési családi és utónevét, házassági neve
-személyi azonosítóját.
Ha magánszemély bejelentő:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- minősége, amelyben a bejelentést tette,
- lakcíme,
- személyazonosságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje.

Milyen iratok szükségesek?

A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányát, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, továbbá – ha a bejelentő rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot.

A haláleset bejelentésekor a Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként vagy menekültként élt személy személyazonosító okmányait, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, a családi állapotát tanúsító okiratát, továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezetőnek át kell adni. Az anyakönyvvezető az okmányokat bevonja.

Bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállássastátussal nem rendelkező nem magyar állampolgár halálesetének bejelentésekor az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezetőnek át kell adni.

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – a könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelen bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A halálesetet – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt. A mozgó járművön történt halálesetet – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték. Talált holttest esetében a haláleset bejegyzésére – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a holttestet megtalálták.
A halál tényének bírósági megállapítása esetén a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett.
Ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.

Ügyintézés határideje

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi, de legfeljebb 30 napra elhalasztható, ha a haláleset bejelentésekor az anyakönyvezéshez szükséges adat nem áll rendelkezésre. Az anyakönyvezést a meglévő adatokkal kell teljesíteni, ha az ügyintézési határidő letelt, és az anyakönyvezéshez szükséges minden adat nem áll rendelkezésre.
Ha az anyakönyvi bejegyzést nem az eljárásra illetékes anyakönyvvezető teljesítette, az anyakönyvi alapiratokat megküldi az eljárásra illetékes anyakönyvvezetőnek.

Jogorvoslati lehetőség

- A központi anyakönyvi szerv – e feladatok tekintetében – ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását.
- Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
- A fővárosi és megyei kormányhivatal meghatározott döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.
- A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Feltétlenül szükséges-e a halotti anyakönyvi kivonat megléte a temetésnél?
Az eltemetésnek az a feltétele, hogy a haláleset ténye bejelentésre kerüljön. Ez vagy a halotti anyakönyvi kivonattal vagy az anyakönyvvezető által záradékolt halottvizsgálati bizonyítvánnyal igazolható.

Tartalmazza-e a halottvizsgálati bizonyítvány a halál okát?
A halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvvezetői és hagyatéki példányai nem tartalmazzák a halál okát.

Fontosabb fogalmak

halál: amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul;
- perinatális halál:
a) a halál a méhen belül a terhesség 24. hete után következett be, vagy ha a méhen belül elhalt magzat hossza a 30 cm-t vagy tömege az 500 g-ot eléri,
b) amikor a halál az újszülött megszületését követő 168 órán belül következik be, függetlenül az újszülött hosszától vagy tömegétől

Vonatkozó jogszabályok

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. §, 102. §, 100. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés.
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§, 102. §, 99. §, 97-98. §.
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 7-11. §, 13. §, 1. melléklet d) pont, 61. § (1) bekezdés, 63.§, 77. §.

Kulcsszavak

halál, holttest, halottvizsgálati bizonyítvány, halál tényének bírói megállapítás, halotti anyakönyvi kivonat, holtnak nyilvánításhalál tényének bírói megállapítása, halál tényének bírói megállapításaholtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapításaholtnak nyilvánítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858