Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

Kódszám

ANYKV00003

Az ügy rövid leírása

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a házasulók és az anyakönyvvezető aláírnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Házasulók.
A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy a házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti. A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Milyen adatokat kell megadni?

A házastársak adatai: (vőlegény-menyasszony)
– születési családi és utóneve,
- vőlegény/menyasszony házasságkötést követően viselt neve nyilatkozatuk alapján,
– születési helye,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
- korábbi házassági nevét,
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,
– előző állampolgársága(i),
– előző lakóhelye(i) (ország).
– születendő gyermek neve,

Milyen iratok szükségesek?

Okiratok, nyilatkozatok a házasulandó felek vonatkozásában:
- a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
- a születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító vagy a folyószám,
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
- a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
- a házassági engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje,
- az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje,
- a házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény nyilatkozata arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs,
- a menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermekeik családi nevéről.
- a házasság hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és a nyilatkozatok,
- a 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolása,
- a tanúsítvány bemutatása alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.

Tanúk és (szükség esetén) tolmács vonatkozásában:
- személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes (Kivéve: a házasságkötő teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértékű díjat kell fizetni)

Hol intézhetem el?

A házasságkötést, az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

Ügyintézés határideje

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.

Ha a házasságkötést/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.
Az anyakönyvvezető a házasságot annak létrejöttét követően azonnal anyakönyvezi.

A házasulók kérelmére az anyakönyvvezető a megkötendő házasságot a házasságkötés tervezett időpontját megelőző utolsó munkanapon előzetesen anyakönyvezi. Ha a házasság megkötésére nem került sor, az anyakönyvvezető a bejegyzés adatait a házasságkötés tervezett időpontját követő első munkanapon törli az anyakönyvből. Az anyakönyvvezető a kiállított anyakönyvi kivonatot csak a házasság megkötését követően adhatja ki. Ez esetben házasság megkötéséig a bejegyzésből nem teljesíthető adattovábbítás és az adatok közvetlen hozzáféréssel sem ismerhetőek meg.

Jogorvoslati lehetőség

A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.
Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
A fővárosi és megyei kormányhivatal meghatározott döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hol lehet bejelenteni a házassági szándékot?
A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

Melyik anyakönyvvezető illetékes?
A házasság megkötésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.

Milyen költsége van eljárásnak?

Illetékmentes.

A házasság megköthető -e külső helyszínen?
Igen, erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.

Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs, a feleknek személyesen kell megjelenniük.

Lehet-e nemzetiséghez tartozóként valamely nemzetiség nyelvén házasságot kötni?

A házasulók/felek kérésére - amennyiben a házasságot megkötő/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő anyakönyvvezető, a tanúk és mindkét házasuló/fél is érti és beszéli az adott, Magyarországon honos nemzetiség nyelvét - a házasság megköthető/bejegyzett élettársi kapcsolat létesíthető az adott nemzetiség nyelvén is.

Hogyan köthet házasságot/létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot siket, nagyothalló vagy néma személyek?
A magyar nyelvet nem értő és nem beszélő személy házasságkötésére/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az eljárásban szakképzett jelnyelvi tolmács közreműködése kötelező.

Melyek a házasság érvénytelenségének okai:
- a házasságkötési korhatár
- gondnokság alá helyezés folytán cselekvőképtelen személy házassága
- cselekvőképtelen állapotban kötött házasság
- rokoni, hozzátartozói kapcsolat
- korábbi házasság fennállása

Melyek a házassági névviselés formái?

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja; vagy
- a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy
- a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.

Fontosabb fogalmak

Házasság: egy férfi és egy nő között a törvényben meghatározott alakszerűségeknek megfelelően létrejött kötelék, amely rendszerint tartós életközösség létesítésére és családalapításra irányul.
várakozási idő: A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.
érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította

Vonatkozó jogszabályok

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 7. §, 4:9-13. §, 4:27. §
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény33. § (2) 4. pont
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 7. § (1), 13. §, 15. §, 17. §, 27. §, 63. §, 1. melléklet b) pont 5. alpont
- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 12. §

Kulcsszavak

házasság, házasságkötés, házassági szándék, anyakönyvvezető, gyermek nevének megválasztása, házassági néházassági névházassági névházassági névházassági névházassági név

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858