Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

Kódszám

ANYKV00004

Az ügy rövid leírása

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Ki jogosult az eljárásra?

- A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak. A tolmácsról az anyakönyvvezető gondoskodik. Kérelmükre tolmácsról a felek is gondoskodhatnak.
- A magyarországi lakcímmel nem rendelkező fél vagy – ha a felek egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejegyzett élettársak adatai:
- születési családi és utónevét,
- születési helyét,
- személyi azonosítóját, ennek hiányában születési idejét, ennek hiányában életkorát
- születési idejét, ennek hiányában életkorát,
- családi állapotát,
- anyjának születési családi és utónevét,
- apjának születési családi és utónevét,
- egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót,
- magyar állampolgársága vagy bh) igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését, valamint a magyar állampolgárság megszűnése után megszerzett külföldi állampolgárságot, ha az érintettnek a megszűnés után Magyarországon anyakönyvi eseménye történik; hazai anyakönyvezés esetén a gyermek magyar állampolgárság megszerzésének idejét, valamint előző állampolgárságát;
- lakóhelye,
- menekült vagy oltalmazott jogállása,
- előző állampolgársága,
- előző lakóhelye

Milyen iratok szükségesek?

A bemutatott okiratok tekintetében
- a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
- a születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító vagy a folyószám,
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
- a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
- a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje,
- az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.
(Kivéve: teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértéékű díjat kell fizetni)

Hol intézhetem el?

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselőtestület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni, a létesítésre is ez az anyakönyvvezető lesz jogosult.

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.
Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta 1 év eltelt, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni.
A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után nyomban létesíthető.

Jogorvoslati lehetőség

A központi anyakönyvi szerv – e feladatok tekintetében – ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását.
Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
A fővárosi és megyei kormányhivatal dönt a házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadhatóságáról.
A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kik köthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot?
- Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.

Melyek a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenségi okai?
- szabad elhatározás hiánya
- korábbi házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása
- rokoni, hozzátartozói kapcsolat
- cselekvőképtelenséget kizáró gondnokság alatt áll
- nem azonos a nemük
- teljes cselekvőképtelen állapotban volt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor
- az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségben járt el
- a felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló kijelentésük megtételekor ne voltak együttesen jelen.

Mi a különbség a házasság és a bejegyzett élettársi jogviszony között?
- A bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai alapvetően megegyeznek a házasság szabályaival. Főbb különbségek: kiskorú személy nem köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyezik a házasságra vonatkozó szabályokkal.

Mi a különbség az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat között?
- A legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig áll fenn. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben tényhelyzeten alapul, vagyis automatikusan létrejön ha két egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő személy együtt él, és automatikusan megszűnik, ha például különköltöznek. Az élettársi kapcsolat közjegyző előtt tett nyilatkozattal jön létre. A tartalmi különbségek közül a legfontosabb, hogy a bejegyzett élettársak között vagyonközösség keletkezik. Az élettársak esetén a hozzájárulás arányában illeti meg őket a vagyon. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén jogosultak tartásdíjra, végrendelet hiányában törvényes örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a kötelesrész. Az élettársak ezzel szemben csak végrendelettel örökölhetnek.

Fontosabb fogalmak

bejegyzett élettársi kapcsolat: Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1)-(2)bekezdés , 2. § (2) bekezdés, 3. §
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 41/A. § (2) bekezdés
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 9- 13. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pont
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 13. §, 13/A. §, 31. §, 33. §, 39. §, 40. §, 1. melléklet c) pont
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 12. §

Kulcsszavak

bejegyzett élettársi kapcsolat, azonos neműek, anyakönyvvezetőnagykorú, anyakönyvvezetőnagykorú

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858