Akadálymentes verzió

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00010

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

Milyen adatokat kell megadni?

Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylő közölte a következő adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik
aa) születési családi és utónevét,
ab) - ha arra vonatkozóan információval rendelkezik - előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét,
ac) a születési helyét és idejét,
ad) az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét,
ae) az állampolgárságát, valamint
b) az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

Milyen iratok szükségesek?

Személyes kivonat kérés esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.
Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll, valamint a kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként – 2000 forint.

Hol intézhetem el?

Az anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető vagy hivatásos konzuli tisztviselő illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és az érdekeltnek elküldi. Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként küldeményként kell kézbesíteni.

Jogorvoslati lehetőség

van
fővárosi és megyei kormányhivatal
anyakönyvvezető
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen költsége van az eljárásnak?
A születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a haláleset anyakönyvezését követően az érintett részére egy ízben hivatalból illetékmentes anyakönyvi kivonatot kell kiállítani.
Milyen esetekben illetékmentes, amennyiben nem illetékmentes mennyi az illeték összege?
5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha
a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első ízben;
b) az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez;
c) az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki, és
ca) a születési anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére,
cb) a házassági anyakönyvből a házastárs részére,
cc) a halotti anyakönyvből a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére,
d) tartásdíj európai uniós jogi norma, nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat alapján külföldön való behajtása tárgyában folyó eljárás céljára,
e)a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez;
f)az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez;
g)a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról az érdekelt részére első ízben;
történik a kiállítása;
Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként – 2000 forint.
Azon szerveknél ahol be kell mutatni az anykönyvi kivonatot visszakapom?
Igen, Azok a szervek, amelyek az anyakönyvi esemény bejegyzését követően kiállított illetékmentes anyakönyvi kivonatnak a bemutatását igényelték, azt a betekintés után az ügyfélnek kötelesek visszaadni.
Hová fordulhatok anyakönyvi kivonatért, ha a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset külföldön van?
Amennyiben a külföldi anyakönyvi esemény Magyarországon is anyakönyvezésre került, a BÁH-tól lehet kérni.

Fontosabb fogalmak

anyakönyvi közokiratok: anyakönyvi kivonat, anykönyvi hatósági bizonyítvány

Vonatkozó jogszabályok

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 5. pont
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet

Kulcsszavak

anyakönyvi kivonat, anyakönyv, születés, házassághalál, házassághalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858