Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00010

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfél szóban vagy írásban, személyesen vagy törvényes képviselője által, vagy meghatalmazott útján járhat el a kérelem ügyében.

Milyen adatokat kell megadni?

Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylő közölte a következő adatokat:

- annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik születési családi és utónevét, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik - előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét, a születési helyét és idejét, az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét

- az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

Milyen iratok szükségesek?

- Személyes kivonat kérés esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.

- Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll fenn. A kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges, továbbá szükség esetén meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha
- a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első ízben;
- az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez;
- az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki, és
az anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére, az anyakönyvből a házastárs részére, az anyakönyvből a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére,
- tartásdíj európai uniós jogi norma, nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat alapján külföldön való behajtása tárgyában folyó eljárás céljára,
- a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez;
- az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez;
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról az érdekelt részére első ízben történik a kiállítása.

Egyéb esetekben az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként – 2000 forint.

Hol intézhetem el?

Anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, elektronikus úton illetve az anyakönyv kiállítása iránti kérelem kormányablakban is benyújtható, amely esetben a kormányhivatal továbbítja az illetékes anyakönyvvezetőhöz a kérelmet.

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és az érdekeltnek elküldi. Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként küldeményként kell kézbesíteni.

Jogorvoslati lehetőség

- A központi anyakönyvi szerv – e feladatok tekintetében – ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását.
- Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
- A fővárosi és megyei kormányhivatal a 4. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.
- A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Azoknál a szerveknél ahol be kell mutatni az anyakönyvi kivonatot, visszakapom?
Igen, Azok a szervek, amelyek az anyakönyvi esemény bejegyzését követően kiállított illetékmentes anyakönyvi kivonatnak a bemutatását igényelték, azt a betekintés után az ügyfélnek kötelesek visszaadni.

Hová fordulhatok anyakönyvi kivonatért, ha a szülés, házasságkötés, haláleset külföldön van?
Amennyiben a külföldi anyakönyvi esemény Magyarországon is anyakönyvezésre került a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz is lehet fordulni..

Fontosabb fogalmak

anyakönyvi közokiratok:
anyakönyvi kivonat: Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely – az ellenkező bizonyításáig – közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változását.
- születésekről,
- a házasságkötésekről,
- a bejegyzett élettársi kapcsolatokról,
- a halálesetekről.

hazai anyakönyvezés: a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének bejegyzése az e célra vezetett anyakönyvbe,

anyakönyv vezetése: az alap- és utólagos bejegyzés anyakönyvbe történő teljesítése,

anyakönyvi alapirat: az anyakönyvi eljárás során felhasznált, valamint keletkező irat, amely alapján az anyakönyvbe adat került bejegyzésre,

Vonatkozó jogszabályok

- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 73-74. §, 74/A §, 84. §
- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 5. pont, Melléklet XXI. 3 pont
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet

Kulcsszavak

anyakönyvi kivonat, anyakönyv, születés, házassághalál, házassághalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858